Kritiky.cz > Recenze knih > Veřejná tajemství - romantická roková pohádka s detektivní zápletkou

Veřejná tajemství - romantická roková pohádka s detektivní zápletkou

0039360652 Veřejná tajemstvíV

Ráda bych se s vámi podě­li­la o čte­nář­ský záži­tek z kni­hy Veřejná tajem­ství, kte­rý byl roz­hod­ně sil­ný a neza­po­me­nu­tel­ný. Život roko­vé hvězdy není jen pozlát­ko. Jsou to i hodi­ny dři­ny, odří­ká­ní a bujaré­ho živo­ta. Ema o tom ví své. Žena, kte­rá je od své­ho muže týra­ná si musí pro­jít peklem. Hlavní hrdin­ka romá­nu Veřejná tajem­ství si to pro­ži­la na vlast­ní kůži. Chcete zažít pořád­né napě­tí, zají­ma­vou záplet­ku s detek­tiv­ní náde­chem? Víte, kdo je vra­hem malé­ho Darrena? Tak nevá­hej­te a pusť­te se do čte­ní. 

Ema žila do tří let se svou mat­kou alko­ho­lič­kou, kte­rá se nikdy nevy­rov­na­la s tím, že jí Brian opus­til. Úspěšný roko­vý zpě­vák Brian si svou dce­ru vez­me do vlast­ní péče do své­ho krás­né­ho domu. Se svou ženou Bev mají syna Darrena. Žije v har­mo­nic­kém pro­stře­dí, kte­ré doteď neza­ži­la. Je obklo­pe­na bohat­stvím, lás­kou a pře­de­vším hud­bou. Její mat­ka Jane Palmerová byla alko­ho­lič­kou, nesta­ra­la se o ní a dokon­ce jí i týra­la. Při jed­nom divo­kém večír­ku je Darren nale­zen mrt­vý ve svém poko­jíč­ku. Jejich man­žel­ství je v tros­kách, Bev od Briana ode­jde. Emma ten hrůz­ný čin vidě­la. Tato udá­lost v ní zane­chá trau­ma, kte­ré si pak nese celý život. Postupně se jí vra­cí myš­len­ky a vzpo­mín­ky na tu straš­nou udá­lost. Nemůže si vzpo­me­nout, jak to ten­krát přes­ně bylo. Zamiluje se do úspěš­né­ho muzi­kan­ta Drewa a taj­ně si ho vez­me, aby se to její otec nedo­zvě­děl. Drew jí ale brá­ní, aby se sta­la foto­gra­f­kou, říká jí, co má dělat, s kým se má stý­kat atd. Emmě to zpo­čát­ku neva­dí. Postupem času jí ale začne psy­chic­ky i fyzic­ky týrat a dokon­ce jí něko­li­krát doká­že vyvo­lat vzpo­mín­ky na tu hrů­zostraš­nou noc, kdy její nevlast­ní brat­ří­ček při­jde o život. Jednou to ale Drew pře­že­ne a oprav­du jí hod­ně ublí­ží. Emma ute­če ke své kama­rád­ce. Do ces­ty se jí při­ple­te i její kama­rád Michael, kte­rý pro ní kdy­si dáv­no oprav­du hod­ně zna­me­nal. Dokáže se Emma dostat zpět do nor­mál­ní­ho živo­ta? Jakou roli v jejím živo­tě hra­je Michael? Vzpomene si na detai­ly té oné noci? To už se nech­te pře­kva­pit a začtě­te se do romá­nu Nora Roberts, kte­rý oprav­du sto­jí za pře­čte­ní.

Tento román ve mě bude hod­ně dlou­ho dozní­vat. Kniha Veřejná tajem­ství je mou prv­ní kni­hou, kte­rou od autor­ky Nora Roberts čtu. Rozhodně to nebu­de posled­ní kni­ha. Líbí se mě její styl psa­ní. Zpočátku jsem si mys­le­la, že se bude jed­nat o milost­ný román. Trochu mě zara­zil nad­pis roko­vá pohád­ka. Co si asi po tím člo­věk může před­sta­vit? Ale s detek­tiv­ní záplet­kou? Úplně nevy­hle­dá­vám detek­tiv­ky, tak­že pro mě to bylo pře­kva­pe­ní. Kniha má cel­kem 454 stran. Neměla jsem pro­blém se do ní začít. Styl vyprá­vě­ní autor­ky je fas­ci­nu­jí­cí. Od prv­ní stra­ny, co jsem zača­la číst jsem se nemoh­la jen tak odtrh­nout. Vůbec jsem nemě­la čas se nudit.  Chvílemi jsem se bála, šel mě mráz po zádech a těši­la jsem se, jak se bude děj dále vyví­jet. Kdo asi zabil malé­ho Darrena? Čekala jsem na rozuz­le­ní děje a tro­chu mě pře­kva­pil.

Knihu byl roz­hod­ně dopo­ru­či­la všem, co mají rádi napě­tí, dob­ro­druž­ství, ale zají­ma­jí se o týrá­ní žen a posta­ve­ní žen ve spo­leč­nos­ti. Myslím si, že se autor­ce poda­ři­lo vystih­nout ten­to pro­blém, jeli­kož se týká mno­ha žen. Mnohdy ani nemá­me tuše­ní, že naše kama­rád­ka, či zná­má si něčím podob­ným pro­chá­zí.

