Velká ryba - Může se ze života stát jeden krásný, neskutečný příběh?

VR

Jak ten­ká je hra­ni­ce mezi tím, co se sta­lo, a tím, co bychom chtě­li, aby se sta­lo? Jaký je roz­díl mezi sku­teč­nos­tí a sny, pokud je člo­věk nato­lik sebe­vě­do­mý a odváž­ný („Pravda je, že já byl vždy tro­chu blá­zen.“), že doká­že své před­sta­vy zpřístup­nit ostat­ním? Těch něko­lik otá­zek kla­du v har­mo­nii s posel­stvím, kte­ré jsem vycí­til ze sním­ku Velká ryba (Big Fish). Stejně tak by se ale daly pou­žít i k nedáv­né­mu poči­nu Tima Burtona. Muž, jenž se již dří­ve neza­le­kl rea­li­za­ce Beetlejuice, dvou Batmanů, Strřihorukého Edwarda, Mars úto­čí nebo nové pla­ne­ty opic, totiž nato­čil v roce 2003 prá­vě ten­to film, Velkou rybu. Ta nedáv­no obo­ha­ti­la čes­ké video­půj­čov­ny a kaž­dý, kdo ji ješ­tě neměl mož­nost shléd­nout, by měl ten­to nedo­sta­tek napra­vit.

Edward Bloom (jako by se to jmé­no podo­ba­lo Edu Woodovi, že?) byl vždyc­ky člo­vě­kem s jedi­neč­ným osob­ním kouz­lem. Po vzo­ru, k němuž je po celý pří­běh při­rov­ná­ván, tedy vel­ké rybě, pro­plou­vá svým ryb­ní­kem a zane­chá­vá za sebou zvl­ně­né hlu­bi­ny. Je to sní­lek, kte­rý své oko­lí ohro­mu­je neu­vě­ři­tel­ný­mi his­tor­ka­mi, doko­na­le mapu­jí­cí­mi jeho život. Co na tom, že jsou oči­vid­ně vymyš­le­né, zní (a ve fil­mu samo­zřej­mě i vypa­da­jí) totiž tak hez­ky, že by byla ško­da chtít znát sku­teč­nost.

Oproti tomu Will Bloom, Edův syn, rea­lis­tic­ky vní­ma­jí­cí svět, by se rád dozvě­děl prav­du o všem, co se v otco­vě živo­tě dělo. Jako zatvr­ze­lý prag­ma­tik odmí­tá při­jmout ver­ze, v nichž vystu­pu­jí obři, moř­ské pan­ny nebo čaro­děj­ni­ce. Léta s otcem nedo­ká­že pro­mlu­vit, a až když Edward umí­rá, vydá­vá se jeho syn za ním, aby koneč­ně našel prav­du.

Motiv nej­vět­ší ryby z ryb­ní­ka se ve sním­ků čas­to opa­ku­je. Symbolicky neu­stá­le při­po­mí­ná, že čím vět­ší ryb­ník obý­vá­me, tím vět­ších roz­mě­rů může­me dorůst. Přestože víme, že si Edward své his­tor­ky vymýš­lí, nemů­že­me mu to vyčí­tat, pro­to­že – jak říká mot­to fil­mu – pro něko­ho je kaž­dý ryb­ník pří­liš malý.

Příběh je veli­ce emo­tiv­ní a i když se pod­le popi­su zdá, že jde hlav­ně o vztah mezi otcem a synem, v poza­dí roz­hod­ně nezů­stá­va­jí city jako lás­ka (ať už reál­ná či pla­to­nic­ká) nebo přá­tel­ství, pro­po­je­ny prů­bě­hem času. Všechno se ode­hrá­vá v pohád­ko­vých kuli­sách tak pro­myš­le­ně, že divák, kte­rý Velké rybě pro­pad­ne, dlou­ho pře­mýš­lí, nako­lik vlast­ně byl celý Edwardův život neprav­di­vý.

Scénář, kte­rý roze­bí­rá vel­mi závaž­né otáz­ky a záro­veň vlast­ně doce­la nic, i když to řeší krás­ně, spl­ňu­je přes­ně svo­ji úlo­hu: ote­ví­rá mož­nost vyprá­vět zvlášt­ní pří­běh jedi­neč­né­ho muže, a to v pou­ta­vém pro­stře­dí ve vizu­ál­ně vel­mi slu­ši­vém kabát­ku. Oba před­sta­vi­te­lé Edwarda Blooma ho vykres­lu­jí přes­ně tak, jak má vypa­dat (Ewan McGregor jako své­ráz­ný mla­dík, udi­vo­va­ný svě­tem, a nao­pak boles­tí trpí­cí sta­rý muž Alberta Finneyho). Z ved­lej­ších rolí sto­jí za zmín­ku roz­hod­ně jako vždy per­fekt­ní Steve Buscemi.

