Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Velká ryba (Big Fish)

Velká ryba (Big Fish)

n200812240110 4
n200812240110 4

Big FishJeden vyprá­věč, jeden poslu­chač a dvě ver­ze jed­no­ho pří­bě­hu.

 

 

Hlavním hrdi­nou fil­mu je Ed Bloom v podá­ní Ewana McGregora, jenž na smr­tel­né poste­li hle­dá usmí­ře­ní s jedi­ným synem, kte­ré­ho dlou­ho­do­bě štvou otco­va vyprá­vě­ní o neu­vě­ři­tel­ných dob­ro­druž­stvích zaži­tých v mlá­dí. Stydí se za otce, kte­rý rád vyprá­ví o tom, jak se vydal do svě­ta, kde potkal obra, nale­zl ztra­ce­né měs­to, byl taj­ným agen­tem, jemuž pomá­ha­la roz­to­mi­lá siam­ská dvoj­ča­ta, nechal se najmout cir­ku­so­vým prin­ci­pá­lem, budouc­nost mu před­po­vě­dě­la sku­teč­ná čaro­děj­ni­ce a mno­hé jiné. Přesto dává umí­ra­jí­cí­mu otci posled­ní šan­ci vyprá­vět jeho život­ní pří­běh od začát­ku do kon­ce, jak­ko­liv se mu zdá být neprav­dě­po­dob­ný.

1Burton se cho­pil pří­le­ži­tos­ti a před­ve­dl, co v něm je. Ještě jed­nou nám doká­zal, že je tím pra­vým, kdo doká­že umně zob­ra­zit fan­task­ní svět pro­lí­na­jí­cí se s rea­li­tou. Předvedl, jak doko­na­le si rozu­mí s množ­stvím na prv­ní pohled malých posta­vi­ček, mini pří­bě­hů a barev, kte­ré spo­lu­u­tvá­ře­jí dění na obra­zov­ce, zasa­hu­jí do něj, mizí, ale zane­chá­va­jí v pří­bě­hu nesma­za­tel­nou sto­pu, bez níž by výsle­dek nebyl doko­na­lým cel­kem.

Casting dopa­dl na výbor­nou, a tak jsou k vidě­ní tako­vé herec­ké osob­nos­ti jako Danny DeVito coby cir­ku­so­vý prin­ci­pál, Jessica Lange jako paní Bloomová, Steve Buscemi jako neú­spěš­ný bás­ník a poz­dě­ji úspěš­ný mag­nát či snad brit­ská hereč­ka Helena Bonham Carter, na kte­rou si mno­zí vzpo­me­nou z Klubu rvá­čů nebo nedáv­né­ho Sweeneyho Todda: Ďábelského holi­če z Fleet Street.

3Bloomovo zasně­né puto­vá­ní nako­nec vyvr­cho­lí v odha­le­ní sku­teč­né­ho pří­bě­hu a cel­ko­vé smí­ře­ní s rea­li­tou, kte­ré je podá­no vel­mi cit­li­vě. Divák zůstá­vá okouz­len leh­kos­tí, s jakou ply­ne vyprá­vě­ní, přes­to­že je mís­ty str­há­vá­no na zem návra­ty do pří­tom­nos­ti, roz­ho­vo­ry mezi otcem a synem, jež urput­ně vyva­žu­jí výle­ty do fan­ta­zie. Nu což, ber­me film, jaký je!

A jaký tedy vlast­ně je? Lehce úsměv­ný, přes­to­že se zamýš­lí i nad reál­ný­mi život­ní­mi situ­a­ce­mi, byť se pre­zen­tu­jí s nad­hle­dem. Trochu smut­ný, ale ne pesi­mis­tic­ký. Popouští sta­vi­dla prou­du fan­ta­zie, ale neztrá­cí se ve vymýš­le­ném svě­tě.

2Nejde o film pro kaž­dé­ho. Uznávám, že někte­rým se může zdát pří­liš roz­ta­ha­ným. Tito někte­ří si film nevy­chut­na­jí, jeli­kož nejde o stan­dard­ní sní­mek. Pokud ale máte rádi (a sle­du­je­te) tvor­bu Tima Burtona a líbí se vám hud­ba Dannyho Elfmana, tak už film zná­te, nebo ho již brzy pozná­te.

 

 

Název: Velká ryba (angl. Big Fish)

Žánr: Dobrodružný /Fantasy / Komedie

Země: USA

Rok: 2003

Délka: 125 minut

Režie: Tim Burton

Hrají: Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup, Jessica Lange, Helena Bonham Carter, Alison Lohman, Marion Cotillard, Matthew McGrory, David Denman, Missi Pyle, Ada Tai, Arlene Tai, Steve Buscemi, Danny DeVito, Deep Roy, Perry Walston, Hailey Anne Nelson, Zac Gardner, Miley Ray Cyrus, Metz Duites, Robert Guillaume, Benjamin Plaut


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,71585 s | počet dotazů: 218 | paměť: 55788 KB. | 24.05.2022 - 12:10:37