Věnce a věnečky

img a309799 w1993 t1520843253

Možná si vzpo­me­ne­te, že jste v dět­ství vyli věneč­ky z pam­pe­li­šek či jiných luč­ních kvě­tin. Maminky sice nikdy tím­to nápa­dem moc nad­še­né neby­ly, pro­to­že pam­pe­liš­ky zane­chá­va­ly na oble­če­ní jen těž­ko vypra­tel­né fle­ky, přes­to ta radost spo­je­ná s posa­ze­ním hoto­vé­ho věneč­ku na hla­vu, za to stá­la.
velikonoční věnec
Koupit či vyro­bit?
V obdo­bí napří­klad před Vánocemi či Velikonocemi není až tak obtíž­né kou­pit krás­né již hoto­vé kvě­ti­no­vé věn­ce. Ty jsou ide­ál­ní vol­bou pro ty, kte­ří chtě­jí doma tako­vý­to deko­rač­ní prvek, ale nema­jí čas ani zku­še­nos­ti a chuť vyro­bit si vlast­ní. Pro jar­ní věn­ce je typic­ké vyu­ži­tí bře­zo­vých vět­vi­ček, prv­ních jar­ních kvě­tů a pak také napří­klad vaječ­ných sko­řá­pek či drob­ných dře­vě­ných či kera­mic­kých ozdů­bek nej­čas­tě­ji v podo­bě sym­bo­lů typic­kých pro dané svát­ky. Na advent­ním věn­ci urče­ném k ozdo­bě sto­lu pak samo­zřej­mě nesmí chy­bět čty­ři svíč­ky, kte­ré během adven­tu postup­ně zapa­lu­je­me. Pokud se jed­ná o věnec na dve­ře, nabí­zí se kro­mě vět­ví jeh­lič­na­nů vyu­ži­tí napří­klad šišek, drob­něj­ších ozdob či barev­ných stuh. Fantazii výrob­ců tako­vých­to věn­ců se při­ro­ze­ně meze nekla­dou, i když někdy není úpl­ně snad­né obje­vit věnec, kte­rý bude přes­ně spl­ňo­vat Vaše před­sta­vy. V tom­to pří­pa­dě nastá­vá oka­mžik, kdy se může­te roz­hod­nout pro vlast­no­ruč­ní výro­bu!
květinový věnec
Jak postu­po­vat při výro­bě věn­ce?
Na trhu může­te běž­ně zakou­pit poly­sty­ré­no­vé kor­pu­sy urče­né pro tvor­bu věn­ců ze vše­ho jiné­ho kro­mě živých rost­lin. Pokud totiž chce­te tvo­řit věnec z čer­s­tvých kvě­tin, bude­te si muset poří­dit věnec z hmo­ty Oazis (zele­ná hou­ba), kte­rá je pro výro­bu tako­vých­to deko­ra­cí urče­na. Cena těch­to kor­pu­sů není nikterak vyso­ká. Základním pra­vi­dlem pro vázá­ní věn­ců ze živých kvě­tin je, že bys­te je měli pone­chat dosta­teč­ně dlou­ho ve stu­de­né vodě na chlad­ném mís­tě. Ideálně přes noc napří­klad ve skle­pě. Před samot­ným aran­žo­vá­ním si kvě­ti­ny zkrá­tí­te cca na dél­ku 5 – 10 cm. K vázá­ní pou­žij­te pro­vá­zek, drá­tek by mohl kvě­ti­ny pro­říz­nout. Hotový věnec polož­te na měl­ký talíř s vodou, vydr­ží Vám déle čer­s­tvý.
věnec z větviček
Rozhodnete-li se pro věnec z jiné­ho mate­ri­á­lu než živé­ho, může­te počí­tat s tím, že Vám ten­to deko­rač­ní prvek vydr­ží i něko­lik let, pokud jej napří­klad bude­te vyu­ží­vat pou­ze sezón­ně (napří­klad na Velikonoce). Nabídka mate­ri­á­lu, kte­rý může­te k tvor­bě tako­vých­to věn­ců vyu­žít, je tak širo­ká, že zále­ží čis­tě na vašich pre­fe­ren­cích a před­sta­vě. Pro pří­klad může­te vyu­žít suše­né kvě­ty, plo­dy stro­mů, suše­né hou­by, růz­né dru­hy oře­chu, koře­ní, stu­hy, drob­né dře­vě­né, lát­ko­vé či kera­mic­ké ozdo­by.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Krajky mají stále své kouzlo4. února 2020 Krajky mají stále své kouzlo Možná máte v paměti uložen obrázek, na kterém je obývací pokoj vaší babičky. Na stole je bílý ubrus, na něm ručně háčkovaná krajková dečka a váza s květinami. Na poličkách […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Vánoční úklid efektivně a s co nejmenší námahou16. ledna 2020 Vánoční úklid efektivně a s co nejmenší námahou Ať už máte úklid rádi či nikoliv, před Vánocemi je potřeba se na to pořádně vrhnout a dát bydlení trochu do kupy. Už jen pro náš dobrý pocit. Takový velký generální úklid vám zase nějakou […]
  • Magnetky jako skvělá dekorace6. listopadu 2019 Magnetky jako skvělá dekorace Přemýšlíte, čím ozvláštnit prostor v bytě? Myslíte si, že už jste zkusili všechno od polštářků až po nové závěsy? Ideálním oživením jsou magnetky, které nezaberou místo jen využijí […]
  • Jak obléci dům14. února 2020 Jak obléci dům Inspirací v různých magazínech o bydlení najdete zajisté dost a dost. Důležité je takový zásah a úpravy pořádně načasovat a naplánovat. Není to úplně levná záležitost, zvlášť […]
  • Nejnovější trendy v ložnici4. února 2020 Nejnovější trendy v ložnici Rekonstruujete? Stěhujete se do nového a zabydlujte se? Pak určitě budete hledat nějakou tu inspiraci. Inspirujte se novými trendy v oblasti bydlení, konkrétně ložnicemi. Jaký právě letí […]
  • Jak financovat rekonstrukci18. prosince 2019 Jak financovat rekonstrukci Pokud jste vlastníky bytu nebo domu, tak Vás tato situace dozajista již potkala, právě jí procházíte nebo na Vás čeká. Čas od času je prostě třeba něco vyměnit, opravit, vybourat, […]
  • Perníčky nemusí sloužit pouze k jídlu4. října 2019 Perníčky nemusí sloužit pouze k jídlu Perníčky jsou typickou vánoční pochutinou. Milovníci sladkého si na ni jistě každý rok pochutnávají. Pečete si perníčky sami nebo si je necháváte péct? Vyzkoušejte si letos upéct vlastní […]
  • Dekorace ve stylu Provence3. listopadu 2019 Dekorace ve stylu Provence Máte pocit, že potřebujete změnu? Že byste se chtěli doma cítit mnohem lépe? Že chcete váš domov nějakým způsobem oživit? Zkuste byt ladit do stylu Provence. Provence je styl, který je […]
  • Ideální výběr všeho potřebného pro naši zahradu9. dubna 2020 Ideální výběr všeho potřebného pro naši zahradu Každý toužíme po klidném posezení, ale také po pohodlné práci, když máme zahrady a to nejen před naším rodinným domem. Aby bylo na vašich zahradách a to nejen před domem, ale na kdejakých […]
Další naše články...