Kritiky.cz > Filmové recenze > Velkej biják - Epic Movie

Velkej biják - Epic Movie

Filmové paro­die ve sty­lu Děsnej doják nebo Velkej biják vzni­ka­jí z něko­li­ka důvo­dů. Samozřejmě hlav­ně pro­to, že vydě­lá­va­jí sluš­né mili­o­ny, ale také, aby naštva­ly kri­ti­ky (i když ti jsou naštva­ní sko­ro pořád). Ale ať si recen­zen­ti prs­ka­jí jak chtě­jí, ať skuhra­jí nad tím, kam to kine­ma­to­gra­fie spě­je. Je jim to „prd“ plat­né, pro­to­že série Scary Movie nebo jejich blíz­cí pří­buz­ní Date Movie či Epic Movie se zapla­tí a ješ­tě fil­mo­vým stu­di­ím při­ne­sou sluš­né zis­ky.Já osob­ně jsem ze zmí­ně­ných titu­lů nebyl ani zne­chu­ce­ný ani nad­še­ný. Podíval jsem se na ně, něko­li­krát jsem se zasmál, ale musel jsem při­pus­tit, že to moh­lo být mno­hem lep­ší. Kdyby mi bylo troš­ku méně, mož­ná bych tyto fil­my oce­nil víc, ale takhle na mě asi neza­fun­go­va­ly jak měly.

Průšvih je, že ten­to typ pro­jek­tů počí­tá s tím, že bude­te mít „nakou­ká­ny“ desít­ky a  desít­ky fil­mů, jed­no­du­še, že se z kina nebo od DVD pře­hrá­va­če nehne­te, co je rok dlou­hý. Zatímco skvě­lé paro­die jako Bláznivá stře­la se sice sem tam o  něja­ký fil­mo­vý hit otře­ly, ale spíš si uta­ho­va­ly z obec­ných fil­mo­vých postu­pů, Velkej biják sází na to, že jste vidě­li kaž­dý bloc­kbus­ter, kte­rý se v posled­ních letech obje­vil.

Člověk, kte­rý není v kine­ma­to­gra­fii vůbec kova­ný nemů­že oce­nit (ne zrov­na pove­de­né) paro­do­vá­ní scén z Karlíka a  továr­ny na čoko­lá­du, X-Menů, Rychle a zbě­si­le, Letopisů Narnie, Šifry mis­tra Leonarda, Pirátů z  Karibiku a dal­ší hitů. A ten, kdo je viděl zase nebu­de asi nad­še­ný, jak nepo­ve­de­ně se je Velkej biják sna­ží zesměš­nit.

I sebe­lep­ší kome­die se občas nevy­hne trap­nos­ti, ale Velkej biják v tom­to ohle­du sahá na nej­vyš­ší pozi­ce. Na devět nepo­ve­de­ných gagů při­pa­dá jeden sluš­ný. Není to zrov­na osl­ni­vé čís­lo. Já osob­ně jsem člo­věk, kte­ré­ho poba­ví sko­ro všech­no, ale u  Epic Movie jsem se zasmál vše­ho­všu­dy 4 – 5x. A to je u mě co říct, když jsem se řeh­tal i  u Titanicu.

Velký biják je vtip­ný hlav­ně teh­dy, pokud úto­čí na sku­teč­né celebri­ty jako je Nicole Richie, Angelina Jolie, Brad Pitt a něko­lik dal­ších. Co pro­to dosta­ne i Paris Hilton, není to sice směš­ný gag, ale zase já osob­ně jsem oce­nil Hiltonovic dcer­ku roz­plác­nou na chod­ní­ku :).

Neříkám, že se u Velkého bijá­ku někdo nepo­ba­ví. Ale i když mám rád doce­la drs­ný humor, tak žvý­ká­ní lej­na, pras­ka­jí­cí beďa­ry a podob­né nechut­nos­ti mě nedo­sta­ly do kolen. Ovšem něko­lik pove­de­ných chvi­lek Velký biják má. Například těhot­ná zne­chu­ce­ná Hermiona z Harryho Pottera nebo kapi­tán Jack Swallows jsou doce­la sluš­né nápa­dy.

Trošku pro­ble­ma­tic­ké je to s  obsa­ze­ním. Herci zrov­na nema­jí šan­ci před­vést svůj dra­ma­tic­ký talent, ale zase mají boha­tou záso­bu gri­mas. A to je pro film toho­to raže­ní dosta­teč­ná vyba­ve­nost. Stačí se jen škle­bit a je to. Kal Penn (Zahulíme, uvi­dí­me), Faune A. Chambers (Někdo to rád blond) Adam Campbell (Děsnej doják) a Jayma Mays (Vlajky našich otců) se „ksich­tí“, jak to jen jde, tak­že může­me jejich výkon vní­mat jako dob­rý (ale­spoň v oblas­ti paro­die, u Shakespearovy trage­die by si s  tím nevy­sta­či­li).

