Velká chyba s vůní ústřic a moře: Doggerland vás uchvátí

IMG 20190701 112119

Jsem si jis­tá, že s Karen Eikenovou si bude­te rozu­mět. Hned zkra­je vás vez­me na oustřič­ky, celo­ná­rod­ní osla­vu prv­ních sych­ra­vých dnů pod­zi­mu s vůní ústřic, česne­ku, piva a vína. Svátek, kdy celá měs­ta i ves­ni­ce vypnou a pono­ří se do darů moře. Chladného, voňa­vé­ho solí, chr­lí­cí od těch­to chvil na celé sou­ostro­ví Doggerland jenom mlhu, jež živí všu­dypří­tom­né vře­sy, boro­vi­ce a zaha­lu­je ska­lis­ka.

Karen se nepro­bu­dí po oustřič­kách zrov­na stan­dard­ně.

„Ví to, ješ­tě než ote­vře oči. Tohle je chy­ba. Tohle celé je jed­na vel­ká chy­ba. Měla by ležet v jiné poste­li, jaké­ko­liv, jen né téhle. To tiché pochru­po­vá­ní ozý­va­jí­cí se z dru­hé stra­ny poste­le by mělo pat­řit něko­mu jiné­mu, komu­ko­li, jen ne jemu. Všemi ostat­ní­mi myš­len­ka­mi najed­nou pro­nik­ne pal­či­vá jis­to­ta, že musí pryč. Okamžitě, dokud on ješ­tě spí…“

Policejní inspek­tor­ka musí opus­tit pokoj 507 a pokud mož­no dou­fat, že i její nad­ří­ze­ný zapo­me­ne, s kýmže to strá­vil noc. A když v ran­ní mlze hle­dá své auto a doje­de una­ve­ná domů, nemá ani čas pořád­ně vstře­bat koco­vi­nu.

„Takhle brzy ráno po oustřič­kách je v tomhle měs­teč­ku vyspá­va­jí­cím koco­vi­nu nej­spíš jedi­ná, kdo je vzhů­ru, s nad s výjim­kou něja­ké kry­sy pro­hle­dá­va­jí­cí pře­pl­ně­né koše a sko­řáp­ky ústřic. Z té před­sta­vy se jí zno­vu obrá­tí žalu­dek.“

A pán z hote­lo­vé­ho poko­je: Jejich ces­ty se zno­vu spo­ju­jí. Na scé­ně se obje­vu­je vraž­da. A Karen ví, že jedi­ná vzhů­ru roz­hod­ně neby­la.

Klid... román je pří­jem­nou rela­xa­cí

Slabší pova­hy uklid­ním, že tím­to prvot­ním odha­le­ním zlo­či­nu vše kru­té kon­čí a ten­to román si může při­psat jed­no plus, kte­ré u sever­ských detek­ti­vek bývá oříš­kem – ne, Velká chy­ba se nevy­ží­vá v děsi­vých detai­lech na kaž­dé strán­ce. Naopak – dojem, kte­rý ve mně čte­nář­sky zane­cha­la je jen o těch sla­ných mlhách, vodo­vé kávě na poli­cej­ní sta­ni­ci a oschlých chle­bíč­cích, kdy s veče­ry una­ve­ni k smr­ti s ostat­ní­mi sedí­te na pora­dě a pře­mýš­lí­te nad nový­mi a nový­mi sku­teč­nost­mi. Takhle nějak si prá­ci poli­cie před­sta­vu­ji. A to ne ani tak fak­tic­ky, jako spíš v té lid­ské rovi­ně, se vším zalu­po­vá­ním, přá­tel­stvím i nepřá­tel­stvím, a pře­de­vším Karen je pros­tě žena na vyš­ším postu na sta­ni­ci plné hlav­ně mužů. A pod­le toho to také vypa­dá.

Navíc pří­pad je mno­hým deli­kát­ní a jak to má ve správ­né detek­tiv­ce být, roz­krý­va­jí se v něm pře­kva­pi­vé sku­teč­nos­ti. Atmosféra je skvě­le popsá­na až tak, že máte pocit, že autor­ka v něčem tako­vém snad vyrost­la. Nemýlíte se. Autorka sku­teč­ně vyrost­la v podob­ném pro­stře­dí a při­rost­lo ji k srd­ci. A tak se nedi­vím, že vymys­le­la nový ost­rov mezi Británií a Dánskem a Norskem a posa­di­la tam své hrdi­ny.

