Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Velká cesta aneb Jak se z nás díky slepici stali ochránci klimatu

Velká cesta aneb Jak se z nás díky slepici stali ochránci klimatu

velka cesta aneb jak se z nas diky slepici stali ochranci klimatu

Máte rádi ces­to­vá­ní? Zajímáte se o eko­lo­gii a není vám lhos­tej­né, jak se cho­vá­me k naší pří­ro­dě? Chcete se stát ochrán­ci kli­ma­tu? Tak prá­vě vám je urče­na zají­ma­vá kni­ha Velká ces­ta aneb Jak se z nás díky sle­pi­ci sta­li ochrán­ci kli­ma­tu, jejíž autor­kou je Jana Steingässer a vyda­lo ji Nakladatelství KAZDA v Brně. 

Co vás v kni­ze vlast­ně čeká? Skutečný pří­běh jed­né rodi­ny plný dechbe­rou­cích foto­gra­fií a báječ­né­ho vyprá­vě­ní z jejich cest. Paula a její rodi­na se vyda­jí na ces­tu kolem svě­ta po sto­pách kli­ma­tic­kých změn. Navíc v kni­ze najde­te inter­view s Josteinem Gaarderem, auto­rem best­selle­ru Sofii svět. Na kon­ci kni­hy jsou recep­ty na Fridin eko­lo­gic­ký deo­do­rant nebo tře­ba na Miovu skvost­nou domá­cí nute­lu. Dále také Eminy dob­ré rady, jak eko­lo­gic­ky naku­po­vat, vařit či jak chrá­nit naši pří­ro­du.

Jaké země s tou­to pove­de­nou rodi­nou navští­ví­te? Především Grónsko, Alpy, Jižní Afriku a Albánii.

Jak vlast­ně tato kni­ha vznik­la? Dvanáctiletá Paula má zakrslou sle­pi­ci Emu, kte­rá v pro­sin­ci snes­la vej­ce. Paula se tím zača­la zabý­vat, jak se mož­né, že sle­pi­ce sne­se vej­ce v zimě.  Jejich rodi­nu tvo­ří dva­nác­ti­le­tá Paula, sed­mi­le­tý bra­tr Mio, dvou­le­tá sest­ra Frida, čtyř­le­tá sest­ra Hana, máma Jana, foto­graf táta Jens, tři island­ští koně, psi Rul a Oskar a kocour Mo.

Jaký je roz­díl mezi poča­sí a kli­ma­tem? Počasí vždyc­ky pozná­te sami, pros­tě tak, že se podí­vá­te z okna. Klima je prů­měr­ná hod­no­ta odvo­ze­ná z časo­vé­ho inter­va­lu o roz­sa­hu mini­mál­ně tři­ce­ti let v urči­té oblas­ti na Zemi.

Rada na závěr:

„Vejce už i neku­puj­te, pořiď­te si vlast­ní sle­pi­ce.“

Několik slov o autor­ce:

Velkým ido­lem Jany Steingässer (nar.1976) je dodneš­ka Pipi Dlouhá pun­čo­cha. I pro­to si mys­lí, že bychom si my všich­ni měli dovo­lit víc jako Pipi. Autorka žije ve své vlast­ní malé vile Vilebule spo­leč­ně se svým mužem, čtyř­mi dět­mi a malou ZOO tvo­ře­nou sle­pi­ce­mi, kočka­mi, psy, žel­va­mi a koň­mi. Nápady na kni­hy k ní při­chá­ze­jí buď na cestách, nebo na zahra­dě v pokrou­ce­ném dvou­pa­t­ro­vém dom­ku na stro­mě, kam se ráda ukrý­vá, aby moh­la psát.

Ukázka z kni­hy:

“ Na cestách potká­vá­me lidi, kte­ří nám ote­ví­ra­jí oči, uka­zu­jí nám ces­tu, trpě­li­vě zod­po­ví­da­jí­cí tisíc otá­zek den­ně, při­jí­ma­jí nás do rodin a sdí­le­jí s námi své vědo­mos­ti, zácho­do­vé kyb­lí­ky, koně, hrn­ce na vaře­ní, sáně a spous­tu dal­ší­ho. Jste srd­cem této kni­hy a celé­ho naše­ho pro­jek­tu.“

V kni­ze najde­te cel­kem 6 kapi­tol a foto­gra­fie Jense Steingässera.

Zelení super­hr­di­no­vé

Stromy jsou  neje­nom hez­ké a posky­tu­jí stín. Jsou také důle­ži­tou sou­čás­tí vod­ní­ho kolobě­hu. Tam, jde sto­jí stro­my s hlu­bo­ký­mi koře­ny, se deš­ťo­vá voda dosta­ne až do spod­ních vod. Tam, kde už žád­né stro­my neros­tou, se vět­ši­na deš­ťo­vé vody pros­tě vypa­ří. Následkem toho chy­bí lidem a zví­řa­tům pit­ná voda, Kromě toho tam, kde stro­my ros­tou, ovliv­ňu­jí okol­ní kli­ma. les­ní plo­chy se sta­ra­jí o tvor­bu mra­ků. Když se vytě­ží vel­ké plo­chy lesa, spad­ne na daném úze­mí méně srá­žek. A bez deš­tě hro­zí nebez­pe­čí sucha a požá­rů.

Kniha je napros­to báječ­ná. Již od prv­ní stra­ny mě oprav­du zau­ja­la a pře­čet­la jsem ji jed­ním dechem. Humorné vyprá­vě­ní dva­nác­ti­le­té Pauly zaujme nejen děti, ale i dospě­lé. Moc se mně líbi­lo, jak popi­so­va­la detai­ly z jejich cest. Hned bych se do těch všech zemí podí­va­la a vyzkou­še­la vše na vlast­ní oči. Nejvíce mě zau­ja­lo Grónsko. Zajímavé vyprá­vě­ní, nád­her­né foto­gra­fie, to vše v této kni­ze najde­te. Knihu veli­ce ráda dopo­ru­čím všem malým i vel­kým, kte­ří mají rádi ces­to­vá­ní i zví­řa­ta. Těmi se to v této pří­ruč­ce také hemží. Jejich rodi­na zví­řa­ta milu­je. Pojďte se tedy spo­leč­ně se mnou vypra­vit na dob­ro­druž­nou ces­tu. Velké plus dávám této kni­ze za to, že řeší pro­ble­ma­ti­ku ochra­ny pří­ro­dy a změn kli­ma­tu.

Autor: Jana Steingässer

Přeložila: Štěpánka Podlešáková

Žánr: pro děti a mlá­dež

Počet stran: 159

Vydáno: 2019, Nakladatelství KAZDA, Brno

Vazba kni­hy: pev­ná

ISBN: 978-80-88316-29-9

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,95089 s | počet dotazů: 228 | paměť: 53336 KB. | 17.09.2021 - 21:09:33