Kritiky.cz > Recenze knih > Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů - 95 %

Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů - 95 %

Afery

Byla Lukrézie Borgia sku­teč­ně obá­va­nou tra­vič­kou? Jsou obvi­ně­ní, vzne­se­ná pro­ti Kateřině Howardové, páté ženě ang­lic­ké­ho krá­le Jindřicha VIII., prav­di­vá? Co skrý­va­la milen­ka Ludvíka I. Bavorského, Lola Montezová? Proč se ang­lic­ký král Eduard VIII. nevzdal své lás­ky, Američanky Wallis Simpsonové?

Vladimír Liška, před­ní čes­ký záha­do­log a spi­so­va­tel, se v této pub­li­ka­ci zamě­řil na udá­los­ti, jež zamí­cha­ly kar­ta­mi his­to­rie. Mapuje osu­dy 14 zná­mých osob­nos­tí čes­kých i evrop­ských dějin a zabý­vá se jak dobou nedáv­nou, tak i minu­los­tí sta­rou mno­ho sta­le­tí.

Snaží se objas­nit otaz­ní­ky, vzná­še­jí­cí se nad osu­dy slav­ných a z dostup­ných pra­me­nů děje rekon­stru­u­je. Pravdu se nej­spí­še nikdy nedo­zví­me, ale je láka­vé ale­spoň pood­hr­nout rouš­ku tajem­ství jed­not­li­vých udá­los­tí, což se auto­ro­vi s úspě­chem daří.

Jak pozna­me­ná­vá, slav­ným se člo­věk může stát niko­li jen skr­ze moc, ale i skut­ky, jimiž se zapsal do běhu času. Ne vždy to však býva­jí činy pozi­tiv­ní nebo sym­pa­tic­ké, ale čas­to v nich nachá­zí­me tragi­ku, či dokon­ce zlo­čin­né úmys­ly.

Nastiňuje okol­nos­ti neob­jas­ně­né smr­ti prv­ní cho­ti čes­ké­ho krá­le Václava IV., Johany Bavorské, při­po­mí­ná roz­po­ru­pl­nou osob­nost obá­va­né­ho ang­lic­ké­ho krá­le Jindřicha VIII., zob­ra­zu­je život Rodriga, Lukrézie a Cesara Borgiů, pokou­ší se vypá­t­rat, zda Johana Šílená sku­teč­ně trpě­la dušev­ní poru­chou. Podrobně popi­su­je dona Carlose, posti­že­né­ho sadis­tic­ké­ho syna špa­něl­ské­ho krá­le Filipa II.

Odhaluje okol­nos­ti spik­nu­tí Jiřího Popela z Lobkovic pro­ti císa­ři Rudolfu II. i to, proč byl ang­lic­ký poli­tik a uče­nec Francis Bacon obvi­něn z korup­ce. Zajímavá je i sna­ha o odha­le­ní totož­nos­ti záhad­né­ho muže se želez­nou mas­kou, jenž poz­dě­ji inspi­ro­val Alexandra Dumase star­ší­ho k napsá­ní oblí­be­né­ho romá­nu. Méně zná­mý je pří­pad tak­zva­né gévan­dan­ské bes­tie, tvo­ra, jenž při­po­mí­nal obrov­ské­ho vlka a za vlá­dy Ludvíka XV. zahu­bil mno­ho dětí.

Věnuje se okol­nos­tem násil­né smr­ti cara Pavla I., při­po­mí­ná osud taneč­ni­ce Loly Montezové, milen­ky mno­ha význam­ných mužů, včet­ně skla­da­te­le Ference Liszta a spi­so­va­te­le Alexandra Dumase star­ší­ho. Dále vná­ší svět­lo do vyvzdo­ro­va­né lás­ky Františka Ferdinanda d′Este a Žofie Chotkové, afé­ry vyzvě­da­če Alfreda Redla i do spo­le­čen­sky nepři­ja­tel­né­ho vzta­hu ang­lic­ké­ho krá­le Eduarda VIII. a Wallis Simpsonové.

Autorův styl je čti­vý a čte­ná­ře vtáh­ne do víru udá­los­tí, z nichž chví­le­mi až mra­zí. Nezapomíná na žád­ný význam­ný detail či důle­ži­tou infor­ma­ci.

Pokud se zají­má­te o ději­ny a živo­ty zná­mých osob­nos­tí, ten­to výlet do his­to­rie vás nezkla­me.


 • Autor: Vladimír Liška
 • Žánr: mys­te­ry, čes­ká pró­za
 • Nakladatelstvi: XYZ
 • Datum vydá­ní: 21.11.2016

Kniha ke  kou­pi na Albatrosmedia.cz.

 • Ženy českých panovníků 33. srpna 2017 Ženy českých panovníků 3 Mgr. Vladimír Liška, přední český záhadolog, se ve třetím dílu této úspěšné série věnuje neprávem opomíjeným čtrnácti kněžnám a královnám. Připomíná, že na bedrech žen panovníků spočívala […] Posted in Recenze knih
 • Prezidenti11. února 2018 Prezidenti V několika uplynulých měsících jste slovo prezident slyšeli v různých formách a souvislostech několikrát denně. Na některého z prezidentských kandidátů jste natrefili na každém rohu. […] Posted in Recenze knih
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
 • Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94%17. května 2017 Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94% Čas beží Barry... Tím Flash čelí nepríjemnemu faktu, že do smrti Iris ostáva už len 24 hodín. Podarí sa ju Barrymu zachrániť?  Epizóda je situovaná časovo "24 hodín do smrti Iris West". […] Posted in Spoilery
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
 • Petra Karasová: Lucreziino srdce - 5%1. srpna 2017 Petra Karasová: Lucreziino srdce - 5% Mladičká Lucrezia, dcera vlivného římského kardinála Rodriga Borgii, se má provdat. Sňatek byl domluven, když byla ještě dítě. Lucrezia má z manželství strach, a tak se vdávat nechce. Její […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...