Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > Veletrh Svět knihy 2017 nabízí pestrou nabídku knih, zábavy i poučení

Veletrh Svět knihy 2017 nabízí pestrou nabídku knih, zábavy i poučení

DSCN8066

Od čtvrt­ka 11. do nedě­le 14. květ­na 2017 se v Průmyslovém palá­ci na Výstavišti Praha Holešovice koná 23. roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho kniž­ní­ho veletr­hu a lite­rár­ní­ho fes­ti­va­lu Svět kni­hy 2017. Veletrh má svou tra­di­ci a pra­vi­del­né návštěv­ní­ky, ale nabí­zí stá­le zají­ma­vé novin­ky a boha­tý dopro­vod­ný pro­gram. Ke stá­va­jí­cím vysta­vo­va­te­lům vel­kých nakla­da­tel­ství a kniž­ních dis­tri­bu­to­rům se při­da­ly men­ší spe­ci­a­li­zo­va­ná nakla­da­tel­ství a fir­my, kte­ré se spe­ci­a­li­zu­jí na hry nebo audi­ok­ni­hy.

Každý den pro­bí­há něko­lik auto­gra­mi­ád, veřej­ných čte­ní, bese­dy s auto­ry lite­rár­ních děl nebo ilu­strá­to­ry. Z boha­té nabíd­ky si může vybrat kaž­dý pod­le své­ho zájmu. Kromě pro­dej­ních stán­ků je zdě něko­lik inter­ak­tiv­ních pro­sto­rů, kde si mohou zájem­ci vyzkou­šet nové hry.

Jeden z nej­roz­sáh­lej­ších pro­gra­mo­vých okru­hů byl při­pra­vo­ván ve spo­lu­prá­ci s nakla­da­te­li dět­ské lite­ra­tu­ry, pro­fes­ní­mi sdru­že­ní­mi a orga­ni­za­ce­mi, jež se věnu­jí pod­po­ře vzta­hu dětí a mlá­de­že k čet­bě knih. Pod názvem celo­re­pub­li­ko­vé kam­pa­ně na pod­po­ru čet­by knih Rosteme s kni­hou je před­sta­vo­vá­na lite­ra­tu­ra pro děti a mlá­dež, jsou oce­ňo­vá­ni účast­ní­ci lite­rár­ních sou­tě­ží, záro­veň se for­mou vlast­ních pořa­dů mají mož­nost pre­zen­to­vat part­ne­ři kam­pa­ně.

Milovníkům fan­ta­sy a sci-fi lite­ra­tu­ry je vyhra­zen spe­ci­ál­ní pro­stor v pra­vém kří­d­le Průmyslového palá­ce, ve kte­rém se stří­da­jí auto­ři toho­to žán­ru. Programová část je tra­dič­ně rea­li­zo­vá­na zejmé­na ve spo­lu­prá­ci s časo­pi­sem Pevnost a XB-1.

SVĚT KNIHY PRAHA 2017 v čís­lech:

Počet vysta­vo­va­te­lů: 396

Počet stán­ků: 205

Plocha: 3.412 m²

Počet zemí a regi­o­nů - vysta­vo­va­te­lé: 31

Bělorusko, Česká repub­li­ka, Čína, Dánsko, Finsko, Francie, Indonésie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, Kanada, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Peru, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Skotsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Tchaj-wan, Ukrajina, USA, Velká Británie

Pořadatelem veletr­hu je Svět kni­hy, s.r.o., spo­leč­nost Svazu čes­kých knih­kup­ců a nakla­da­te­lů

Záštitu nad akci pře­vzal minis­tr kul­tu­ry ČR, pri­má­tor­ka hl. m. Prahy, sta­ros­ta MČ Praha 7

 Více o pro­gra­mu najdou zájem­ci na http://sk2017.svetknihy.cz/cz/home/program/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,19645 s | počet dotazů: 241 | paměť: 53209 KB. | 27.11.2021 - 18:06:51