Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > Velká hra

Velká hra

b7d6088266 104722980 o2
Aaron Sorkin nám po Social Network a Steveu Jobsovi ser­ví­ru­je dal­ší prav­di­vý pří­běh pod­le sku­teč­né udá­los­ti.
Foto: STX
Takže asi takhle. Při pohle­du na obrá­zek se svůd­né Jessice zadí­vá­te do její­ho pořád­ně napě­cho­va­né­ho výstři­hu a mini­mál­ně muž­ské­mu pub­li­ku garan­tu­ji, že po celou sto­páž bude oprav­du na co kou­kat, neboť nej­lep­ší a nej­krás­něj­ší hereč­ka sou­čas­nos­ti před­vá­dí spous­tu kos­tý­mů a své před­nos­ti dává na odiv. Tolik k tomu­to důle­ži­té­mu prv­ku.
Příběh pod­le sku­teč­né udá­los­ti umí málo­kdo tak dob­ře zfil­mo­vat jako Aaron Sorkin. Jeho režie i scé­nář jsou napros­to bri­lant­ní a je vidět, že napros­to přes­ně ví, jak chce film vést a i když se pří­běh ode­hrá­vá v něko­li­ka časo­vých rovi­nách, díky Sorkinově peč­li­vos­ti doká­že divák udr­žet nit a pokud není úpl­ně hloupý, nemů­že se ztra­tit. Stopáž sním­ku je 140 minut, což je cel­kem dost, ovšem i poke­ro­vý ama­tér, jako jsem já, doká­zal celou dobu zírat s ote­vře­ný­mi ústy a divit se gran­di­óz­ním herec­kým kre­a­cím.
Když už je řeč o vyni­ka­jí­cích výko­nech, tak ved­le napros­to bez­chyb­né Jessicy exce­lu­je Idris Elba, kte­rý letos zkla­mal v Temné věži, ale ten­to odpad napros­to vyna­hra­dil zde a v roli obháj­ce opět při­po­mněl svůj herec­ký um ze seri­á­lu Luther. Kevin Costner sice na plát­ně pobyl kolem dese­ti pat­nác­ti minut, ale i za tak krát­ký čas doká­zal opět nadchnout svým neu­stá­va­jí­cím šar­mem, jeho herec­ký come­back pokra­ču­je. Zaujal i Michael Cera, kte­rý ztvár­nil Hráče X, tedy nej­spí­še Tobeyho Maguirea.
Velká hra je vyni­ka­jí­cím fil­mo­vým závě­rem letoš­ní­ho roku a dal­ší pří­klad toho, že Jessice nej­ví­ce slu­ší role v kva­lit­ně sepsa­ných dra­ma­tech, po Miss Sloane totiž zno­vu po roce zís­ka­la nomi­na­ci na Zlatý gló­bus. Loni ji cenu vyfouk­la „její mat­ka“ Isabelle Huppert, tak schvál­ně, jak to dopad­ne letos.
Hodnocení: 90%

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Filmové recen­ze

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,25426 s | počet dotazů: 242 | paměť: 54835 KB. | 03.08.2021 - 04:10:41