Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > TV Tipy > Velký Gatsby vládl kinům v roce 2013, bude vládnout tento týden i v televizi

Velký Gatsby vládl kinům v roce 2013, bude vládnout tento týden i v televizi

Gatsby
Gatsby

Je prv­ní záři­jo­vý týden. Děti jsou ve ško­le a tak nema­jí čas sle­do­vat tele­vi­zi. Stanice se tomu při­způ­so­bi­ly a dáva­jí samé reprí­zy. Za pozor­nost v tel­ce sto­jí pou­ze dva fil­my a to Velký Gatsby (Leonardo DiCaprio v režii  Baze Luhrmanna a Neuvěřitelně hla­si­tě & nesmír­ně blíz­ko - o sirot­ko­vi z New Yorku, kde hle­dá zámek ke klí­či od své­ho otce, kte­rý umřel v svě­to­vém obchod­ním cen­t­ru v N. Y.)

3.9.

Andrew - člen naší rodiny - 20:00-22:30- Nova Cinema

Jako vět­ši­na lidí v budouc­nos­ti, také Richard Martin kou­pil pro svou rodi­nu domá­cí­ho robo­ta. Ten jejich, nový model s ozna­če­ním NDR-114, dostal jmé­no Andrew a zpo­čát­ku nikdo netu­šil, jaký uni­kát před­sta­vu­je a jak moc ovliv­ní život celé rodi­ny. Na roz­díl od ostat­ních robo­tů mu to mys­lí, má smy­sl pro humor, je scho­pen cítit a vní­mat krá­su, rych­le se učí a je pře­kva­pi­vě kre­a­tiv­ní. Z výkon­né­ho slu­žeb­ní­ka se postup­ně stá­vá miláč­kem rodi­ny, zejmé­na malé Amandy, kte­rá se ho zpo­čát­ku bála a nemě­la ho ráda.

Současně s tím, jak se s pomo­cí Richarda zdo­ko­na­lu­je a polidš­ťu­je, však stá­le více tou­ží po tom, stát se oprav­do­vým a svo­bod­ným člo­vě­kem. Začne nosit šaty, byd­let ve vlast­ním domě, zalo­ží si kon­to v ban­ce a po letech dokon­ce zís­ká od Richarda Martina svo­bo­du. Ani to mu však po čase nesta­čí a pro­to se vydá na dlou­hou ces­tu po svě­tě, aby našel podob­ně odliš­né robo­ty jako je on sám. To se mu sice nepo­da­ří, nara­zí však na podi­vín­ské­ho vyná­lez­ce Burnse, kte­rý mu pomů­že s pře­stav­bou jeho kovo­vé­ho těla pomo­cí orga­nic­kých mate­ri­á­lů.

A nejen­že je nako­nec vzhle­dem nero­ze­zna­tel­ný od lidí, ale zís­ká dokon­ce schop­nost cítit jako člo­věk, ať už je to bolest nebo žár­li­vost či dokon­ce lás­ka. Takto se vra­cí k rodi­ně Martinových, kde už se mno­hé změ­ni­lo a z malé Amandy je dospě­lá žena. Dospělá a vel­mi krás­ná. A pro­to­že Andrew má vytří­be­ný smy­sl pro krá­su, není divu, že vše znač­ně zkom­pli­ku­je. Posledním kro­kem k tomu, aby se robot Andrew stal člo­vě­kem, je zís­kat schop­nost stár­nout.

Copak je to za vojáka...- 14:30-15:55 - ČT1

V čes­ké fil­mo­vé kome­dii z roku 1988 se může­te pře­svěd­čit o tom, že voj­na sice neby­la koj­ná, ale jinak to byla náram­ná legra­ce. Svobodník Kouba slou­ží­cí u výsad­ká­řů má sla­bost na ženy. Jeho nad­ří­ze­ný ho nemá rád. V době vojen­ské­ho cvi­če­ní na ces­tě do kasá­ren však Kouba uká­že oprav­do­vý cha­rak­ter, když zachrá­ní život malé­mu chlap­ci, usvěd­čí zlo­dě­je a najde si part­ner­ku na celý život sest­ru veli­te­le.

4.9.

