Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Věkové rozdíly, těhotenství a utajené děti… I taková je sedmá řada reality show 90denní snoubenci (90 Day Fiancé), kterou od listopadu vysílá TLC

Věkové rozdíly, těhotenství a utajené děti… I taková je sedmá řada reality show 90denní snoubenci (90 Day Fiancé), kterou od listopadu vysílá TLC

word image 1

Sedm nových mezi­ná­rod­ních párů čeká na to, až se jejich ces­ty set­ka­jí. Diváci se při­tom mohou těšit na nové díly plné dra­ma­tic­kých zvra­tů a bez­vý­chod­ných situ­a­cí.

Show 90denní snou­ben­ci uvá­dí TLC úspěš­ně už od roku 2014. I ten­to­krát se divá­kům před­sta­ví sedm párů, kte­ré se musí v krát­ké, deva­de­sá­ti­den­ní lhů­tě poznat a roz­hod­nout, jest­li spo­lu chtě­jí strá­vit zby­tek živo­ta. Když se totiž Američan zami­lu­je do cizin­ce, musí se s ním ože­nit, aby tak své­mu part­ne­ro­vi zajis­til občan­ství dřív, než vypr­ší jeho tří­mě­síč­ní vízum. V opač­ném pří­pa­dě musí partner-cizinec USA opus­tit a vrá­tit se domů. Pořad se při­tom sou­stře­dí na kaž­dý krok všech dvo­jic, poté co spo­jí své živo­ty, ať už to dopad­ne jak­ko­li. Jde o hod­ně, pro­to­že v těch­to nejis­tých vzta­zích jsou part­ne­ři nuce­ni rych­le činit zásad­ní roz­hod­nu­tí, kte­ré ovliv­ní jejich budou­cí živo­ty. Bude jejich lás­ka vět­ší než vzdá­le­nost, kte­rá je dopo­sud roz­dě­lo­va­la?

V prv­ní epi­zo­dě s názvem Chci tě líbat se divá­ci sezná­mí se vše­mi páry: Annou a Murselem, kte­rý pochá­zí z Turecka, Michaelem a Brazilkou Julianou, Taniou a Synginem, kte­rý žije v Jižní Africe, Robertem a Annou, půvo­dem z Dominikánské repub­li­ky, Emily a Sashou, kte­ří se potka­li v Rusku, Blakem a Finkou Jasminou a Mikem a Natalií, jejímž domo­vem je Ukrajina. Výchozí situ­a­ce kaž­dé­ho z párů je jiná a svým způ­so­bem kom­pli­ko­va­ná.

Svobodnou mat­ku Annu a Mursela (oba 38) spo­jil spo­leč­ný koní­ček – vče­la­ře­ní. Murselova rodi­na se však nesmí dozvě­dět o Anniných třech dětech. Dokáže tuto infor­ma­ci udr­žet pár v taj­nos­ti? Michael (41) a Juliana (23) jsou párem s nej­vět­ším věko­vým roz­dí­lem. Juliana Michaela potka­la na luxus­ní jachtě jako muže, pro kte­ré­ho je život jed­na vel­ká par­ty. O to více je nemi­le pře­kva­pe­na jeho sta­ro­mlá­de­nec­kým život­ním sty­lem, kte­rý vede v Americe. Jak se mla­dá Juliana vyrov­ná se sku­teč­nos­tí, že by se měla stát nevlast­ní mat­kou Michaelových dětí a že jeho býva­lá žena byd­lí hned za rohem?

Tania (29) se sezná­mi­la se svým vyvo­le­ným během své­ho poby­tu v Jižní Africe, kam odle­tě­la za svou onli­ne lás­kou. Tento vztah jí nevy­šel, avšak mís­to toho se sezná­mi­la s bar­ma­nem Synginem (29), kvů­li kte­ré­mu si svůj afric­ký výlet dokon­ce pro­dlou­ži­la. Bude ten­to­krát se svým výbě­rem úspěš­něj­ší? Robert (41) a Anna (30) se zna­jí ze všech párů nej­krat­ší dobu. Seznámili se onli­ne, ale osob­ně spo­lu strá­vi­li dohro­ma­dy jen osm hodin. Znamená to snad, že má jejich lás­ka nejmen­ší šan­ci na pře­ži­tí?

Velká výzva čeká na Emily (28), kte­ré potka­la Sashu (31) během své­ho poby­tu v Rusku a veli­ce záhy s ním otě­hot­ně­la. Sasha je totiž už dva­krát roz­ve­de­ný a skep­ti­ci z Emiliina nej­bliž­ší­ho oko­lí tvr­dí, že jed­no­ho dne opus­tí i svou tře­tí ženu. Podaří se Sashu pře­svěd­čit Emily o své lás­ce a věr­nos­ti? Blake (29) má o své vyvo­le­né Jasmin (27) pochyb­nos­ti. Chce žít v Americe šťast­ně až navě­ky s ním, nebo se svou sestrou?

Jednotlivé páry, kte­ré se účast­ní show 90denní snou­ben­ci, musí čas­to čelit nevů­li ze stra­ny své rodi­ny nebo svých přá­tel. To ale není pří­pad Mika (24), kte­ré­ho nao­pak šťast­ně žena­tý pří­tel inspi­ro­val k tomu najít si také ženu na Ukrajině. Bude mít s Natalií (35) stej­né štěs­tí?

Věkové roz­dí­ly, těho­ten­ství, nedů­vě­ra ze stra­ny nej­bliž­ších, uta­je­né děti a blí­ží­cí se dead­li­ne – může­te si být jis­ti, že vás ani dal­ší sezo­na této rea­li­ty show nezkla­me. Sledujte 20. lis­to­pa­du od 20 hodin na TLC prv­ní díl série a zkus­te hádat, kte­rým z párů to vyjde, a kte­rý vztah nao­pak už teď vypa­dá jako na pokra­ji roz­pa­du.

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 3,59257 s | počet dotazů: 218 | paměť: 46720 KB. | 04.03.2021 - 13:21:15