Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Velký Gatsby - Když něco režíruje Baz Luhrmann, tak to stojí opravdu za to!

Velký Gatsby - Když něco režíruje Baz Luhrmann, tak to stojí opravdu za to!

Gatsby

Příběh Nicka Carrawaye a jeho tajem­né­ho sou­se­da, bohá­če Gatsbyho, napsal ame­ric­ký spi­so­va­tel Francis Scott Fitzgerald, když mu bylo 28 let. Prostředí pře­py­chu, nád­her­ná vila Gatsbyho, pro­ple­te­né vzta­hy bohá­čů i pří­běh tra­gic­ké lás­ky jsou inspi­ru­jí­cí a svým způ­so­bem vyho­vu­jí i dra­ma­tic­kou stav­bou pro dal­ší zpra­co­vá­ní. Proto se lite­rár­ní před­lo­ha sta­la už něko­li­krát inspi­ra­cí pro fil­mo­vé ztvár­ně­ní. V letoš­ním roce může­me vidět, jak doká­zal na fil­mo­vé plát­no pře­nést lite­rár­ní před­lo­hu scé­náris­ta, pro­du­cent a reži­sér Baz Luhrmann.  Režisér, kte­rý má mimo­řád­nou schop­nost dodá­vat divá­kům obra­zy se zvu­ko­vý­mi a vizu­ál­ní­mi efek­ty tak, že film doslo­va vtáh­ne divá­ky do atmo­sfé­ry urči­té­ho pro­stře­dí. To se mu osvěd­či­lo už v úspěš­ném fil­mu Moulin Rouge.  Román F.S. Fitzgeralda byla pro Luhrmanna výzvou, kde mohl svou vlast­ní před­sta­vi­vost a oso­bi­tou inter­pre­ta­ci před­vést.

Připomeneme si v krát­kos­ti základ­ní linii pří­bě­hu. Nick Carraway  popi­su­je svůj pří­jezd do New Yorku a setká­ní s tajem­ným sou­se­dem, kte­rý ho postup­ně vtáh­ne do své­ho svě­ta.  Mladý Nick při­jel do měs­ta hle­dat svou vlast­ní ver­zi ame­ric­ké­ho snu a usa­dí se v malém dom­ku neda­le­ko honos­né rezi­den­ce Jaye Gatsbyho, kte­rý pořá­dá osl­ni­vé a bláz­ni­vé večír­ky. Nick se setká­vá se svou sestře­ni­cí Daisy a jejím zálet­ným man­že­lem s mod­rou krví Tomem Buchananem.  Postupně pozná­vá své pří­buz­né i své­ho tajem­né­ho sou­se­da, kte­rý ho začne zvát k sobě.  Bujaré večír­ky Nicka fas­ci­nu­jí stej­ně, jako tajem­ný zami­lo­va­ný sou­sed.  Příběh nemož­né lás­ky a věč­ných snů kon­čí neštěs­tím a Nick z New Yorku odjíž­dí zkla­ma­ný z morál­ky a „vel­ké­ho svě­ta“ z New Yorku.

Gatsby

Režisér Baz Luhrmann se roz­ho­dl pře­vést lite­rár­ně zpra­co­va­ný pří­běh a pře­de­vším pro­stře­dí, kde se pří­běh ode­hrá­vá. A zvo­lí k tomu ade­kvát­ní pro­střed­ky - bar­vy, kos­týmy, hud­bu, střih a tem­po jed­not­li­vých scén vždy o malič­ko pře­sa­hu­jí prů­měr. Občas vyu­ží­vá až kýčo­vi­té zábě­ry, ale prá­vě to kore­spon­du­je s pří­bě­hem.  Je to hra na ilu­zi bohat­ství a lás­ky. Je to hra o vysně­ném živo­tě.

Scény ve vilách bohá­čů jsou plné krás­né­ho nábyt­ku, kvě­tin, vla­jí­cích záclon, slu­žeb­nic­tva, pití a jíd­la. Když Jay Gatsby před­vá­dí Daisy své síd­lo, a chce na ní maxi­mál­ně zapů­so­bit. Dá pro­bu­dit hudeb­ní­ka a nechá ho zahrát jen pro ni. Předvede šat­ník a množ­ství košil, kte­ré s rados­tí vyhá­zí z regá­lů posta­ve­ných v poscho­dích nad sebou.  Předměty i pro­sto­ry půso­bí úžas­ně a divák je v kli­du pře­svěd­čo­ván o movi­tos­ti domá­cí­ho pána, stej­ně jako Daisy.