Pod Jezevčí skálou - 18:25-20:00 Nova Cinema

Dobrodružství praž­ské­ho klu­ka v hájen­ce upro­střed krás­né šumav­ské pří­ro­dy. Ten kluk se jme­nu­je Vašek a rodi­če jsou nuce­ni nechat ho něja­ký čas u dědy, haj­né­ho Straky, kte­rý žije sám a své­ho vnu­ka vůbec nezná, pro­to­že se synem se kdy­si roze­šel ve zlém a s jeho rodi­nou se od té doby nestý­kal. Ani nyní se mu vůbec nelí­bí, že by se měl o vnu­ka posta­rat. Však mu také hned prv­ní den Vašek téměř pod­pá­lí cha­lu­pu, když se pokou­ší vařit vej­ce. Hajného neli­bost však pře­ce jen poně­kud usmi­řu­je Vaška bez­pro­střed­nost a jeho zájem o pří­ro­du a zví­řa­ta, a tak ho bere na své pochůz­ky a uka­zu­je mu les a krá­sy zim­ní Šumavy. Při sto­po­vá­ní liš­ky, kdy se Strakův pes nechá strh­nout a pro­ná­sle­du­je jezevce až do nory, kde mu jeze­vec zata­ra­sí zpá­teč­ní ces­tu, aby ho zahu­bil. Nebezpečné oka­mži­ky, kte­ré Vašek se Strakou zaži­jí při poku­sech o záchra­nu psa nako­nec oba pře­ce jen defi­ni­tiv­ně sblí­ží...

První část vol­né tri­lo­gie, dru­há část viz „Na pyt­lác­ké stez­ce“ a tře­tí část viz „Za trn­ko­vým keřem“.

5.9.

Neznámý - 18:05-20:00 Nova Cinema

Dr. Martin Harris (Liam Neeson) se pro­be­re z koma­tu po auto­ha­va­rii v Berlíně a zjis­tí, že ho jeho vlast­ní žena (January Jones) vůbec nepo­zná­vá a jeho identi­tu si při­vlast­nil úpl­ně cizí muž (Aidan Quinn). Úřady, kte­ré mu nevě­ří, ho napros­to igno­ru­jí. Pronásledují ho tajem­ní nájem­ní vra­zi a on je sám, una­ve­ný, na útě­ku. S pomo­cí neče­ka­né­ho spo­jen­ce (Diane Kruger) se po hla­vě vrhá do smr­tel­né záha­dy, kte­rá ho při­nu­tí pochy­bo­vat nejen o jeho pří­čet­nos­ti a iden­ti­tě ale i o tom, jak dale­ko je schop­ný zajít, aby odkryl prav­du.

6.9.

Neuvěřitelně hlasitě & nesmírně blízko - 17:35-20:00- Nova Cinema

Malý chla­pec najde záhad­ný klíč, kte­rý pat­řil jeho otci, jenž byl z obě­tí tero­ris­tic­ké­ho úto­ku na svě­to­vé obchod­ní cen­t­rum. Chlapec se vydá zjis­tit jaká tajem­ství klíč skrý­vá a mož­ná se díky tomu koneč­ně doká­že vyrov­nat se smr­tí své­ho otce.

Oscaroví her­ci Tom Hanks a Sandra Bullock se popr­vé setká­va­jí před kame­rou v tom­to dojem­ném dra­ma­tu, ode­hrá­va­jí­cím se v době po tero­ris­tic­kém úto­ku na svě­to­vé obchod­ní cen­t­rum. Snímek byl nato­čen na moti­vy kni­hy z pera Jonathana Safrana Foera a vyprá­ví pří­běh z pohle­du Oskara Schella, vyna­lé­za­vé­ho jede­nác­ti­le­té­ho chlap­ce z New Yorku, kte­rý našel klíč, jenž pat­řil jeho zesnu­lé­mu otci a pát­rá po tom, do kte­ré­ho zám­ku pasu­je. Rok poté, co jeho otec zemřel ve Světovém obchod­ním cen­t­ru (pro Oskara to navždy zůsta­ne nej­hor­ší den jeho živo­ta), je roz­hod­nu­tý udr­žet si pou­to s člo­vě­kem, kte­rý ho vždy učil bojo­vat se svý­mi nej­vět­ší­mi oba­va­mi a stra­chy. A tak Oskar postup­ně pro­chá­zí pět newy­or­ských čtvr­tí a pát­rá po chy­bě­jí­cím zám­ku – potká­vá nej­růz­něj­ší typy lidí, kte­ří pře­ží­va­jí svým vlast­ním způ­so­bem – a začí­ná odha­lo­vat nevi­di­tel­né vaz­by k otci, kte­rý mu straš­ně chy­bí, ale i k mat­ce, jež se zdá být na hony vzdá­le­ná a nako­nec i k hluč­né­mu a nebez­peč­né­mu svě­tu kolem něj.

