Kritiky.cz > Recenze knih > Velký experiment: Skrytá verze pravdy?

Velký experiment: Skrytá verze pravdy?

ve
ve
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Připravte se na oprav­du neo­by­čej­nou kni­hu. Promele vám pře­svěd­če­ní a myš­len­ky ze všech mož­ných úhlů, snad pro­to vám auto­ři hned v počát­ku nabí­zí tzv. „fik­tiv­ní schrán­ku“, do kte­ré máte jakož­to čte­nář odklá­dat to, co se vám tak úpl­ně nezdá, ale pokra­čo­vat ve čte­ní. Tady se nevy­pla­tí odklá­dat kni­hu ve chví­li, kdy s něčím tak úpl­ně nesouzní­te, pro­to­že je doslo­va napě­cho­va­ná infor­ma­ce­mi, na kte­ré lze změ­nit názor v oka­mži­ku, kdy je posou­dí­te jiným úhlem pohle­du.

No a mož­ná potom do té fik­tiv­ní schrán­ky zno­vu sáh­ne­te a vyn­dá­te něco, co jste tam s pohr­da­vým smí­chem odho­di­li na prv­ních strán­kách.

To sice autor už nepí­še, ale tak nějak jsem si to před­sta­vi­la a mož­ná u někte­rých věcí i udě­la­la.

Napůl ces­ta do sci-fi, napůl ces­ta do fas­ci­nu­jí­cí­ho svě­ta nepo­zna­né­ho…

Fajn, chví­le­mi mi to při­šlo jako sci-fi. Ano, exis­tu­jí teo­rie o tom, že  jsme pro­duk­tem mimo­zemš­ťa­nů, že jsme sice z něja­ké čás­ti z opic, jakož­to živo­čiš­né­ho zákla­du, ale mno­hé gene­tic­ké roz­dí­ly jsou díky zása­hům zven­čí. Minimálně to napadlo jako mož­né kaž­dé­ho, kdo se někdy zamys­lel nad tím, proč jsou čer­no­ši čer­ní, asi­a­ti jsou tak moc odliš­ní vizu­ál­ně od evro­pa­nů – a proč kaž­dá rasa má i jiné gene­tic­ké před­po­kla­dy k urči­tým nemo­cem apod.. Ne, neu­vě­řím, že za všech­no může něja­ký náhod­ný výběr kdy­si u opi­čích před­ků.

A pokud vám tohle začne dlou­bat v moz­ku – máte vyhrá­no. Pak tuhle kni­hu pře­čte­te s jed­no­znač­nou chu­tí!

Propadnete se do svě­ta, ve kte­rém to, co auto­ři popi­su­jí, může být mož­né. Důvěryhodnost ješ­tě pod­kres­lu­jí obec­ně zná­mý­mi prav­da­mi, pojed­ná­ním o vůli, čakrách, o vib­ra­cích, o sta­rých civi­li­za­cích, Atlantidě – to všech­no spo­leč­ně sou­vi­sí. Najednou zís­ká­te pocit, že tohle není jen o vel­kém expe­ri­men­tu něja­kých mimo­zem­ských civi­li­za­cí, ale také o vel­kém expe­ri­men­tu nás samých na nás samých. Máme totiž k dis­po­zi­ci tělo, kte­ré je z vel­ké čás­ti nevy­u­ži­té. Máme obrov­skou vůli, kte­rá má kom­pe­ten­ce měnit svět.

Ukázka

Poté si před­stav­te přím­ku, kte­rá vede z vaše­ho solar ple­xu do solar ple­xu vaše­ho budou­cí­ho Já. Mezi obě­ma těmi­to čakra­mi své­ho nyněj­ší­ho a budou­cí­ho Já udr­žuj­te spo­je­ní a vyzvě­dět tichou zací­le­nou myš­len­kou sfé­ru všech mož­nos­tí, aby váš záměr ener­ge­ti­zo­va­la.

Tichou myš­len­kou mys­lí­me pohyb vaší vůle. Není tře­ba nic říkat ani nahlas, ani v myš­len­kách. Slova nejsou potře­ba. Není to však afir­ma­ce.

Stačí pohyb vaší osob­ní vůle, kte­rý při­mě­je vesmír­né síly, aby se sla­di­ly s vaším zámě­rem.