Přebal navíc úchvat­ně nazna­ču­je pro­stře­dí, ve kte­rém se bude­te pohy­bo­vat, tak­že rov­nou říkám – milujete-li skal­na­té stu­de­né pobře­ží a vůni ústřic, smě­le do toho.

A jest­li chce­te víc slu­níč­ka, opti­mis­mu a tep­lé moře, tak ruce pryč!

O autor­ce:

Maria Adolfssonová (1958) se naro­di­la a vyrost­la ve Stockholmu, ale vel­kou část dět­ství strá­vi­la na Stockholmském sou­ostro­ví. Pustá kra­ji­na se zakrs­lý­mi boro­vi­ce­mi, zvu­kem mlho­vých sirén a okol­ním mořem ji sil­ně ovliv­ni­la, což ostat­ně čte­nář série Doggerland záhy odha­lí.

Vydalo nakla­da­tel­ství Argo, 2019, www.argo.cz

 

 

 


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Umírají ti, co se nepřizpůsobili: Říká rudý prach11. října 2018 Umírají ti, co se nepřizpůsobili: Říká rudý prach „Už jsem dost dlouho na tomhle světě, abych se nechal obalamutit takovým divadlem. Srdce mi dávno zkamenělo, to už žádný cit nerozhýbe, k projevům přívětivosti chovám pochyby ze zásady. […]
  • Polštář. Hvězdný debut americké autorky?7. července 2017 Polštář. Hvězdný debut americké autorky? Trochu příběh po 11. září 2011 z New Yorku, trochu z obyčejného života, trochu z bohatých vrstev, trochu z těch chudých – asi tak, jak jen dokáže život odvát dál od rodné jabloně jablíčka […]
  • Markéta Baňková: Maličkost. Rozhodně NE maličkost pro čtenáře...6. září 2016 Markéta Baňková: Maličkost. Rozhodně NE maličkost pro čtenáře... Nechtěla bych se dožít těchto časů genetiky. Nechtěla bych se dožít toho, že se v Praze přemnoží potkani s DNA jistého studentka genetiky Tomáš, který o sobě smýšlí, nebo vlastně je – […]
  • #1981: Oči kočky - 90 %20. května 2019 #1981: Oči kočky - 90 % Oči kočky (Les yeux du chat)Vydalo nakladatelství Argo v pevné vazbě v roce 2019. Původně v tomto vydání vyšlo jako "Les yeux du chat" v roce 1985. České vydání má 64 stran a prodává se v […]
  • #1841: Esmera - 75 %5. listopadu 2018 #1841: Esmera - 75 % Esmera (Esmera)Vydalo nakladatelství Argo v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako "Esmera" v roce 2015. České vydání má 84 stran a prodává se v plné ceně za 298 Kč.Knihu zakoupíte se […]
  • Živý svět: Nové pohádky kouzelné lucerny7. září 2018 Živý svět: Nové pohádky kouzelné lucerny Spavé pohádky. Pohádky, které vám přivodí tak hluboký spánek, že je to až k neuvěření. Něco na té relaxaci a meditaci je. A když si k tomu přidáte ještě ten mateřsky hebký hlas Nadi […]
  • #2008: Cromwell Stone1. července 2019 #2008: Cromwell Stone Cromwell Stone (Cromwell Stone)Vydalo nakladatelství Argo v pevné vazbě v roce 2017. Původně v tomto vydání vyšlo jako "Cromwell Stone" v roce 2013. České vydání má 155 stran a […]
  • #1902: Barbarella - 50 %29. ledna 2019 #1902: Barbarella - 50 % Barbarella (Barbarella)Vydalo nakladatelství Argo v pevné vazbě a v limitované edici v roce 2017. Původně v tomto vydání vyšlo jako "Barbarella" v roce 2017. České vydání má 168 stran a […]
  • Voňavý Inspiromat Kačky Tiché je mlsanda bez pocitu hříchu9. ledna 2019 Voňavý Inspiromat Kačky Tiché je mlsanda bez pocitu hříchu Autorka slibuje nálož jídel, po kterých se budete cítit krásně, svěže, zdravě a budou vám nebetyčně chutnat. Tedy tak nějak jsem si namlsala a ve své hlavě překroutila anotaci. Kačka Tichá […]
  • Debbie Malone: Andělské vykládací karty23. dubna 2018 Debbie Malone: Andělské vykládací karty Máme před sebou zcela jedinečné karty. Autorka spojila své schopnosti a jemnou intuici s velmi hezky obrazově zpracovanými kartičkami. Použila jsem je už na desítky výkladů a musím říci, […]