7.9.

Na Hromnice o den více - 18:05-20:00 Nova Cinema

Samolibý a vším otrá­ve­ný mode­rá­tor poča­sí Bill Murray je pově­řen nato­če­ním repor­tá­že o kaž­do­roč­ních osla­vách Hromnic. Na ces­tě z měs­ta se dosta­ne do ohrom­né bou­ře, kte­rá pře­ru­ší dopra­vu. Od té chví­le se ocit­ne v časo­vé smyč­ce, díky kte­ré má spous­tu času, aby se nad sebou mohl zamys­let... V měs­teč­ku Punysutawney se vždy 2. úno­ra za sví­tá­ní koná tra­dič­ní slav­nost. Pomocí míst­ní­ho mas­ko­ta - sviš­tě Phila, se má zjis­tit blí­ží­cí se začá­tek jara. Tuto kuri­o­zi­tu již po něko­li­ká­té se svým štá­bem natá­čí a komen­tu­je tele­viz­ní spe­ci­a­lis­ta na mete­o­ro­lo­gii - jme­no­vec popu­lár­ní­ho sviš­tě - Phil. Blazeovaného sno­ba a cyni­ka tato zále­ži­tost nudí a nalé­há na oka­mži­tý návrat, kte­rý je zne­mož­něn sně­ho­vou kala­mi­tou. Phil odmít­ne pozvá­ní své mla­dé pro­dukč­ní Rity na večí­rek v míst­ním hote­lu a odchá­zí spát. Ráno se pro­bu­dí a je opět 2. úno­ra - opět se ode­hrá­vá slav­nost­ní cere­mo­ni­ál, kte­rý je potře­ba nato­čit. Čas se zasta­vil a jedi­ný, kte­rý si to uvě­do­mu­je, je Phil. Zprvu je tou­to situ­a­cí zasko­čen, pak se začne cynic­ky bavit, ale když se udá­los­ti 2. úno­ra stá­le opa­ku­jí, začne vyu­ží­vat svých zna­los­tí o tom, co se ten den sta­ne, také i ve pro­spěch své­ho oko­lí. Philova pova­ha se mění a on zís­ká­vá Ritiny sym­pa­tie. Když se jed­nou spo­leč­ně pro­bu­dí, je před nimi nový den...

Ženy v pokušení - 20:20-22:40 Nova

Čtyřicátnice Helena, uzná­va­ná odbor­ni­ce na man­žel­ské pro­blémy, jed­no­ho dne zjiš­ťu­je, že se dosta­la do situ­a­ce, jaké řeší se svý­mi paci­en­ty. Její dopo­sud milu­jí­cí a milo­va­ný man­žel je při­sti­žen in flagran­ti s mlad­ší ženou a Helena brzy bez­rad­ně sto­jí na pra­hu nové­ho živo­ta. Dvacetiletá dce­ra Laura chce být mat­ce opo­rou, záro­veň se však potý­ká s nástra­ha­mi vlast­ní prv­ní oprav­do­vé lás­ky. Pomocnou ruku nabí­zí k Helenině zdě­še­ní i mat­ka Vilma, býva­lá hereč­ka, kte­rá na všech­ny situ­a­ce apli­ku­je své­ráz­nou ško­lu živo­ta. Výstřední dáma má zaru­če­ný recept: nahra­dit nepo­řád­né­ho chla­pa, chla­pem pořád­ným. Zdá se to neře­ši­tel­né, ale k pře­kva­pe­ní Heleny i Laury muži, s nimiž sto­jí za to se vrh­nout po hla­vě do milost­né­ho dob­ro­druž­ství tu stá­le ješ­tě jsou. A tři doce­la roz­díl­né ženy zjiš­ťu­jí, jak moc jsou si podob­né a pokud se má něco vyře­šit, chce to nad­hled, humor a neztrá­cet hla­vu ani nadě­ji.

8.9.

