Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Velký úklid s Marií Kondo

Velký úklid s Marií Kondo

kondo

Uklízíte rádi? A Marie Kondo zná­te? Marie je japon­ská orga­ni­zá­tor­ka úkli­du, kte­rá se pro­sla­vi­la svou uklí­ze­cí meto­dou KonMari. Od roku 2019 vysí­lá Netflix rea­li­ty show, ve kte­ré Marie Kondo osob­ně obchá­zí ame­ric­ké rodi­ny a pomá­há jim orga­ni­zo­vat úklid jejich domo­vů.

Marie Kondo

Marie se naro­di­la v Japonsku a pod­le svých slov uklí­zí již od dět­ství. V roce 2012 vyšla její prv­ní kníž­ka o meto­dě KonMari. Knihy dosáh­ly celo­svě­to­vé­ho úspě­chu. V roce 2015 byla časo­pi­sem Time zařa­ze­na do žeb­říč­ku 100 nej­vliv­něj­ších lidí roku. Začalo se ji pře­zdí­vat uklí­ze­cí guru a v roce 2018 byla oslo­ve­na spo­leč­no­sít Netflix, z jejichž spo­lu­prá­ce vzni­kl pořad Tidying Up with Marie Kondo.

Hlavní je radost

Metoda KonMari spo­čí­vá v roz­dě­le­ní úkli­du do pěti kate­go­rií:

  1. oble­če­ní
  2. kníž­ky
  3. papí­ry
  4. komo­no (smí­še­ná kate­go­rie věcí, kte­ré nespa­da­jí do zby­lých čtyř kate­go­rií)
  5. sen­ti­men­tál­ní před­mě­ty

Kromě roz­dě­le­ní věcí v domác­nos­ti pod­le těch­to kate­go­rií, a poté jejich násled­né tří­dě­ní, vyzná­vá Marie jed­nu důle­ži­tou myš­len­ku: nech­te si pou­ze věci, kte­ré vám při­ná­ší radost. To je i hlav­ní pilíř na kte­rém je celá její meto­da posta­ve­na. Úklidem domác­nos­ti si záro­veň pokli­dí­te svou mys­li. A v ukli­ze­né domác­nos­ti se bude­te lépe cítit.

Pokud nejste nad­šen­ci do úkli­du, garan­tu­ji Vám, že po shléd­nu­tí i jen jed­no­ho dílu dosta­ne­te chuť ukli­dit celý svůj byt či dům. Metoda KonMari je udr­ži­tel­ná, poměr­ně jed­no­du­chá, a mož­ná vám i změ­ní život. Těžko říct, zda ame­ric­kým rodi­nám kte­ré se show zúčast­ni­li obrá­ti­la život vzhů­ru noha­ma, nicmé­ně všech­ny ji hod­no­ti­ly pozi­tiv­ně a nemoh­ly si ji vyna­chvá­lit. Podívejte se sami, tře­ba meto­da KonMari uča­ru­je i vám!


Photo © Netflix

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,88065 s | počet dotazů: 210 | paměť: 51030 KB. | 06.05.2021 - 10:18:32
X