V médi­ích byla Velká ryba čas­to při­rov­ná­vá­na k Forrestu Gumpovi. Styl pří­bě­hu je podob­ný, vyprá­vě­ní se nese ve stej­ném duchu a vese­lé oka­mži­ky vždy stří­dá smut­ná kom­pen­za­ce. Velká ryba má ale jinou atmo­sfé­ru. Edward Bloom je někým zce­la jiným, než byl Forrest. A i když oba hrdi­no­vé těch­to fil­mů jako­by náho­dou pochá­ze­jí z Alabamy, porov­ná­vat tyto dva oje­di­ně­lé fil­mař­ské poči­ny není na mís­tě.

Nestává se mi čas­to, že by mě film dojal k slzám. Tak pří­jem­né mra­ze­ní jsem zažil napo­sled na prv­ním dílu Pána Prstenů. Nepochybuji o tom, že i přes něko­lik drob­nos­tí, kte­ré snad nemá cenu řešit, doká­zal Tim Burton dosáh­nout třpy­tu star­ších kla­sik, i když jejich neza­po­me­nu­tel­nos­ti se ten­to sní­mek patr­ně nedo­čká. Přesto se Velká ryba bez­po­chy­by již sta­la vel­kou rybou i ve vodách toho­to žán­ru.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Karlík a továrna na čokoládu - Willy Wonka je Johny Depp31. března 2019 Karlík a továrna na čokoládu - Willy Wonka je Johny Depp Podivín Willy Wonka je proslulý svou továrnou na výrobu čokolády, kterou zásobuje celý svět. V továrně však již dlouho nikdo nebyl, ani nikdo neví, co se tam vlastně odehrává. Před lety […]
  • n200903191005 Corpse Bride19. března 2009 Mrtvá nevěsta Tima Burtona (Tim Burton's Corpse Bride) 12 let po Ukradených Vánocích měl Tim Burton stále chuť natáčet animované filmy podle vlastních literárních předloh. Filmoví producenti zase měli díky zvučnému jménu autora stále chuť do […]
  • Křižovatka smrti - Chris Tucker a Jackie Chan jako policejní parťáci?!28. září 2018 Křižovatka smrti - Chris Tucker a Jackie Chan jako policejní parťáci?! Dobře natočených akčních komedií je dnes opravdu málo. Nevím, co se stalo, zda-li si tvůrci myslí, že tento typ filmu není pro diváka příliš atraktivní či co, ale prostě je tomu tak. […]
  • Ostrov - Ani vynikající, ani špatný... Prostě nešťastný.12. listopadu 2018 Ostrov - Ani vynikající, ani špatný... Prostě nešťastný. Michael Bay je jedním z mála filmových tvůrců, kteří to umí pořádně (a kolikrát až nezdravě) rozjet. Tam, kde se ostatní spoléhají na rychlostní stupeň číslo dvě či tři, tam už má Bay […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […]
  • Ostrov - Ewan McGregor a Scarlett Johansson si zachraňují svůj kloní život22. června 2019 Ostrov - Ewan McGregor a Scarlett Johansson si zachraňují svůj kloní život Dva klony (báječný Ewan McGregor a sladká Scarlett Johannson) utíkají z chovné stanice, kde si bohatí a mocní světa roku 2019 uskladňují své „životní pojistky“. Přitom se dostávají do […]
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […]
  • Temné stíny - 65%7. května 2012 Temné stíny - 65% Temné stíny vstupují do života rodiny Collinsů na tajemné usedlosti na kraji města Collinsport. Režisér Tim Burton si tentokrát pro svou upírskou pohádku pro dospělé vybral historii lásky […]
  • King Kong žije (1986) - King Kong sice žije, ale možná byste byli radši, kdyby nežil.25. září 2019 King Kong žije (1986) - King Kong sice žije, ale možná byste byli radši, kdyby nežil. Pokud se vám nelíbil snímek „King Kong“ z roku 1976, tak asi vůbec nemá smysl, abyste se na snímek „King kong žije“ dívali. Je to film, který je velmi špatný, a to ve všech ohledech. Ona […]