Nora Roberts se naro­di­la 10. říj­na 1950 v Silver Spring v Marylandu. Chodila do kato­lic­ké ško­ly, kde se od jep­ti­šek nau­či­la dis­ci­plí­ně, kte­rá jí poz­dě­ji ve spi­so­va­tel­ské kari­é­ře veli­ce pomoh­la. Až do úno­ra 1979 pečo­va­la o rodi­nu a malou far­mu. Zlom v jejím živo­tě nastal jed­no­ho veče­ra, kdy se přihna­la sně­ho­vá bou­ře a uvěz­ni­la jí spo­lu s dět­mi na týden v domě. To zača­la psát. Rukopis, kte­rý teh­dy vzni­kl sice vyda­va­te­lé odmít­li, ale Nora se nene­cha­la odra­dit a psa­la dál. První román Irský plno­krev­ník jí vyšel v roce 1981. Nora Roberts pat­ří v sou­čas­né době mezi neplod­něj­ší spi­so­va­te­le pla­ne­ty. Na svém kon­tě má více než 200 titu­lů.

Autor: Nora Roberts

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2017, Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 456

Vazba kni­hy: váza­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-267-0980-0


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Strom duchů - kniha edice světový bestseller30. září 2019 Strom duchů - kniha edice světový bestseller Než se vydáte na cestu za historií své rodiny, dejte si pozor na tajemství, které můžete objevit. Máte rádi napínavé příběhy s nadpřirozenými jevy a trochou tajemna? Chcete se trochu bát, […]
  • Otazník je polovina srdce - i cesta zpátky může být krokem vpřed13. listopadu 2019 Otazník je polovina srdce - i cesta zpátky může být krokem vpřed Chtěla bych se s vámi podělit o čtenářský zážitek z knihy Otazník je polovina srdce z edice světový Bestseller od autorky Sofie Lunbergové, na kterou jsme se moc těšila. Jelikož jsem měla […]
  • Dovolenkáři - vzrušující dovolená plná zvratů a napětí3. srpna 2018 Dovolenkáři - vzrušující dovolená plná zvratů a napětí Hledáte příjemné čtení na vaši dovolenou? Emma Straubová vám nabízí román Dovolenkáři, který je vzrušující, letní čtení, plné napětí a zvratů. Manželé Postovi chtějí spolu oslavit […]
  • Srdce včely má pět komor - Jak jsem se stala včelařkou24. září 2019 Srdce včely má pět komor - Jak jsem se stala včelařkou Máte rádi včely? Fascinuje vás jejich společenství? Hledáte román o tom, jak se jedna žena stane včelařkou a změní se její život úplně od základů?  Potřebujete také změnu? Neváhejte a […]
  • Hans Rath a Bůh pravili, že si musíme promluvit. Na Štědrý den!21. prosince 2017 Hans Rath a Bůh pravili, že si musíme promluvit. Na Štědrý den! Když Bůh praví, že si musíte promluvit, věřte mi, že se jen tak nevzdá. A bude vás pronásledovat kdekoliv. Neodlepí se. A nakonec s ním projdete chtě nechtě celou jeho pozemskou […]
  • Kroky v dešti – minulost se nedá utajit3. prosince 2018 Kroky v dešti – minulost se nedá utajit Máte rádi romány z doby socialismu? Láká vás se do této nelehké doby vrátit byť jen v knize? Chcete si přečíst román plný touhy, lásky, ale i zrady? Neváhejte a sáhněte po novince Kataríny […]
  • Polibek jako dezert – lepší než čokoláda19. února 2019 Polibek jako dezert – lepší než čokoláda Milujete jídlo a romány z prostředí restaurace s jemným nádechem erotického jiskření? Hledáte příjemné čtení, při kterém si můžete zamlsat a neztloustnete při tom? Láska může být opravdu […]
  • Jestli mi uvěříš - jedno jediné nedorozumění, jedna hloupá náhoda6. srpna 2019 Jestli mi uvěříš - jedno jediné nedorozumění, jedna hloupá náhoda Katarína Gillerová je nazývána slovenskou Danielle Steelovou. Její romány mají vždy zajímavou zápletku. U novinky "Jestli mě uvěříš" tomu není jinak.  Život je plný náhod a nedorozumění. […]
  • Kárová dáma – čtení, u kterého se budete červenat7. ledna 2019 Kárová dáma – čtení, u kterého se budete červenat Hledáte knihu, při které se budete smát, přemýšlet a červenat zároveň? Šárka Zmatlíková je autorkou románu Kárová dáma, který splňuje všechny předpoklady báječného čtení.  Klára vám bude […]
  • Šarlatové kimono - kniha4. listopadu 2017 Šarlatové kimono - kniha Slunce se klonilo k západu a v jednom malém domku na verandě odpočíval stařec a přimhouřenýma očima se díval do slunka. Byl uvolněný a dýchal čistý vzduch, který kolem něj poletoval. […]