Kritiky.cz > Recenze knih > Velmi osobní kniha o zdraví aneb kniha, která vám pomůže konečně změnit svůj život směrem ke zdraví a pohodě

Velmi osobní kniha o zdraví aneb kniha, která vám pomůže konečně změnit svůj život směrem ke zdraví a pohodě

2KqBEy6

Nová kni­ha potě­ší všech­ny zájem­ce o zdra­vé stra­vo­vá­ní, ale i o cel­ko­vě zdra­vý život v har­mo­nii. Autorem je Margit Slimáková, zná­má die­to­lož­ka, pro­pa­gá­tor­ka zdra­vé stra­vy, pub­li­cist­ka i blo­gger­ka.

Kniha se zabý­vá základ­ní­mi téma­ty kaž­do­den­ní­ho živo­ta – jíd­lem, pre­ven­cí, tera­pií, pra­cí. Informace v kni­ze vychá­zí z vědec­kých bádá­ní a také z osob­ní zku­še­nos­ti autor­ky, kte­rá se téma­tu nejen výži­vy věnu­je již pěk­ně dlou­ho. V kni­ze jsou dopo­ru­če­ní, kte­rá autor­ka sesbí­ra­la za 30 let, co se věnu­je péči o zdra­ví. Doporučení vyja­dřu­jí její názor a záro­veň vychá­zí ze sou­hrn­ných poznat­ků.

Na úvod kni­hy se vlast­ně dozví­te, jak se autor­ka k téma­tu péče o zdra­ví dosta­la a ve struč­nos­ti se dozví­te její život­ní ces­tu. Následuje asi nej­ob­sáh­lej­ší kapi­to­la zva­ná Jídlo, kde zís­ká­te infor­ma­ce, co jíst či nejíst, infor­ma­ce o super­po­tra­vi­nách, dět­ské výži­vě, o nej­vět­ších výži­vo­vých omy­lech, o cuk­ru a jeho škod­li­vos­ti, o alter­na­tiv­ních výži­vo­vých smě­rech a také růz­ných die­tách, o tom, zda potře­bu­je­me mlé­ko apod.

Další kapi­to­la se věnu­je nápo­jům – vodě, alko­ho­lu, šťá­vám apod. A jeli­kož zdra­vý život není jen o správ­ném jíd­le a pití, násle­du­jí i dopl­ňu­jí­cí kapi­to­ly, kte­ré se zdra­vím sou­vi­sí – pohyb, pro­stře­dí, prá­ce, pre­ven­ce, tera­pie, krá­sa. Závěrem jsou dopl­ně­ny ješ­tě nej­lep­ší otáz­ky, kte­ré autor­ka kdy dosta­la na téma výži­va.

Autorka dává důraz na kva­lit­ní potra­vi­ny, co nejmé­ně upra­vo­va­né, nej­lep­ší jsou potra­vi­ny lokál­ní, sezon­ní a bio. V dal­ších kapi­to­lách najde­te také infor­ma­ce o tom, jak mít eko­lo­gic­kou domác­nost, kde se vám bude dob­ře žít, jaká jsou rizi­ka běž­né kos­me­ti­ky, proč je pohyb důle­ži­tý a proč je tře­ba mít prá­ci, kte­rá nás bude napl­ňo­vat.

Po let­mém pro­lis­to­vá­ní kni­ha zaujme již vizu­ál­ně, je oprav­du krás­ná, má tvr­dé des­ky a gra­fic­ké zpra­co­vá­ní mi při­jde oprav­du vel­mi pove­de­né, celou kni­hu pro­vá­zí mno­ho pěk­ných men­ších kre­seb. Jednotlivé kapi­to­ly jsou roz­dě­le­ny ješ­tě na dal­ší pod­ka­pi­tol­ky, čímž je text struk­tu­ro­va­něj­ší a hned půso­bí při­taž­li­vě­ji, než kdy­by šlo o sou­vis­lý text, kte­rý by mohl v tom­to roz­sa­hu lec­ko­ho odra­dit.

Oceňuji leh­kost, s jakou je kni­ha napsá­na. I když jsou mnoh­dy podá­vá­ny čte­ná­ři fak­ta, nenu­di­la jsem se a kni­ha se vel­mi hez­ky čet­la. Líbí se mi i úvod kni­hy, kde se čte­nář dozví i něco o živo­tě autor­ky a jakou ces­tou si pro­šla až do dneška, kni­ha je hned osob­něj­ší. Také se mi líbí, že v kni­ze jsou dopo­ru­če­ní, ke kte­rým autor­ka dospě­la dlou­hým stu­di­em a sbí­rá­ním růz­ných infor­ma­cí, ale také vlast­ní zku­še­nos­tí. Vše je na bázi dopo­ru­če­ní, nedě­la z infor­ma­cí něja­ký zaru­če­ný návod, ale respek­tu­je roz­hod­nu­tí kaž­dé­ho, spíš se kaž­dé­mu sna­ží uká­zat ces­tu. Po pře­čte­ní zjis­tí­te, že vlast­ně může­te zapo­me­nout na všech­ny ty die­ty, kte­ré všich­ni oko­lo drží, že ces­ta ke zdra­vé­mu stra­vo­vá­ní je mno­hem jed­no­duš­ší.

