Kritiky.cz > Recenze knih > Velká smůla trpaslíka Smůly - pohádka o Červené Karkulce, ale trochu jinak

Velká smůla trpaslíka Smůly - pohádka o Červené Karkulce, ale trochu jinak

120123 350 0 fit

Chcete se dozvě­dět, jak pomá­há Karkulka? Máte rádi pohád­ky Ivy Geckové? Hledáte pří­jem­né čte­ní pro celou rodi­nu? Pojďte se spo­leč­ně se mnou podí­vat na novin­ku s názvem Velká smů­la trpas­lí­ka Smůly. 

Karkulka Červená žije se svou babič­kou ve Šlehačkové Lhotě. Je tak hod­ná, že chce trpas­lí­ka Smůly zba­vit jed­nou pro­vždy té jeho nesne­si­tel­né smůly. Má jí totiž pořád. Vše na něj padá, všech­no pře­vrh­ne, roz­bi­je. Podaří se Karkulce vše usku­teč­nit? Jak se do jejich plá­nu zapo­jí vztek­lý tchoř Šuplík? Jak to nako­nec dopad­ne? To se dozví­te, když se poho­dl­ně usa­dí­te, uva­ří­te si hor­ký čaj a pus­tí­te se do čte­ní.

Pojďte vstou­pit do pohád­ko­vé pří­bě­hu s las­ka­vým dějem a humor­ným kon­cem o Karkulce. Nečekejte kla­sic­kou pohád­ku o Karkulce, kte­rá šla za babič­kou přes les a potka­la vlka. O tom tato pohád­ka roz­hod­ně není. Když se mě do rukou dosta­la tato novin­ka, říka­la jsem si, co mě v této kni­ze asi čeká. Mám ráda spí­še kla­sic­ké pohád­ky. Ty moder­ní si také ráda pře­čtu, ale kla­si­ka je pros­tě kla­si­ka. Po pře­čte­ní ano­ta­ce jsem se mož­ná i zara­zi­la a moc se mě do čte­ní nechtě­lo.. Naštěstí zví­tě­zi­la moje zvě­da­vost a kni­hu jsem si pře­čet­la. Musím říci, že pří­běh byl oprav­du humor­ný, smá­la jsem se od začát­ku až do kon­ce. Moc se mě líbi­ly ilu­stra­ce, kte­ré byly veli­ce milé. Pohádku bych dopo­ru­či­la všem, co si chtě­jí pře­číst pros­tě něco jiné­ho.

Iva Gecková pochá­zí z jiho­čes­ké­ho Písku, kde vystu­do­va­la obchod­ní aka­de­mii. Po stu­diu dlou­hou dobu pra­co­va­la ve stát­ní sprá­vě a při tře­tí mateř­ské dovo­le­né se koneč­ně zača­la napl­no věno­vat své­mu koníč­ku - psa­ní. Pro Český roz­hlas napsa­la něko­lik pohá­dek, jejíchž kniž­ní vydá­ní se chys­tá. Se svo­jí vel­kou rodi­nou žije v Lysé nad Labem.

Bára Buchalová

Hravost, barev­nost, smy­sl pro humor, ori­gi­nál­ní nápa­dy, krás­né kniž­ní obál­ky a také vlíd­nost a pozi­tiv­ní pohled na svět, tak to je celá Bára.

Máme na mys­li Báru Buchalovou. Věnuje se pře­de­vším ilu­stro­vá­ní kní­žek pro děti, svý­mi obráz­ky dopro­vo­di­la více než tři­cet kniž­ních titu­lů.

Autor: Iva Gecková

Ilustrace: Bára Buchalová

Žánr: kni­ha pro děti od 9 let

Vydáno: 2020, Grada pod znač­kou Bambook, Praha

Počet stran: 64

Vazba kni­hy: pev­ná

ISBN: 978-80-271-2012-3

  • Kubík a autíčko - milý příběh pro všechny kluky13. května 2020 Kubík a autíčko - milý příběh pro všechny kluky Hledáte příjemné čtení pro svého prvňáčka? Baví vaše děti auta a hezké příběhy? Novinka od Elišky Mauleové, kterou vydala Grada pod značkou bambook se vám a vašim dětem bude rozhodně […]
  • Za zvířátky na farmu - úžasná kniha pro všechny milovníky farmy29. ledna 2020 Za zvířátky na farmu - úžasná kniha pro všechny milovníky farmy Chcete poznat život na farmě, jak to na ní vlastně chodí? Máte rádi zvířátka? Pojďte se společně se mnou vypravit na dobrodružnou výpravu a dozvědět se mnoho zajímavostí ze života zvířat […]
  • Audiokniha: Knihy džunglí2. října 2017 Audiokniha: Knihy džunglí   Prostřednictvím krásně zpracované audioknihy „Knihy džunglí“ v režii Jitky Škapíkové, jež vydalo vydavatelství OneHotBook, se můžete zaposlouchat do slavného a dojemného příběhu […]
  • Kouzelné sedlo - kniha14. října 2017 Kouzelné sedlo - kniha Verunka miluje koně nadevše na světě. Ještě jí nebyly ani dva roky, když poprvé seděla na jeho hřbetu. Nejraději by měla jednoho doma, ale rodiče jí to nedovolí. Najednou vešla k Verunce […]
  • Ladislav Zibura - 40 dní pěšky do Jeruzaléma: O pouti bez cukrové vaty18. února 2020 Ladislav Zibura - 40 dní pěšky do Jeruzaléma: O pouti bez cukrové vaty Ladislav Zibura je dnes tak trochu v ČR celebritou. Jen považte, napsal knihu, byl na "pokecu" u Krause, účastnil se AZ kvízu a psala o něm asi všechna naše mainstreamová média. A jen tak […]
  • KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži.20. ledna 2020 KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži. Obrázková encyklopedie "Kosti" je fascinující naučná kniha nejen pro děti, ale i pro dospělé, kteří by se rádi zblízka podívali na jednotlivé kosti a kostičky nejznámějších tvorů živočišné […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com