Pianista - 20:00-23:00 Nova Cinema

Film Pianista je pří­bě­hem Wladyslawa Szpilmana, skvě­lé­ho pia­nis­ty a uzná­va­né­ho inter­pre­ta Chopinových skla­deb. Příběh začí­ná v oka­mži­ku, kdy ve var­šav­ském rádiu zní Chopinovo Nokturno v C# moll v jeho podá­ní. Píše se rok 1939 a Szpilmanovi je 28 let. Polsko je napa­de­no němec­ký­mi voj­sky, kte­rá brzy při­chá­ze­jí i do jeho hlav­ní­ho měs­ta Varšavy. Téměř oka­mži­tě jsou uplat­ně­ny tvr­dé restrik­ce vůči zdej­ší židov­ské komu­ni­tě. Szpilman a jeho rodi­na - rodi­če, bra­tr a dvě sest­ry - žili až dosud spo­ko­je­ným živo­tem, brzy jsou však také donu­ce­ni podří­dit se poni­žu­jí­cím pra­vi­dlům. Kromě toho, že jim dochá­ze­jí pení­ze a jíd­lo, musí pod hroz­bou přís­né­ho tres­tu nosit na rukou Davidovu hvězdu. Nátlak se postup­ně zvy­šu­je a rodi­na je na tom stá­le hůře. Brzy jsou donu­ce­ni pro­dat obra­zy, stří­bro, náby­tek a nako­nec i Szpilmanovo dra­ho­cen­né piá­no. Největší ranou je však roz­hod­nu­tí, pod­le kte­ré­ho mají být všich­ni Židé umís­tě­ni do uza­vře­né­ho are­á­lu, obehna­né­ho vyso­ký­mi zdmi - na mís­to, kte­ré brzy vstou­pí do dějin jako Varšavské ghet­to.

Velký Gatsby - 20:00-22:25 ČT2

Velký Gatsby sle­du­je pří­běh Nicka Carrawaye, kte­rý opus­tí stře­do­zá­pad a na jaře roku 1922 se vydá­vá do New Yorku, měs­ta ztě­les­ňu­jí­cí­ho uvol­ňu­jí­cí se morál­ku a popu­lár­ní jazz. Carraway hle­dá svou vlast­ní ver­zi ame­ric­ké­ho snu a usa­dí se neda­le­ko domu záhad­né­ho a čas­té večír­ky pořá­da­jí­cí­ho Jaye Gatsbyho a také kou­sek od své sestře­ni­ce Daisy a její­ho zálet­né­ho man­že­la s mod­rou krví Toma Buchanana. Nick se postup­ně sta­ne sou­čás­tí svě­ta mimo­řád­ně boha­tých lidí, jejich ilu­zí, lásek a zkla­má­ní. Nick jako svě­dek toho­to svě­ta píše pří­běh nemož­né lás­ky, věč­ných snů a auto­mo­bi­lo­vé tragé­die, a nasta­vu­je zrca­dlo moder­ní době a jejím sou­bo­jům.

Scénárista, pro­du­cent a reži­sér Baz Luhrmann s pomo­cí své mimo­řád­né před­sta­vi­vos­ti zno­vu pře­ve­dl na fil­mo­vé plát­no román F. Scotta Fitzgeralda „Velký Gatsby“. Luhrmann nabí­zí svo­ji vlast­ní vizu­ál­ní inter­pre­ta­ci kla­sic­ké­ho pří­bě­hu a oži­vu­je děj pří­bě­hu dosud neví­da­ným způ­so­bem. Hlavní roli v jeho fil­mu ztvár­nil Leonardo DiCaprio.

https://www.kritiky.cz/filmove-recenze/2013/velky-gatsby-85/

9.9

Smrtonosná past 2 - 20:00-22:40 Prima Cool

S poli­cis­tou Johnem McClanem se setká­vá­me i v dru­hém pokra­čo­vá­ní úspěš­né­ho akč­ní­ho thrille­ru, ten­to­krát v režii Rennyho Harlina. Přesně rok po dra­ma­tic­ké misi v Los Angeles John plá­nu­je klid­né vánoč­ní svát­ky. Na Štědrý den jede na newy­or­ské letiš­tě vyzved­nout man­žel­ku Holly, jež má při­le­tět z Los Angeles, ale letiš­tě pad­ne do rukou po zuby ozbro­je­ných a per­fekt­ně vycvi­če­ných tero­ris­tů. A když jde o život jeho rodi­ně i stov­kám ostat­ních pasa­žé­rů, kte­ří se sta­li rukojmí­mi, musí John zno­vu sáh­nout po zbra­ni. V hlav­ní roli opět exce­lu­je Bruce Willi

