Kritiky.cz > Recenze > Venuše -

Venuše -

Venuše - Recenze

1.August.2007 Recenze Autor: Ivo Petržílek

Pokud již del­ší dobu postrá­dá­te v čes­kých kinech oprav­du dob­rý brit­ský film, pak zaví­tej­te na Venuši. Dočkáte se nejen skvě­lé­ho herec­ké­ho výko­nu na Oscara nomi­no­va­né­ho Petera O‘toola, ale i zají­ma­vé­ho komor­ní­ho dra­ma­tu o pra­zvlášt­ním vzta­hu staré­ho muže a mla­dé dív­ky s náde­chem kome­die, ale bez zby­teč­né­ho pato­su.
Jaký je vlast­ně život po sedm­de­sát­ce? Že to nemu­sí být pro hrdi­nu samé­ho ani divá­ky nuda doká­zal nedáv­no Zdeněk Svěrák se svý­mi Vratnými lah­ve­mi, kte­ré se sta­ly divác­ky nej­ú­spěš­něj­ším čes­kým fil­mem. Nyní vám obrá­zek star­ce s duší jino­cha pomů­že dokres­lit Peter O‘toole.

//
Maurice Russel je kme­tem, kte­rý se blí­ží ke kon­ci své pro­fes­ní i život­ní dráhy. S vědo­mím, že pro­žil pes­t­rý život a jako slav­ný herec si zís­kal uzná­ní divá­ků, trá­ví nyní spo­lu s něko­li­ka přá­te­li z bran­že poklid­ný pod­zim živo­ta, naru­šo­va­ný „jen“ tu a tam něja­kou tou zhoub­nou cho­ro­bou. Navštěvuje dokon­ce svou man­žel­ku, s níž se po letech odlou­če­ní zno­vu usmí­řil a stal se jí, když ne dob­rým man­že­lem, ale­spoň pří­te­lem v samo­tě. Vyvést Maurice z toho­to ste­re­o­ty­pu by moh­la jen rána z čis­té­ho nebe. A ta oprav­du při­chá­zí.
Do Londýna při­jíž­dí na výpo­moc své­mu pra­strý­ci mla­dá Jessie (Jodie Whittaker). Zatímco vlast­ní­mu pří­buz­né­mu se záhy stá­vá díky své pova­ze pří­tě­ží, Mauricovi něja­kým způ­so­bem uča­ru­je. Sešlý muž napo­sle­dy ve svém živo­tě zaho­ří citem k ženě. Projevy jeho náklo­nos­ti jsou však znač­ně limi­to­vá­ny, ať už jeho fyzic­kým sta­vem, či odstr­ky samot­né dív­ky. I ta však v Mauricovi obje­vu­je časem něco víc, než jen per­verz­ní­ho star­ce. Oba nako­nec vědí, že jejich vztah má svou pev­nou hra­ni­ci, kte­rou zřej­mě nehod­lá pře­kro­čit ani reži­sér Roger Michell.
Verdikt: Ve sním­ku Venuše obje­ví­te neče­ka­ně hlu­bo­ké ztvár­ně­ní na prv­ní pohled tuc­to­vé záplet­ky. Z fil­mu sálá moud­rost stá­ří, stej­ně jako jeho stin­né strán­ky. Zjistěte, zda se hlav­ní hrdi­na doká­že se svou posled­ní život­ní zkouš­kou vypo­řá­dat.
Hodnocení: 4/5

Komentáře

Jméno (requi­red)
E-mail (requi­red)
Website
Text komen­tá­ře:

Prosím opiš­te „8116b6“:

/* */

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,68542 s | počet dotazů: 242 | paměť: 52863 KB. | 21.06.2021 - 09:51:28