Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Venom

Venom

Venom Trailer Breakdown 103
Venom Trailer Breakdown 103
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Společnost Sony měla před pár lety vel­ké plá­ny na vytvo­ře­ní fil­mo­vé­ho vesmí­ru kolem Spider-Mana. Ty ale po neú­spě­chu Amazing Spider-Man 2 šly rych­le k ledu a došlo na dal­ší restart, se kte­rým pomohl domov­ský Marvel. U Sony to ale nevzdá­va­jí a kolem zakou­pe­né licen­ce od Marvelu na pavou­čí­ho muže a jeho padou­chy a par­ťá­ky hod­la­jí vysta­vit vlast­ní uni­ver­zum fil­mů. A prv­ní vlaš­tov­kou má být prá­vě star­tu­jí­cí Venom, kte­rý na fil­mo­vá plát­na při­vá­dí jed­no­ho z nej­zná­měj­ších padou­chů a záro­veń se sna­ží napra­vit repu­ta­ci této komik­so­vé posta­vě po poně­kud nešťast­ném zpra­co­vá­ní ve Spider-Man 3. Má co tahle komis­kov­ka nabíd­nout?

 

Eddie Brock (Tom Hardy) při zís­ká­vá­ní mate­ri­á­lů na svo­ji novou repor­táž pře­kro­čí své morál­ní hra­ni­ce. Získá sice infor­ma­ce o tom, jak slav­ný mili­o­nář Carlton Drake (Riz Ahmed) ve své far­ma­ceu­tic­ké fir­mě při tes­to­vá­ní nových léků v pod­sta­tě bez­o­hled­ně vyu­ží­vá soci­ál­ně slab­ších jedin­ců, kte­ří ne zříd­kakdy při tes­tech zemřou, při kon­fron­ta­ci se ovšem zbo­hat­lík začne brá­nit a zni­čí Brockovi život. Postará se mu o vyha­zov, jeho pří­tel­ky­ně ho opus­tí a sám popu­lár­ní novi­nář je pro­mě­něn na zdis­kre­di­to­va­nou trosku. O šest měsí­ců poz­dě­ji ale Eddieho kon­tak­tu­je jed­na z věd­kyň, kte­rá pra­cu­je pod Drakem...

Tyhle sna­hy o budo­vá­ní fil­mo­vé­ho vesmí­ru jen pro­to, že se to Marvelu poda­ři­lo, ze vše­ho co jen tro­chu zavá­ní tako­vou mož­nos­tí, už začí­na­jí být poně­kud otrav­né. Jistě, někte­ré znač­ky to zaba­lí ješ­tě před vydá­ním prv­ní­ho fil­mu (zdra­ví­me Robina Hooda), jiné to zkou­ší na dva­krát než to zaba­lí, pro­to­že to pros­tě niko­ho neza­jí­má (viz Drákula: Neznámá legen­daMumie), no a nebo to zkou­ší do té doby, než je pře­sta­ne bavit na hoří­cí hro­ma­du házet neu­stá­le víc a víc peněz a stě­ží z toho vyta­ho­vat něja­ké zis­ky (zdra­ví­me DC). No a pak tu jsou Sony, kte­ří vidí úspěch a chtě­jí pení­ze hned. Předtím, než něco vlast­ně před­ve­dou, začnou smě­le plá­no­vat nere­a­li­zo­va­tel­né plá­ny na fil­mo­vý vesmír divo­čej­ší než si dovo­lí Marvel. A když to popr­vé nevy­šlo a muse­lo dojít na restart, nezna­me­ná to, že by v Sony chtě­li pře­stat s podob­ně šíle­ný­mi a nere­a­li­zo­va­tel­ný­mi plá­ny na to jak se poto­pit na samot­né dno. Alas, do kin vstu­pu­je Venom.

Když si vez­me­te nej­slav­něj­ší zápo­rá­ky ze stá­je komik­so­vé­ho Marvelu, zatra­ce­ně vyso­ko se ve vět­ši­ně výbě­rů urči­tě obje­ví Venom. Většina komik­so­vých hrdi­nů má své zápo­rá­ky (ale­spoň ty nej­vět­ší) nemé­ně slav­né, ale Spider-Man a Venom jsou pře­ci jen něco jiné­ho. A tak v pod­sta­tě na papí­ře dává roz­hod­ně smy­sl sna­žit se nato­čit Venoma jako sólov­ku. Problém ovšem je v momen­tě kdy vlast­ně neví­te, co s fil­mem ve výsled­ku chce­te udě­lat a tak nato­čí­te Rkovou drs­nou zába­vu a při­tom do kin pak pus­tí­te zkrá­ce­ný cen­zu­ro­va­ný sestřih, kte­rý podob­ně zma­te­ně postrá­dá hla­vu a patu. Ačkoliv se totiž stu­dio nyní může dušo­vat, že Rko nikdy v plá­nu neby­lo (reži­sér a vět­ši­na infor­ma­cí, i ofi­ci­ál­ních, o fil­mu až do tak měsí­ce dvou zpát­ky tvr­dí ale něco jiné­ho) na výsled­ném fil­mu je zatra­ce­ně moc vidět, že se jej ve stu­diu někdo „moc šikov­ný“ sna­žil sestří­hat do celist­vé­ho poči­nu z toho co zby­lo.