Princ z Persie: Písky času - 17:50-20:00 Nova Cinema

Od týmu, kte­rý při­ne­sl tri­lo­gii Piráti z Karibiku na vel­ké plát­no, před­sta­vu­jí Walt Disney Pictures a Jerry Bruckheimer Films film Princ z Persie: Písky času, epic­ké akč­ní dob­ro­druž­ství, zasa­ze­né do taju­pl­né Persie. Líný princ (JAKE GYLLENHAAL) i přes váhá­ní spo­jí síly se záhad­nou prin­cez­nou (GEMMA ARTERTON) a spo­lu boju­jí pro­ti tem­ným silám, aby ochrá­ni­li sta­ro­vě­kou dýku, kte­rá může osvo­bo­dit Sands of Time - dar od bohů, kte­rý může vrá­tit čas a umož­nit její­mu vlast­ní­ko­vi vlád­nout svě­tu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Lví král - oscarový film roku 199514. října 2020 Lví král - oscarový film roku 1995 Zdivočelé stádo hnané na Scarův příkaz potměšilými hyenami by bezbranného Simbu určitě zadupalo do země, kdyby jej nezachránil jeho otec Mufasa. Při zoufalé záchraně však zahyne. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl26. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl Boj zblízka Eren se přeměňuje v titána, dopadá spolu s Reinerem na zem a pouští se s ním do pěstního souboje. Mikasa, během toho, co přihlíží souboji, lituje, že Reinerovi i Bertholdovi […] Posted in Spoilery
  • Anděl Páně 2 - Z deníčku produkce2. prosince 2016 Anděl Páně 2 - Z deníčku produkce Pohádka Anděl Páně 2 je zasazena do zimního období, jemuž se vzhledem k charakteru letošní zimy muselo pomoci. Na dosněžení se spotřebovalo 260 velkých pytlů sněhu vyrobeného z papírové […] Posted in Speciály
  • #DP107: Nejmocnější hrdinové Marvelu 91: Multiple Man (Jamie Madrox)6. listopadu 2020 #DP107: Nejmocnější hrdinové Marvelu 91: Multiple Man (Jamie Madrox) Autorem článku je Daniel Palička.Vydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako Giant-Size Fantastic Four #4 a jako čísla 1 až 5 minisérie Madrox v nakladatelství […] Posted in Recenze komiksů
  • Jan van Helsing: Ruce pryč od této knihy!4. června 2020 Jan van Helsing: Ruce pryč od této knihy! Vyčleňte si dost času, dost mozkových kapacit a dost trpělivosti. A odhodlání projít si i smíšenými pocity. Ač má člověk chuť přečíst tuto knihu na jeden zátah, doslova ji zhltnout, asi by […] Posted in Knihovnička
  • #DP177: Smrt Doctora Strange18. června 2021 #DP177: Smrt Doctora Strange  Autorem článku je Daniel PaličkaDoctor Strange je jeden z nejznámějších superhrdinů marvelovského vesmíru. Takzvaný “Sorcerer Supreme” neboli “Nejvyšší čaroděj” se poprvé objevil v […] Posted in Recenze komiksů
  • Wonder Woman30. května 2017 Wonder Woman Přinášíme 13. minutový film o filmu. https://youtu.be/ikMGXsbZn9Q Posted in Za kamerou
  • Báječná Angelika26. července 2021 Báječná Angelika Merveilleuse Angelika je francouzsko-německo-italský film, který natočil režisér Bernard Borderie podle románu Anne a Serge Golonových a který byl uveden v roce 1965. Obsah filmu Film […] Posted in Speciály
  • Třetí epizoda DLC ke hře Far Cry 6, Joseph: Collapse9. února 2022 Třetí epizoda DLC ke hře Far Cry 6, Joseph: Collapse Joseph: Collapse, třetí a poslední velká kapitola DLC pro Far Cry 6, je nyní k dispozici a umožňuje vám hrát jako nelítostný vůdce kultu Far Cry 5, Joseph „Otec“ Seed, když se v rámci […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Rychle a zběsile 5 - 75 %5. června 2022 Rychle a zběsile 5 - 75 % Rychle a zběsile 5 je všeobecně nejlépe přijatým dílem série. Pro studio navíc znamenal ujištění, že v rukou drží zlatý důl. Pátý díl totiž vydělal celosvětově přes 626 milionů dolarů a […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,64350 s | počet dotazů: 256 | paměť: 56575 KB. | 28.06.2022 - 04:23:21