Velcí vynálezci - velká kniha o velkých lidech

0055483639 kz0402 velci vynalezci velka

Velcí vyná­lez­ci, vel­ká kni­ha s vel­kým námě­tem. Bez těch­to vyná­le­zů, moud­rých hlav by byl dneš­ní svět napros­to chudý. Dokážete si před­sta­vit běž­ný život bez elektři­ny a elek­tric­kých spo­tře­bi­čů, kní­žek, bez tele­fon­ní­ho spo­je­ní, počí­ta­če či inter­ne­tu? To je v dneš­ní pře­tech­ni­zo­va­né době napros­to nemož­né. 

Říkají vám něco jmé­na jako je Johannes Gutenberg, Louis Pasteur, Wilhelm Roentgen, James Watt, Nikola Tesla, Alexander Fleming či Alfred Nobel? Pokud ano, pojď­te se vypra­vit na dob­ro­druž­nou ces­tu za pozná­ním těch­to báječ­ných veli­ká­nů, kte­ří změ­ni­li náš svět k nepo­zná­ní.

Kniha je roz­dě­le­na na čty­ři čás­ti. V prv­ní čás­ti nalez­ne­te oprav­do­vé prů­kop­ní­ky, v dru­hé čás­ti jsou vlád­ci svět­la a elektři­ny, ve tře­tí prů­kop­ní­ky v ces­to­vá­ní a v té posled­ní jsou vyná­lez­ci, kte­ří udě­la­li pře­vra­ty v medi­cí­ně. Celá kni­ha pojed­ná­vá cel­kem o 34 nej­vět­ších svě­to­vých vyná­lez­cích. Nenásilnou for­mou se děti učí o lidech, kte­ří se pro­sla­vi­li růz­ný­mi vyná­le­zy jako je např. knih­tisk, par­ní stroj, pet­ro­le­jo­vá lam­pa, ato­mo­vá bom­ba, hro­mosvod, tele­fon, rádio, žárov­ka, tele­vi­ze, počí­tač, leta­dlo, ale tře­ba také anti­bi­o­ti­ka. Cílem této pub­li­ka­ce je pro­bu­dit v dětech zájem o vědu. Kniha je boha­tě ilu­stro­va­ná humor­ný­mi ilu­stra­ce­mi Macieje Szymanowicze.

Tato kni­ha se mě dosta­la k recen­zi náho­dou a musím říci, že mě napros­to uchvá­ti­la. Už jako malá hol­ka jsem měla moc ráda růz­né vyná­le­zy v medi­cí­ně. Od malič­ka jsem chtě­la být lékař­kou. Touha zachra­ňo­vat lid­ské živo­ty se mě nako­nec spl­ni­la čás­teč­ně. Stala jsem se zdra­vot­ní sestrou a oprav­du se sta­ra­la o lidi. I když se dnes věnu­ji jiné prá­ci, mám krás­né vzpo­mín­ky. Proto když jsem si pře­čet­la zají­ma­vé vyná­le­zy z oblas­ti medi­cí­ny, nemoh­la jsem se odtrh­nout od kni­hy. Kniha je urče­na dětem od 8 let a nejen jim. Určitě si najde své čte­ná­ře mezi dospě­lý­mi. Je plná zají­ma­vos­tí, nád­her­ných ilu­stra­cí, ale nej­ví­ce mě zau­jal její for­mát, kte­rý je pros­tě „vel­ký.“ Je sro­zu­mi­tel­ná a čti­vá. Na 128 stra­nách se lehce ztra­tí­te, jeli­kož se tak pono­ří­te do vědy, že nebu­de­te vní­mat oko­lí. Oba syno­vé jsou ve věku zkou­má­ní růz­ných záko­ni­tos­tí a kni­ha Velcí vyná­lez­ci je ihned zau­ja­la.

Více na Kritiky.cz
#30 - Neviňátka (1961) A zase jedny děti, s nimiž to není úplně v pořádku. Jsou to démoni? Jsou posedlé? Kdo na to...
Spin-off ...
Hra o trůny - rekapitulace druhé série ...
Historie předávání cen Golden Globe Awards Před několika dny jsme se dozvěděli výsledky již třiasedmdesátého ročníku udělování pr...
Patola, patola, patola... ...

Tato kni­ha je poctou lid­ské kre­a­ti­vi­tě a síle lid­ské­ho myš­le­ní.

Několik slov o auto­ro­vi a ilu­strá­to­ro­vi:

Marcin Jamkowski

Marcin Jamkowski je vše­stran­ná osob­nost. Vystudoval che­mii ve Varšavě, ale také režii, scé­náris­ti­ku a fil­mo­vou pro­duk­ci na Harvardu. Byl šéf­re­dak­to­rem National Geographic v Polsku, poz­dě­ji pra­co­val také jako novi­nář, fil­mař, repor­tér, foto­graf i doku­men­ta­ris­ta zamě­řu­jí­cí se na expe­di­ce, obje­vy a popu­la­ri­za­ci vědy. Účastnil se něko­li­ka nároč­ných horo­le­zec­kých výprav jako aktiv­ní horo­le­zec a také odváž­ných a objev­ných výprav potá­pěč­ských, ze kte­rých psal repor­tá­že. Jako fil­mo­vý doku­men­ta­ris­ta se věnu­je téma­tům, jako jsou expe­di­ce do Afriky či vál­ka ve Vietnamu. Píše také pub­li­ka­ce o umě­ní pře­ži­tí v obtíž­ných pod­mín­kách. Svět dob­ro­druž­ství, vědy a pozná­ní je jeho život­ní domé­nou.