Divoké Gatsbyho večír­ky půso­bí nao­pak razant­ně. Je to kom­bi­na­ce divo­ké a zma­te­né hudeb­ní a taneč­ní show s uvol­ně­nou zába­vou.  Hudba udá­vá zbě­si­lé tem­po. Rozjaření hos­té křepčí, víno teče prou­dem a všich­ni „vzhů­ru do bez­vě­do­mí“. Ten ztřeš­tě­ný svět večír­ků pak ostře kon­tras­tu­je s vnitř­ní osa­mě­los­tí Jaya Gatsbyho.

Velký Gatsby je vlast­ně sym­bol. Jeho tajem­ná posta­va vyža­du­je výraz­né­ho her­ce s vel­kým kouz­lem osob­nos­ti a vnitř­ním tajem­ství. Zatím nej­ví­ce zapů­so­bil v této roli Robert Redford  v nej­zná­měj­ším fil­mo­vém zpra­co­vá­ní je  z roku 1974. V době natá­če­ní fil­mu byl už osvěd­če­nou fil­mo­vou hvězdou, neboť slav­né fil­my Podraz a Butch Cassidy a Sundance Kid divá­ky pře­svěd­či­ly o jeho kva­li­tě a kouz­lu osob­nos­ti.  Režisér Baz Luhrmann vsa­dil na nemé­ně slav­né­ho her­ce, kte­rý má ve svě­tě obrov­ské množ­ství obdi­vo­va­te­lek od doby, kdy se roz­ho­dl vstou­pit na fil­mo­vou loď Titanic.  Leonardo DiCaprio není jen libo­vým milov­ní­kem. Mnohokrát také doká­zal, že umí zahrát posta­vy s růz­ným osu­dem a své výra­zo­vé pro­střed­ky doká­že dáv­ko­vat s přes­nos­tí lékár­ní­ka. Jeho Gatsby je pře­de­vším tajem­ný a svým způ­so­bem báz­li­vý.  Působí sebe­jis­tě a v jiné chví­li zase jak zami­lo­va­ný chla­pec. Přestože mi pří­běh Velkého Gatsbyho s jeho vytou­že­nou lás­kou při­pa­dá jak z pohád­ky, v podá­ní Leonarda DiCapria je mož­né mu uvě­řit.

Myslím si, že s výbě­rem her­ců měl Baz Luhrmann doce­la šťast­nou ruku. Tobey Maguire jako Nick Carraway má dar tvá­řit se jako pozo­ro­va­tel a nad­še­ný obdi­vo­va­tel. Nechává tak neu­stá­le pro­stor svým spo­lu­hrá­čům a jejich vzta­hům. V roli Toma Buchanana zaujme svým výko­nem Joel Edgerton. Jeho zálet­ný a neu­r­va­lý man­žel je  na své zvy­ky pat­řič­ně hrdý. Dokáže však dob­ře sply­nout s boha­tou spo­leč­nos­tí a se svou ženou tvo­ří na prv­ní pohled vyrov­na­ný pár. Jednu z jeho lásek, ženu pum­pa­ře Wilsona, si zahrá­la Isla Fisher. Nemá mno­ho tex­tu, ale to jí neva­dí a svou důle­ži­tou malou roli si pěk­ně uži­la. Naopak nevý­raz­ně hra­je Carey Mulligan osu­do­vou ženu Daisy. Až by se chtě­lo kři­čet, kam dal ten Gatsby rozum, že se zami­lo­val do tako­vé panič­ky?

Co říci závěrem? Velkou podívanou doprovází velice kvalitní hudba s moderním šmrncem. Autorem je Craig Armstrong, který předvedl své kvality už ve filmu Moulin Rouge. Není to žádné retro, ale kombinace různých stylů, které především jako hudební doprovod večírků dotváří celkovou divokou atmosféru a hudebně ji přibližují  vnímání současného mladého diváka. Film Velký Gatsby  nezapře své tvůrce  a je osobitým ztvárněním literární předlohy..


Photo © Warner Bros. Pictures / Matt Hart

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,21423 s | počet dotazů: 211 | paměť: 53804 KB. | 16.01.2022 - 11:13:07