Podstatou toho­to pro­ce­su je vaše pozná­ní a důvě­ra v to, že díky pova­ze a struk­tu­ře vaše­ho vědo­mí jsou vám dostup­né veš­ke­ré mož­nos­ti….

… Výrazem „dát impuls svou vůlí“ nemys­lí­me, že by vaše vůle měla někam jen tak odbí­hat. Funguje jako nehyb­ný gene­rá­tor, kte­rý začne roto­vat, při­čemž nabí­rá ener­gii z povrchu sfé­ry všech mož­nos­tí. Tento tichý pohyb vaší vůle si nevy­ža­du­je slo­va. Je to pros­tě záměr i důvě­ra, že sfé­ra všech mož­nos­tí k vám vysí­lá tyto ener­ge­tic­ké linie a nové mož­nos­tí díky jed­no­du­ché­mu spo­je­ní vás samých s vaším budou­cím Já, kte­ré již žije zhmot­ně­nou rea­li­tu, po níž tou­ží­te.

Za mne je to kni­ha, kte­rou je dob­ré mít v kni­hov­nič­ce, pokud chce­te tře­ba za deset, dva­cet let po ní zno­vu sáh­nout – a žas­nout. Žasnout nad tím, co z ní byla fik­ce a co se spl­ni­lo! Co se vědec­ky potvr­di­lo, co bylo pře­vrat­né, co v téhle podiv­né, těž­ké a trans­for­mač­ní době jen čeká na pro­va­le­ní. A do té doby je to při­nejmen­ším pub­li­ka­ce, kte­rá umí nau­čit se člo­vě­ka dívat na svět z vět­ší výš­ky než jen z té metr a něco. Z pohle­du na celou pla­ne­tu se vám zato­čí hla­va a jeden by se not­ně zasty­děl za svůj pří­zem­ní pohled na svět, lid­stvo a… No ano, nepo­pí­rám, někte­ré pohle­dy jsou not­ně boles­ti­vé a co se týče lid­stva, děsi­vé. Ale… ale… ale pořád tu je ta naše vůle, naše přá­ní, naše ener­gie. Která má moc měnit svět.

O auto­rech:

Wendy Kennedy – chan­ne­lin­gu se věnu­je přes pat­náct let a pra­cu­je s bytost­mi z nej­růz­něj­ších hvězd­ných sys­té­mů i dimen­zí. Na počát­ku deva­de­sá­tých let zača­la mít vize, kte­rým jako vět­ši­na lidí nero­zu­mě­la, ale jež ji inspi­ro­va­ly. Začala je zkou­mat a dosta­la se prá­vě k chan­ne­lin­gu. Ve sku­teč­nos­ti netu­ši­la, co to je, a ani nezna­la niko­ho, kdo by se této dis­ci­plí­ně věno­val. Pouze vědě­la, že se má chan­ne­lin­gu věno­vat.

Jedním z nej­dů­le­ži­těj­ších zdro­jů se pro nni sta­li Plejáďané z devá­té dimen­ze – Wendy skr­ze komu­ni­ka­ci s nimi pokra­ču­je v roz­ši­řo­vá­ní řady jejich lek­cí. Dnes vede chan­ne­ling pro kli­en­ty na celém svě­tě a pořá­dá sou­kro­má i sku­pi­no­vá seze­ní.

Tom Kenyon – je jeden z nej­u­zná­va­něj­ších léči­te­lů zvu­kem na svě­tě. Několik dese­ti­le­tí stu­do­val vědo­mos­ti a zku­še­nos­ti z rein­kar­na­cí, sám se umí pře­sou­vat mezi dimen­ze­mi a stá­vá se tak pos­lem infor­ma­cí. Zjišťuje, že spo­lu sou­vi­sí moud­ra budd­his­mu, egypt­ské vyso­ké magie, hin­du­is­mu, tao­is­mu – to vše stu­du­je s nesmír­nou peč­li­vos­tí a o své poznatky se dělí  nejen v kni­hách, ale i na worksho­pech a zvu­ko­vých CD.

Vydalo nakla­da­tel­ství Anch Books, 2017, www.anch-books.eu


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,06949 s | počet dotazů: 270 | paměť: 61772 KB. | 03.10.2023 - 15:11:53