Maciej Szymanowicz

V dět­ství si rád kres­lil, ale roz­ho­dl se vystu­do­vat Divadelní aka­de­mii v Białystoku. Stal se lout­ko­her­cem, ale tato prá­ce ho nena­pl­ňo­va­la a brzy se vrá­til ke své dět­ské lás­ce – ke kres­le­ní. Ilustruje a sám také píše kni­hy, tvo­ří diva­del­ní pla­ká­ty a des­ko­vé hry. Když se nikdo nedí­vá (a nepo­slou­chá), rád hra­je na kyta­ru. Za ilu­stra­ce do kníž­ky Asiunia Joanny Papuzińské obdr­žel Cenu měs­ta Varšavy. Za ilu­stra­ce do kni­hy Wszystkie moje mamy Renaty Piątkowské zís­kal cenu v sou­tě­ži „Przecinek i Kropka“ a také cenu Festiwalu Literatury dla Dzieci.

Více na Kritiky.cz
Jiří Vyorálek - Zvířecí muž Hrajete roli, kde jste nemohl používat běžné vyjadřovací prostředky. Jak obtížné bylo hr...
Kitchen & the City - kniha Petra Davidová, foodblogerka, napsala další kuchařku a tady je z ní výtah. Je rozdělena na n...
Instantní macecha – jak zvládnout cokoli Umíte si představit, že byste se doslova ze dne na den stali nevlastní matkou dvou dětí? Ella,...
Volby ...
Na Finále Plzeň je velký zájem o zajímavé snímky v sekci Festivalový ZOOM Filmy které byli s úspěchem představeny na filmových festivalech jako Pula Film Festival v Ch...

Autor: Marcin Jamkowski

Ilustrace: Maciej Szymanowicz

Žánr: popu­lár­ně – nauč­né pro děti

Počet stran: 128

Vydáno: 2019, CPress ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, Praha

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-264-2814-5


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Seznamte děti s největšími světovými vynálezci prostřednictvím knihy "Velcí vynálezci"20. ledna 2020 Seznamte děti s největšími světovými vynálezci prostřednictvím knihy "Velcí vynálezci" S knihou "Velcí vynálezci" dostanou malí zvídaví čtenáři příležitost hlouběji se seznámit s jednotlivými průkopníky a vynálezy, bez nichž si už jen těžko dokážeme představit svůj […]
  • Pověsti o hradech - tajemné příběhy z českých a moravských hradů13. listopadu 2019 Pověsti o hradech - tajemné příběhy z českých a moravských hradů Většina hradů a tvrzí ukrývá nějaké to tajemství, čerta, poklad, strašidlo, rytíře či draka. Vypravte se společně se mnou za dobrodružným putováním po českých a moravských hradech a […]
  • Nejznámější přísloví - edice Čteme s obrázky6. ledna 2020 Nejznámější přísloví - edice Čteme s obrázky Jako malá holka si pamatuji, když moje babička používala různá přísloví, pranostiky a lidová moudra. Moc ráda na to vzpomínám. Byla to krásná doba. Nebyly žádné převratné technologie jako […]
  • Slyšíš, jak mluví stromy?30. září 2019 Slyšíš, jak mluví stromy? Víte, jak dýchají a mluví stromy? Víte, čeho se bojí, na co si dát v lese pozor? Máte rádi les i jeho obyvatele? Pojďte se společně se mnou podívat, jak to vlastně v lese chodí a přitom se […]
  • Víš, kde bydlí zvířata? Poznáváme život na loukách a v lesích29. ledna 2020 Víš, kde bydlí zvířata? Poznáváme život na loukách a v lesích Máte rádi příběhy o zvířatech a lese?  Chcete se vypravit na dobrodružné putování přírodou? Proč se vlastně slepýši říká slepýš? Kdo žije v sudu s dešťovou vodou? Proč mají srnčata na […]
  • Kniha plná náladovníčků - s povídkami na dobrou noc21. března 2020 Kniha plná náladovníčků - s povídkami na dobrou noc Kdo vlastně náladovníčci jsou? "Jsou to malincí skřítkové žijící bezpečně ukryti v tajemných cestách dětských hlaviček a v zákoutích jejich pokojíků. Mají na starosti jejich nálady, […]
  • Jak funguje lidské tělo - tajemství a zábavná fakta - lidské tělo v nákresech a schématech21. března 2020 Jak funguje lidské tělo - tajemství a zábavná fakta - lidské tělo v nákresech a schématech Víte, že mozek dnešního člověka váží 1,4 kg? Zajímá vás, kdo ze zvířat má největší srdce, či jak dlouhá jsou naše střeva? Toto a ještě mnohem více se můžete dozvědět, pokud si otevřete […]
  • Šesté zastavení18. srpna 2019 Šesté zastavení Hledáte-li čtení podobné knihám Dana Browna či Steva Berryho, bude se vám tato kniha pod názvem "Šesté zastavení" zcela určitě líbit. Jedná se o velmi fascinující a pestré čtení, bravurně […]
  • ŠTĚNĚ ELZA, PUPPY ELZA od Jitky Slavíčkové13. ledna 2019 ŠTĚNĚ ELZA, PUPPY ELZA od Jitky Slavíčkové Dvojjazyčná anglicko-česká knížka pro děti je výborným pomocníkem při procvičování angličtiny. Děti si prostřednictvím českého a následně i anglického textu zábavnou formou osvojí cizí […]
  • JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE.27. července 2019 JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE. V dnešním hektickém světě plného stresu se naše děti snaží co nejlépe zorientovat, usilují o špetku pochopení a chtějí být svým okolím za každou cenu přijati, a proto se až nezdravě […]