Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Velká kniha sněhu a ledu

Velká kniha sněhu a ledu

VelkaKniha

V této kníž­ce děti pozna­jí tajem­ství sně­ho­vé a ledo­vé nadíl­ky a všech­no, co k ní pat­ří. Děti zde najdou odpo­věď na spous­tu věcí, kte­ré se dějí v zimě. Knížka má 24 stran, kte­ré mimo jiné obsa­hu­jí spous­tu tema­tic­kých obráz­ků. Text je střed­ně vel­ký a hra­vě jej zvlád­nou pře­číst začí­na­jí­cí ško­lá­ci.

V kníž­ce se dozví­me o sně­ho­vých vloč­kách, jak žijí zví­řát­ka v zimě, o sně­ho­vé bou­ři, o sever­ním pólu, Sněhové krá­lov­ně, o zví­ře­cích otu­žil­cích, jak si posta­vit iglú a mno­ho dal­ší­ho. Vše je peč­li­vě a krát­ce popsá­no včet­ně obráz­ku, kte­rý vysti­hu­je danou udá­lost nebo pojem. Písmena jsou men­ší, a tak text bude pro prv­ňá­ky ješ­tě pro­blé­mem, tak­že je dob­ré dohlí­žet nebo před­čí­tat. Na něko­li­ka mís­tech nalez­ne­me roz­klá­da­cí strán­ky, kte­ré jsou hez­ky poma­lo­va­né obráz­ky. Např. prv­ní obrá­zek vysti­hu­je kra­ji­nu v zimě. Když stra­ny roz­lo­ží­te, vidí­te na obráz­ku, co se děje v pod­ze­mí, jak zví­řát­ka hez­ky spin­ka­jí ve svých norách.

Tato kníž­ka je vel­mi hez­ké poví­dá­ní o zimě, kte­ré děti urči­tě nadchne, a svým způ­so­bem je i nauč­ná. Hlavně dětem zod­po­ví snad všech­no, co se týká zimy. Obrázky jsou vel­mi pěk­né a pro oči vel­mi láka­vé. Vazba kni­hy nepů­so­bí moc pev­ně, snad něco vydr­ží. Také si dávej­te pozor na správ­né slo­že­ní roz­klá­da­cích strá­nek, jinak se vám ihned pomač­ka­jí, což je ško­da, ale nápad to byl urči­tě dob­rý. Knížka je obsa­ho­vě pěk­ná, ale cena je tro­chu vyš­ší.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,67721 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53249 KB. | 02.12.2021 - 16:15:54