Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Zajímavosti > Velký

Velký

velky
velky
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tom Hanks zís­kal roli jako pátý mož­ný kan­di­dát. Roli odmí­tl Harrison Ford a Albert Brooks. John Travolta byl pro reži­sér­ku do role Joshe jed­nou z prv­ních voleb a sám Travolta byl pro. Studio ho ale nechtě­lo z toho důvo­du, že fil­my, ve kte­rých se v té době obje­vo­val, neby­ly finanč­ně úspěš­né. Jedním z důvo­dů, proč také Robert De Niro nedo­stal hlav­ní roli, byl fakt, že by film po jeho dří­věj­ších tem­ných rolích nemu­se­li divá­ci vní­mat jako zába­vu pro celou rodi­nu.
Tam, kde ve fil­mu stál auto­mat na před­po­vě­di, je v sou­čas­nos­ti auto­mat na Pepsi Colu.
Na scé­ná­ři spo­lu­pra­co­va­la Anne Spielbergová – sest­ra Stevena Spielberga.
Film měl kon­čit scé­nou, kdy Josh sedí ve tří­dě, do níž vstou­pí nová žáky­ně. Podle její podo­by s Elizabeth Perkinsovou a reak­ce Joshe pozná­me, že je to Susan, kte­rá také omlád­la. Na tes­to­va­cím pro­mí­tá­ní se však ten­to konec nelí­bil, a pro­to nebyl pou­žit.
Penny Marshallová se sta­la prv­ní režisérkou-ženou, jejíž film vydě­lal více než 100 mili­o­nů dola­rů.
David Moscow, kte­rý ztvár­nil roli malé­ho Joshe, nosil barev­né kon­takt­ní čoč­ky, aby se barva jeho očí sho­do­va­la s oči­ma Toma Hankse.
Hra, do kte­ré malý Josh vho­dí min­ci a ta mu spl­ní přá­ní, se jme­nu­je Zoltar Speaks. Byla vyrá­bě­na v letech 1967 až 1970.
Počítačová hra „Cavern of the Vil Wizard“, kte­rou hra­je Josh, byla vytvo­ře­na spe­ci­ál­ně pro film.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,86299 s | počet dotazů: 230 | paměť: 58152 KB. | 12.08.2022 - 01:41:08