Knihu dopo­ru­ču­ji kaž­dé­mu, kdo má zájem zlep­šit svůj život smě­rem ke zdra­věj­ší­mu živo­tu. Jistě si kaž­dý v kni­ze najde něco zají­ma­vé­ho, co bude chtít pře­vzít do své­ho živo­ta a už i malé změ­ny při­spě­jí k lep­ší­mu a spo­ko­je­něj­ší­mu živo­tu.


Autor: Margit Slimáková

Počet stran: 336

Nakladatelství: Bizbooks

Žánr:  zdra­vá výži­va, zdra­vý život­ní styl

Moje hod­no­ce­ní: 95 %

  • Hrajte si a vytvořte si vlastní kosmetiku18. prosince 2018 Hrajte si a vytvořte si vlastní kosmetiku Přírodní kosmetika – kdo by o ní již neslyšel, zvlášť když v poslední době se o ní mluví čím dál častěji? Chcete dát sbohem chemii a vyrobit si vlastní, čistě přírodní kosmetiku a […] Posted in Recenze knih
  • Poznejte, jak probíhá spánek a spěte lépe11. září 2018 Poznejte, jak probíhá spánek a spěte lépe V nové knize Spánek: Proč je dobré spát a co dělat, když to nejde, vás autor seznámí s různými informace o spánku. Ano, bude to hlavně teorie, ale je důležité pochopit, jak spánek funguje […] Posted in Recenze knih
  • Bylinky jako první volba na běžné zdravotní neduhy16. června 2019 Bylinky jako první volba na běžné zdravotní neduhy Dnešní svět na nás nakládá vysoké nároky. Musíme být výkonní, neúnavní, rychlí a zvládnout tolik věcí, jak v práci, tak v běžném životě, že občas už toho máme dost a chytneme nějaký bacil […] Posted in Recenze knih
  • Josef Schrötter: Ozdravení těla i ducha20. března 2016 Josef Schrötter: Ozdravení těla i ducha Potraviny, speciální potraviny, energie. Tři malé obrázky, které v symbolech výborně ukazují to, co najdete v knize. Autor patří  mezi přední české psychotroniky, léčitele a jeho […] Posted in Recenze knih
  • Cukrfree kuchařka – Janina Černá24. ledna 2017 Cukrfree kuchařka – Janina Černá Cukr – součást našich životů, úžasná chuť, která vás dostane do dobré nálady a zbaví stresu. Sladká chuť jahod, zmrzliny, zákusku, která se vám rozplývá na jazyku… Pokud se rozhodnete jít […] Posted in Recenze knih
  • Nejjednodušší recepty - 116 kombinací pro každý den4. února 2020 Nejjednodušší recepty - 116 kombinací pro každý den Přejete si uvařit zdravé a dobré jídlo z dostupných surovin a nestrávit u toho celý den? Tak to jste na správné adrese. Tomáš Kosačík a Lucie Kosačíková jsou autoři nové kuchařky s názvem […] Posted in Recenze knih
  • Hravé fit recepty, sladké dobroty - Barbora Svobodová11. května 2019 Hravé fit recepty, sladké dobroty - Barbora Svobodová Kuchařka se sladkými recepty, je pro všechny vyznávající zdravé stravování, ale i pro ty, který chtějí zhubnout a neví, jak si pochutnat na sladkém dezertu, s minimem kalorií a větší […] Posted in Recenze knih
  • VELMI OSOBNÍ KNIHA O ZDRAVÍ – krok k lepšímu životu3. ledna 2019 VELMI OSOBNÍ KNIHA O ZDRAVÍ – krok k lepšímu životu Začíná nový rok, a to je nejlepší doba na předsevzetí. Jistě mi dáte za pravdu, že většina z nás by si přála nastartovat následující měsíce v kondici a s lepším zdravím. Co byste řekli […] Posted in Recenze knih
  • Zelená kosmetika – Michaela Suchá8. července 2017 Zelená kosmetika – Michaela Suchá Máte rádi přírodní kosmetiku bez zbytečné chemie a ještě navíc byste si ji chtěli vyrábět sami svépomocí a nemuset ji kupovat? Pokud jste na některou z otázek odpověděli ano, pak Vás […] Posted in Recenze knih
  • Knížka o hormonech pro každou ženu16. prosince 2018 Knížka o hormonech pro každou ženu Knihu Hormony v harmonii daly dohromady dvě ženy, gynekoložka a bioložka, které se problémy žen často zabývají. Hormonální rovnováha je jedním ze základních bodů, aby žena mohla být zdravá […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...