Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Margit Slimáková: Velmi osobní kniha o zdraví

Margit Slimáková: Velmi osobní kniha o zdraví

margit

Jak zvlá­dat jíd­lo, kari­é­ru, rodi­nu, péči o sebe, kri­ti­ku, věk i chuť na čoko­lá­du. Tak zní podti­tu­lek vel­mi oče­ká­va­né kníž­ky od Margit Slimákové, čes­ké die­to­lož­ky, blo­gger­ky a pro­pa­gá­tor­ky zdra­vé výži­vy.

Tak jako si Margit Slimáková našla širo­ký okruh fanouš­ků, setká­vá se také s řadou odpůr­ců a hate­rů, kte­rým se její „alter­na­tiv­ní“ pří­stup pří­liš (nebo vůbec) neza­mlou­vá. Jak se ale čte­nář této kni­hy dozví, slo­vem alter­na­tiv­ní se nemys­lí žád­né šar­la­tán­ské prak­ti­ky, ale sna­ha o návrat ke zdra­vé­mu sel­ské­mu rozu­mu, kte­rý jsme ve spo­leč­nos­ti nad­byt­ku tak troš­ku ztra­ti­li.

To, že žije­me v pře­py­cho­vé době, může­me Margit potvr­dit snad všich­ni. Máme dosta­tek jíd­la, dostup­nou lékař­skou péči i tisí­ce mož­nos­tí, jak napl­nit svůj vol­ný čas. I přes­to mno­ho lidí volá po zdra­věj­ším život­ním sty­lu, kte­rý se dnes pod snůš­kou růz­ných dez­in­for­ma­cí může skrý­vat prak­tic­ky v kde­čem. A to je to, co jsem v kníž­ce hle­da­la a našla. Základy jíd­lo­vě­dy mě bohu­žel nikdo nena­u­čil a tak mi nezbý­va­lo, než urči­tý čas věřit nabíd­ce obcho­dů se zdra­vou výži­vou nebo se pokou­šet hle­dat infor­ma­ce na inter­ne­tu. Informací bylo hod­ně, názo­ry čas­to pro­ti­chůd­né. Velmi osob­ní kni­ha o zdra­ví je pro mě kom­plex­ní ency­klo­pe­die zdra­vé­ho život­ní­ho sty­lu, stra­vou počí­na­je a návo­dem na dušev­ní hygi­e­nu kon­če.

Celou kni­hou pro­stu­pu­je jed­na hlav­ní myš­len­ka a to ta, že zákla­dem zdra­ví je kva­lit­ní, nej­lé­pe lokál­ní, sezón­ní a prů­mys­lo­vě nezpra­co­va­ná stra­va. Nechybí v ní ani kapi­to­ly o tom, jak eko­lo­gic­ky pečo­vat o sebe, oko­lí i o domác­nost nebo jak před­chá­zet růz­ným one­moc­ně­ním. A  pokud by se našel někdo, koho ješ­tě stá­le dráž­dí téma očko­vá­ní, men­stru­ač­ních kalíš­ků či domá­cích poro­dů, může tyto čás­ti jed­no­du­še pře­sko­čit nebo se roz­ve­se­lit nád­her­ný­mi hra­vý­mi ilu­stra­ce­mi, ze kte­rých jsem byla od začát­ku do kon­ce nad­še­ná. Doporučuji ji všem, kte­ří se ztrá­cí v tom, co je zdra­vé a nezdra­vé a kte­ří si pře­jí při­ro­ze­nou ces­tou najít v živo­tě har­mo­nii.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

  1. Díky za recen­zi, neby­la jsem si jis­tá, ale teď vím, že si kníž­ku kou­pím mys­lím, přes­ně něco tako­vé­ho mi v kni­hov­nič­ce chy­bí!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,67399 s | počet dotazů: 236 | paměť: 53291 KB. | 25.09.2021 - 22:40:00