Venom je totiž víc než čím­ko­liv jiným tak tro­chu frag­men­to­va­ným poku­sem o to, napo­do­bit laci­ně vyhlí­že­jí­cí a sce­náris­tic­ky pod­vy­ži­ve­né komik­sov­ky z pře­lo­mu deva­de­sá­tých let a začát­ku nové­ho tisí­ci­le­tí. Srovnání s kva­li­ta­mi sním­ků jako tře­ba DaredevilBenem Affleckem je roz­hod­ně na mís­tě. Co je hor­ší reži­sér Ruben Fleischer ani na této úrov­ni nezvlá­dá podat jeden celist­vý pří­běh a celý film na mě půso­bil spí­še tako­vým dojmem sotva pro­vá­za­ných scén kte­ré se sna­ží leč mar­ně dát dohro­ma­dy něja­kou tu fil­mo­vou zába­vu na plo­še nece­lých dvou hodin. To, že pří­bě­ho­vě a sce­náris­tic­ky tahle komik­so­vá vypa­lo­vač­ka moc nefun­gu­je ovšem není jedi­ným pro­blé­mem, kte­rým Venom trpí. Ani zda­le­ka.

Předně, herec­ky je to hod­ně vel­ká bída. Riz Ahmed je sice vět­ši­nou v jiných fil­mech za sym­paťá­ka, tady mu ovšem pře­rod v posed­lé­ho mili­ar­dá­ře úpl­ně nejde a i když dojde na jeho dru­hé­ho sym­bi­on­ta a závě­reč­ný sou­boj, celé to půso­bí, tak nějak stro­je­ně. Navíc je rych­le­ji hoto­vo jak u pani­ce po matu­rit­ním ple­se. U zbyt­ku osa­zen­stva to je hod­ně podob­né, Michelle Williams je těž­ce nepře­svěd­či­vá a otrav­ná i v rám­ci tak­to jed­no­du­ché posta­vy a ostat­ně i samot­ný Tom Hardy (kte­rý je asi jedi­ným vylo­že­ným pozi­ti­vem fil­mu) není vždy úpl­ně nej­lep­ší, byť u něj za to může z vel­ké čás­ti samot­ný scé­nář (napří­klad scé­na výsle­chu v samot­ném závě­ru je tak pito­má až z toho bolí hla­va). Jedinými svět­lý­mi momen­ty jsou tak zhru­ba dva tři momen­ty roz­ho­vo­ru Eddieho se svým sym­bi­on­tem, plus jed­na dvě reak­ce sym­bi­on­ta na oko­lí. A to je na dvě hodi­ny v kině zatra­ce­ně málo.

Když se vrá­tím ke zmí­ně­né­mu závě­reč­né­mu sou­bo­ji, nad dal­ší věcí člo­věk začne pře­mýš­let. Až tak bych neře­šil že digi­tál­ní sou­bo­je vypa­da­jí tro­chu pod­vy­ži­ve­ně a prak­tic­ké tri­ky by zaslou­ži­ly tro­chu lépe pro­mys­let, veš­ke­ré důle­ži­té tri­ko­vé sek­ven­ce za mě zkrát­ka úpl­ně nefun­go­va­ly. Ať již jde o vel­kou honič­ku uli­ce­mi San Francisca kte­rá postrá­da­la náboj (a ne, vybuchu­jí­cí dro­ny mod­rým svět­lem rázem z tuc­to­vé honič­ky váž­ně nic památ­né­ho neu­dě­la­jí), o bit­ku v cen­t­rá­le novin na poza­dí kou­řo­vých gra­ná­tů (nápad zají­ma­vý, rea­li­za­ce mizer­ná) nebo o závě­reč­ný sou­boj dvou sym­bi­on­tů, kte­rý skon­čí dřív než vlast­ně začne a veš­ke­rá ta gra­da­ce smě­řu­jí­cí k finá­le vlast­ně vyvr­cho­lí dvě­ma minu­ta­mi nepře­hled­né­ho digi­tál­ní­ho bor­de­lu. A ostat­ně Venom je asi prv­ní film u kte­ré­ho mě zača­lo nesku­teč­ně vytá­čet jak kaž­dá tri­ko­vá sek­ven­ce je v prů­bě­hu noci a tím pádem tro­chu nepře­hled­ná v pří­pa­dě, že váš hrdi­na je čer­ný. Jasně je to laci­něj­ší na výro­bu, ale co takhle se taky někdy tro­chu vyme­zit vůči kon­ku­ren­ci?

