Kritiky.cz > Pro domov > Velká hospodářská krize

Velká hospodářská krize

img a311349 w1727 t1522180031


Jak se vlast­ně sta­ne, že se může celý finanč­ní sys­tém pro­spe­ru­jí­cí­ho stá­tu zhrou­tí? Amerika 20. let byla to, co zná­te z Velkého Gatsbyho. Svět swin­gu, roz­ví­je­jí­cí se kul­tu­ra i věda, doba krás­ných šatů a opu­lent­ních večír­ku, ve kte­ré se oblí­be­nou zába­vou sta­lo inves­to­vá­ní na bur­ze. Zatímco dnes se to bere jako regu­lár­ní a cel­kem váže­ný způ­sob obži­vy, ten­krát to byla vlast­ně zába­va znudě­ných bohá­čů. Ceny akcií str­mě stou­pa­ly, a niko­ho vlast­ně moc neza­jí­ma­lo, že vět­ši­na akcií byla nekry­tá, a že na trhu roz­hod­ně není dost zla­ta, aby pokry­lo všech­ny inves­ti­ce. První drob­né zako­lísá­ní ješ­tě niko­ho nezne­po­ko­ji­lo, ale v úte­rý 24. září 1929 celá bub­li­na prask­la, a ceny zla­ta na newy­or­ské bur­ze letě­ly str­mě k zemi.
singapur při stmívání
Nejen, že spous­ta lidí měla ve zla­tě ulo­že­no celé své jmě­ní, a najed­nou při­šli o všech­no. Do akcí inves­to­va­ly i fir­my, od drob­ných živ­nost­ní­ků až po ty nej­vět­ší mag­ná­ty, a najed­nou nejen, že ztra­ti­ly všech­ny finanč­ní pro­střed­ky kte­ré měly, ale kro­mě toho se jim zhrou­ti­li i všich­ni doda­va­te­lé. Takže i kdy­by někdo chtěl kupo­vat něja­ké zbo­ží, prav­dě­po­dob­ně by nepo­cho­dil, pro­to­že žád­né zbo­ží jed­no­du­še neby­lo. Ikonickou foto­gra­fií té doby je Florence Thompson se svý­mi osmi dět­mi, kte­rá sedí bez domo­va na poli. Lidem té doby se zača­lo říkat „sbě­ra­či hráš­ku“, pro­to­že cho­di­li po polích a sbí­ra­li zele­ni­nu, kte­rá náho­dou zby­la na polích.
okenice na domě
Velká hos­po­dář­ská kri­ze byla asi prv­ní kri­zí, kte­rá zasáh­la celý svět. Z USA se roz­ší­ři­la do Evropy, prud­ce vzrůs­ta­la neza­měst­na­nost. To se uká­za­lo jako kri­tic­ké. Hospodářská kri­ze totiž zasáh­la i prv­ní svě­to­vou vál­kou zbí­da­če­né Německo. To se tou dobou poma­lu sbí­ra­lo z kri­ze, a pře­sta­lo být schop­no splá­cet své váleč­né repa­ra­ce. Frustrace, mizer­né život­ní pod­mín­ky a nulo­vá per­spek­ti­va vytvo­ři­ly pod­mín­ky pro nástup nacis­tů k moci, a odstar­to­va­ly dru­hou svě­to­vou vál­ku.


Foto: Pixabay

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,73937 s | počet dotazů: 215 | paměť: 52148 KB. | 06.05.2021 - 11:22:42
X