Ve ved­lej­ších rolích se setká­te napří­klad s Jennifer Coolidge (ano, je to ta, kte­rá hra­je Stiflerovu mámu), kte­rá ztvár­ňu­je White Bitch (není to pře­klep) nebo s Carmen Electrou jako Mystique.

Asi se mnou nebu­dou všich­ni sou­hla­sit a mají na to prá­vo, ale pod­le mě se Velkej biják oprav­du nepo­ve­dl. Kdyby si scé­náris­té a  reži­sé­ři v jed­né oso­bě (jed­něch oso­bách), Jason Friedberg a Aaron Seltzer uvě­do­mi­li, že jsou i vtip­něj­ší věci než neu­stá­lé padá­ní na „hubu“, tak to moh­lo dopad­nut lépe. Neříkám, že fran­couz­ské líbá­ní s  mlu­ví­cím bob­rem není roz­to­mi­le úchyl­né, ale neu­stá­lé mlá­ce­ní hercem-liliputem o zem zrov­na kou­zel­né není.

Do Scary Movie 3 to ješ­tě šlo, ale od té doby je to s paro­di­e­mi oprav­du nahnu­té. Dokonce i já jsem v tom­to ohle­du pesi­mis­ta a  mys­lím si, že jen stě­ží se v  blíz­ké budouc­nos­ti obje­ví zástup­ce žán­ru, kte­rý by měl něco do sebe. No, snad už se nedo­čká­me něče­ho ve sty­lu Velkého bijá­ku, pro­to­že ten je oprav­du hod­ně

  • Děsnej doják29. dubna 2006 Děsnej doják Pod scénář Děsného dojáku se podepsali dva z 6 autorů Scary Movie. Dokonce se tím chlubil trailer. Dá se tak odhadovat, že Date Movie měl zaplnit časovou mezeru mezi třetím a čtvrtým dílem […] Posted in Filmové recenze
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […] Posted in Filmové recenze
  • Recenze - Alvin a Chipmunkové 320. července 2012 Recenze - Alvin a Chipmunkové 3 K! Teď jsem opravdu nas*anej, protože tenhle film jsem stahoval 2x (prvně byla hrozná kvalita, teďkon to bylo o něco lepší a dokonce i s dabingem...), ale říkám si... :D No nebudu sprostý […] Posted in Filmové recenze
  • Suprhrdina - Superhero Movie25. dubna 2008 Suprhrdina - Superhero Movie Chcete ukázat, že máte dobrý vkus, co se týče filmové tvorby? Zkritizujte nějakou parodii, která vznikla v poslední době. A obvykle uděláte dobře, protože „skvosty“ jako Děsnej doják nebo […] Posted in Filmové recenze
  • Scary Movie 26. února 2004 Scary Movie 2 Pokračování kultovní parodie z (pro někoho až moc ;-)) tvůrčí dílny VELKÉ rodiny bratří Wayansů.Děsnej Biják se stal, za nedlouho dobu, po uvedení do kin, snad v každé zemi kultovním. […] Posted in Filmové recenze
  • Scary Movie 417. června 2006 Scary Movie 4 Série Žhavých výstřelů nebo Bláznivých střel jsou klasikami v žánru parodií a stěží hledají konkurenci. Nejen proto, že jde o povedené snímky, ale také díky tomu, že se od dob jejich […] Posted in Filmové recenze
  • Purpurové řeky 223. dubna 2005 Purpurové řeky 2 I když Purpurové řeky odborná kritika většinou strhala a nebyly nijak zvlášť úspěšné, stejně se do kin dostala i dvojka. Naschvál jsem použil výraz „odborná kritika“, protože jistě najdete […] Posted in Filmové recenze
  • Bez kalhot XXL - 50%20. července 2015 Bez kalhot XXL - 50% Po třech letech od prvního dílu přichází do českých kin jeho pokračování s názvem Bez kalhot XXL. Vážný příběh anebo zajímavou zápletku u tohoto filmu rozhodně nehledejte. Jedná se o […] Posted in Filmové recenze
  • Alexander Veliký9. července 2005 Alexander Veliký Kinopremiéru tohoto filmu provázely dvě velké aféry. Tu první vyvolali Řekové, kteří se začali rozčilovat, že jejich hrdina je znázorněný jako bisexuál (vážně jsme ve 21. století?). Druhá […] Posted in Filmové recenze
  • Americká kletba - An American Haunting4. prosince 2007 Americká kletba - An American Haunting Dnes letí horory ve kterých se parta modelů a prsatých dívek měsíce vydá do lesa, Jeskyně, opuštěného domu, prostě kamkoliv, kde nefunguje mobilní telefon a může je tam v klidu cupovat na […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...