Velká hospodářská krize

img a311349 w1727 t1522180031


Jak se vlast­ně sta­ne, že se může celý finanč­ní sys­tém pro­spe­ru­jí­cí­ho stá­tu zhrou­tí? Amerika 20. let byla to, co zná­te z Velkého Gatsbyho. Svět swin­gu, roz­ví­je­jí­cí se kul­tu­ra i věda, doba krás­ných šatů a opu­lent­ních večír­ku, ve kte­ré se oblí­be­nou zába­vou sta­lo inves­to­vá­ní na bur­ze. Zatímco dnes se to bere jako regu­lár­ní a cel­kem váže­ný způ­sob obži­vy, ten­krát to byla vlast­ně zába­va znudě­ných bohá­čů. Ceny akcií str­mě stou­pa­ly, a niko­ho vlast­ně moc neza­jí­ma­lo, že vět­ši­na akcií byla nekry­tá, a že na trhu roz­hod­ně není dost zla­ta, aby pokry­lo všech­ny inves­ti­ce. První drob­né zako­lísá­ní ješ­tě niko­ho nezne­po­ko­ji­lo, ale v úte­rý 24. září 1929 celá bub­li­na prask­la, a ceny zla­ta na newy­or­ské bur­ze letě­ly str­mě k zemi.
singapur při stmívání
Nejen, že spous­ta lidí měla ve zla­tě ulo­že­no celé své jmě­ní, a najed­nou při­šli o všech­no. Do akcí inves­to­va­ly i fir­my, od drob­ných živ­nost­ní­ků až po ty nej­vět­ší mag­ná­ty, a najed­nou nejen, že ztra­ti­ly všech­ny finanč­ní pro­střed­ky kte­ré měly, ale kro­mě toho se jim zhrou­ti­li i všich­ni doda­va­te­lé. Takže i kdy­by někdo chtěl kupo­vat něja­ké zbo­ží, prav­dě­po­dob­ně by nepo­cho­dil, pro­to­že žád­né zbo­ží jed­no­du­še neby­lo. Ikonickou foto­gra­fií té doby je Florence Thompson se svý­mi osmi dět­mi, kte­rá sedí bez domo­va na poli. Lidem té doby se zača­lo říkat „sbě­ra­či hráš­ku“, pro­to­že cho­di­li po polích a sbí­ra­li zele­ni­nu, kte­rá náho­dou zby­la na polích.
okenice na domě
Velká hos­po­dář­ská kri­ze byla asi prv­ní kri­zí, kte­rá zasáh­la celý svět. Z USA se roz­ší­ři­la do Evropy, prud­ce vzrůs­ta­la neza­měst­na­nost. To se uká­za­lo jako kri­tic­ké. Hospodářská kri­ze totiž zasáh­la i prv­ní svě­to­vou vál­kou zbí­da­če­né Německo. To se tou dobou poma­lu sbí­ra­lo z kri­ze, a pře­sta­lo být schop­no splá­cet své váleč­né repa­ra­ce. Frustrace, mizer­né život­ní pod­mín­ky a nulo­vá per­spek­ti­va vytvo­ři­ly pod­mín­ky pro nástup nacis­tů k moci, a odstar­to­va­ly dru­hou svě­to­vou vál­ku.


Foto: Pixabay

  • Jak financovat koupi nebo rekonstrukci bytu či domu?22. ledna 2021 Jak financovat koupi nebo rekonstrukci bytu či domu? Ať už koupě nebo rekonstrukce bytu či domu vždy to spolkne velkou část rodinného rozpočtu. Někdy není zbytí a je potřeba financovat i z jiných zdrojů. Ale co je pro Vás nejlepší? […] Posted in Pro domov
  • TOP 6 tipů jak správně propagovat podnik12. ledna 2021 TOP 6 tipů jak správně propagovat podnik 1)      Kolik na to máte? Ze všeho nejdřív si stanovte cenu, kterou vás propagace maximálně můžete stát. Nebyli byste ani první ani poslední, kdo celý kapitál firmy vrazil do reklamy a […] Posted in Pro domov
  • TOP 3 problémy v partnerských financích – nastavte pravidla co nejdříve12. ledna 2021 TOP 3 problémy v partnerských financích – nastavte pravidla co nejdříve Vyjít s penězi občas není jednoduché ani pro jednoho člověka, natož když jste na to dva. Každý má jiné představy o výdajích, o šetření, na který účet by měly peníze chodit, kolik by se […] Posted in Pro domov
  • Internetový srovnavač vám pomůže s rozhodnutím11. ledna 2021 Internetový srovnavač vám pomůže s rozhodnutím Bankovní účet nebo jiný bankovní produkt je dnes samozřejmostí. Provádíme platby internetovým bankovnictvím, využíváme hypotéky, spořící účty a spoustu jiných bankovních produktů. Co […] Posted in Pro domov
  • Strašák nemovitostí – skryté vady22. prosince 2020 Strašák nemovitostí – skryté vady Není nic horšího, než skrytá vada. Z nemovitosti jste nadšeni, ale divné je, že se zájemci buď příliš nehrnou, nebo hrnou, ale nikdo ji ještě nekoupil. Mělo by vám být jasné, že možná […] Posted in Pro domov
  • Nenechte se tlačit18. prosince 2020 Nenechte se tlačit Jezdíte, vybíráte a stále ne narazit na tu pravou nemovitost, která by se vám oběma líbila. Hlavně se nenechte do ničeho tlačit. Mělo by vás nechat relativně v klidu, že vám realitní […] Posted in Pro domov
  • Tisíce na domov nestačí11. prosince 2020 Tisíce na domov nestačí Je jasné, že pokud chcete získat vlastní bydlení a nemáte dostatek peněz, příbuzní a kamarádi vám zřejmě nepomohou. Vlastní bydlení není o tisících, ale o miliónech a to je přece jen […] Posted in Pro domov
  • Rodinný rozpočet boháčů25. listopadu 2020 Rodinný rozpočet boháčů Občas se v životě stane, že se dostanete do nepříjemné situace, kdy jsou vaše příjmy nižší, než byste si přáli. Z úst různých finančních expertů slýcháváme, jak důležité je mít úspory […] Posted in Pro domov
  • Co NEsmíte vědět? Michael Morris tvrdě o tom, jaká je budoucnost lidstva27. dubna 2018 Co NEsmíte vědět? Michael Morris tvrdě o tom, jaká je budoucnost lidstva No, není to s dnešním světem vůbec jednoduché. Na jednu stranu je tohle velmi depresivní čtení, protože jestli na něm je jen polovina pravdy (pravděpodobnost tady je i pro těžkého […] Posted in Recenze knih
  • Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní "milion"...7. listopadu 2017 Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní "milion"... Kniha za milion možná mate svým názvem. Ano, váš „milion“ může být cokoliv. Milion korun, vysněný dům, vysněný partner, spokojenost a smysluplnost života. „Milion“ tady berte velmi často […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,57529 s | počet dotazů: 221 | paměť: 46940 KB. | 23.01.2021 - 15:54:37