Kritiky.cz > Recenze knih > VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA od Lubomíra Kupčíka

VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA od Lubomíra Kupčíka

20526069 10209232071230943 1075747757148643383 n

VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA

(50 NÁVODŮ k výro­bě indi­án­ských před­mě­tů)

Nejen pro děti, ale i dospě­lé, tábor­ní­ky a pros­tě pro všech­ny, kte­ré zají­má kul­tu­ra seve­ro­a­me­ric­kých indi­á­nů, tak pro ně je tu pozo­ru­hod­ná, obráz­ko­vá kni­ha s názvem Velká indi­án­ská kni­ha od Lubomíra Kupčíka, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Mladá fron­ta.

V úvod­ním slo­vě autor v krát­kos­ti před­sta­vu­je dlou­ho­le­tou tra­di­ci a jedi­neč­ný způ­sob živo­ta indi­á­nů, jenž má svo­je vlast­ní pra­vi­dla a růz­né „dress code­ss“ - ostat­ně jako všech­ny kul­tu­ry svě­ta, kte­rá strikt­ně dodr­žu­je, čímž indi­án­ské­mu sty­lu dodá­vá neza­po­me­nu­tel­nou tvář.


Kniha obsa­hu­je dohro­ma­dy 50 růz­ných návo­dů na výro­bu indi­án­ských před­mě­tů a tři vel­mi pou­ta­vé povíd­ky pře­vza­té z kni­hy Pláč ptá­ka bouř­li­vá­ka, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Orbis v Praze roku 1965.Tyto povíd­ky nejen, že nabá­da­jí čte­ná­ře k zamyš­le­ní, ale záro­veň ho i sezna­mu­jí s běž­ným živo­tem indi­á­nů a jejich nevšed­ní­mi tra­di­ce­mi.

Povídky nesou název „Sújské námlu­vy“, „Jak jsme počí­ta­li úde­ry na zra­ně­ném bizo­nu“ a „Krádež koní“; všech­ny tři samo­stat­ně umís­tě­né mezi jed­not­li­vý­mi návo­dy.

Kniha je roz­dě­le­na do čtyř vel­kých kapi­tol a násled­ných pod­ka­pi­tol, v kte­rých podrob­ně sezna­mu­je čte­ná­ře se vším, co si indi­á­ni oblé­ka­li, čím se rádi zdo­bi­li, v jakých obyd­lích byd­le­li, a jaké před­mě­ty den­ní potře­by pou­ží­va­li.

Jednotlivé kapi­to­ly:

  1. Účesy a ozdo­by hla­vy, náhr­del­ní­ky a náuš­ni­ce
  2. Ženské a muž­ské oděvy a obuv
  3. Zbraně
  4. Koně, obyd­lí a před­mě­ty den­ní potře­by.

Pokud se bude­te chtít vrh­nout na samot­nou výro­bu někte­rých indi­án­ských před­mě­tů, bude vám tato kni­ha vděč­ným spo­leč­ní­kem a hlav­ně uči­te­lem, kte­rý vás pro­ve­de krok za kro­kem na ces­tě k vytou­že­né­mu cíli.

Podrobně ilu­stro­va­né návo­dy včet­ně při­lo­že­ných postu­pů výro­by jsou vel­mi sro­zu­mi­tel­né a neje­ví se nijak slo­ži­té. Každý nad­še­nec indi­án­ské­ho živo­ta tedy pomo­cí nich hra­vě zvlád­ne vše sám a svý­ma vlast­ní­ma ruka­ma vyro­bit.

Velká indi­án­ská kni­ha na svých strán­kách názor­ně uka­zu­je pro nás tak tro­chu nezná­mý svět indi­á­nů, a je pou­ze na nás – čte­ná­řích – jak moc se nechá­me okouz­lit a vtáh­nout do toho­to pohád­ko­vé­ho svě­ta.

VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA (50 návo­dů k výro­bě indi­án­ských před­mě­tů)

Napsal a nakres­lil: Lubomír Kupčík

Vydala Mladá fron­ta a.s. v Praze v roce 2017

První vydá­ní, 104 stran

Pro děti od 9 let


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...