Film navíc strá­dá i co se týče tem­pa, prv­ní více­mé­ně celou hodi­nu tak tro­chu pře­šla­pu­je na mís­tě a prv­ní napí­na­věj­ší akce se začne dít po zhru­ba 55 minu­tách od začát­ku. A i když v prů­bě­hu nabíd­ne něko­lik důle­ži­tých momen­tů, žád­ný z nic nepů­so­bí vylo­že­ně napí­na­vě nebo důle­ži­tě. Připočtěte si k tomu neu­spo­ko­ji­vé finá­le a máte dvou­ho­din­ku, ze kte­ré si pama­tu­je­te tak mož­ná jeden dva vtíp­ky navíc, pro­to­že zby­tek už byl ve všech trai­le­rech.

 

Řemeslně pak oče­ká­vej­te stan­dard tak deset, pat­náct let doza­du. Kdyby mi někdo řekl, že Venom ležel prá­vě tako­vou dobu v tre­zo­ru a jedi­né co aktu­a­li­zo­va­li byly digi­tál­ní tri­ky, asi bych neměl pro­blém tomu uvě­řit. Všechno ve fil­mu půso­bí zkrát­ka jako fil­my před­tím, než se komiksy zača­ly v Hollywoodu brát tro­chu váž­ně a bylo něko­li­krát doká­zá­no, že se z tako­vých­to před­loh dá nato­čit i rela­tiv­ně sluš­ný a váž­ně zamýš­le­ný film.
Venom je zkrát­ka prů­ser, nemá smy­sl cho­dit kolem hor­ké kaše. Nenapadá mě jedi­ná věc na fil­mu, kte­rá by jej od toho­to ver­dik­tu zachra­ňo­va­la nebo by posky­to­va­la argu­ment pro­to, proč fil­mu dát šan­ci. Hloupé, rozříš­tě­né, neza­jí­ma­vé a pře­de­vším sak­ra sla­bé na to, jak popu­lár­ní a nápa­di­tou komik­so­vou posta­vou prá­vě Venom je. Tohle není nápra­va za Spider-Mana 3, tohle je jiný způ­sob jak toho­to komik­so­vé padou­cha podě­lat jiným, hod­ně zasta­ra­lým způ­so­bem.
PS: Jsem zvě­dav jest­li oprav­du na DVD a Bluray poz­dě­ji vyjde nesestří­ha­ná a necen­zu­ro­va­ná ver­ze, o kte­ré nedáv­no reži­sér hovo­řil

 

Jak roz­hod­ně nedě­lat adap­ta­ci iko­nic­ké komik­so­vé posta­vy. Důvodů je hod­ně a pozi­tiv málo. V téhle podí­va­né je jeden z nej­zná­měj­ších padou­chů adap­to­ván do podo­by zasta­ra­lé­ho, laci­ně vyhlí­že­jí­cí­ho a pře­de­vším ne moc nápa­di­té­ho nebo napí­na­vé­ho flá­ku, kte­rý tak o pat­náct dva­cet let zaspal dobu. Vážně jsem Venoma chtěl mít rád, Ruben Fleischer a spol ovšem byli hod­ně pro­ti.

Venom
Akční / Sci-Fi / Thriller / Horor

USA, 2018, 112 min

Režie: Ruben Fleischer
Scénář: Scott Rosenberg, Jeff Pinkner, Kelly Marcel, Will Beall
Kamera: Matthew Libatique
Hudba: Ludwig Göransson
Hrají: Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Jenny Slate, Woody Harrelson, Michelle Lee, Sope Aluko, Reid Scott, Scott Haze, Mac Brandt, Jane McNeill, Wayne Pére, Sam Medina, Martin Bats Bradford, DJames Jones, Ellen Gerstein, Ed Moy, James J. Fuertes
Producenti: Avi Arad, Amy Pascal, Matthew Tolmach
Střih: Alan Baumgarten, Maryann Brandon
Scénografie: Oliver Scholl
Kostýmy: Kelli Jones

Nevhodný mlá­de­ži do 12 let

Česko V kinech od: 04.10.2018 Falcon
Slovensko V kinech od: 04.10.2018 Itafilm
USA V kinech od: 05.10.2018 Columbia Pictures US

https://www.csfd.cz/film/265276-venom/
https://www.imdb.com/title/tt1270797/


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 6,64748 s | počet dotazů: 268 | paměť: 62583 KB. | 30.11.2022 - 12:32:31