Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Věk nevinnosti

Věk nevinnosti

VekNevinosti

Newland Archer (Daniel Day-Lewis) je bez­ú­hon­ný advo­kát, kte­rý taj­ně tou­ží po váš­ni­věj­ším živo­tě. Jeho zasnou­be­ní s půvab­nou, ale neza­jí­ma­vou člen­kou míst­ní sme­tán­ky May Wellandovou (Winona Ryder) ho odsou­di­lo k živo­tu v tiché lhos­tej­nos­ti. Když se ale do New Yorku vra­cí výstřed­ní, spo­le­čen­sky nepři­ja­tel­ná sestře­ni­ce jeho snou­ben­ky Ellen (Michelle Pfeiffer), Newland ris­ku­je vše kvů­li nadě­ji na oprav­do­vou lás­ku...

Martin Scorsese pat­ří mezi nej­vý­znam­něj­ší reži­sé­ry posled­ní­ho půl sto­le­tí, kte­rý má za sebou spous­ty iko­nic­kých a zásad­ních fil­mů jako Taxikář, Zuřící býk, Mafiáni nebo Casino. Mezi těmi­to slav­ný­mi fil­my tak tro­chu zapa­dá jeho Věk nevin­nos­ti, adap­ta­ce romá­nu Edith Warthonové. Do jis­té míry to dává smy­sl i pro­to, že šlo v roce 1993 o tak tro­chu nety­pic­ké­ho Scorseseho, kte­rý uká­zal, že Scorsese nemá pro­blém tak tro­chu změ­nit pří­stup i žánr a záro­veň pořád zůstat tím pra­vým Martinem Scorsesem.

Věk nevin­nos­ti je jako mno­ho dal­ších fil­mů Martina Scorseseho* *napros­to skvě­lou podí­va­nou. Jde o his­to­ric­ké roman­tic­ké dra­ma, kte­ré je zce­la urči­tě mis­trov­ským dílem. Tragická roman­ce, kte­rá má v sobě ovšem o pozná­ní více a dohro­ma­dy tvo­ří per­fekt­ně posta­ve­nou sklá­dač­ku. Scorsese sice ten­to­krát neto­čil film o mafi­á­nech nebo tem­ném pod­svě­tí, přes­to nato­čil dal­ší film o drs­ném svě­tě, kte­rý ovšem ten­to­krát není mafi­án­ským. Pojednává mís­to toho o pokry­tec­tví vyš­ší seznam­ky a lás­ce, kte­ré nikdo tak úpl­ně nepře­je.

Scorsese nemohl mít vět­ší štěs­tí na obsa­ze­ní hlav­ní­ho milost­né­ho troj­ú­hel­ní­ku. Daniel Day-Lewis měl teh­dy za sebou pou­ze Posledního Mohykána a vlna jeho dal­ších slav­ných výko­nů ho tepr­ve čeka­la (v roce 1993 mimo jiné svět­lo svět­la spat­ři­lo i vyni­ka­jí­cí Ve jmé­nu otce) , přes­to už ve Věku nevin­nos­ti doká­zal, že se mu sku­teč­ně daří do role až nesku­teč­ně pono­řit. Stejně tak Winona Ryder na počát­ku své kari­é­ry ze své role vydo­lo­va­la maxi­mum a doda­la její posta­vě nut­nou milost. Pravděpodobně nej­lep­ší výkon ve své kari­é­ře zde ztvár­ni­la Michelle Pfeiffer. Její role se dá ozna­čit za vel­mi slo­ži­tou. Jenomže ať už jde o emo­ci­o­nál­ní vcí­tě­ní nebo ele­gant­ní herec­ký pro­jev, Pfeiffer je v té roli jed­no­du­še feno­me­nál­ní a Věk nevin­nos­ti bude při rekon­struk­ci její kari­é­ry mini­mál­ně mezi nej­lep­ší­mi.

Právě Scorseseho dyna­mic­ké ucho­pe­ní dává téhle pře­de­vším kon­ver­zač­ní podí­va­né troš­ku vět­ší dra­vost. Vyloženě ze řetězů se sice Scorsese pořád neu­trh­ne a pořád točí pře­de­vším his­to­ric­kou roman­ci, přes­to ovšem roz­hod­ně nena­to­čil rutin­ní kon­ver­zač­ku. Ten Scorsese tam v jed­not­li­vos­tech pořád poznat je, přes­to se ten­to­krát v rám­ci růz­ných nápa­dů nepro­je­vil o pozná­ní výraz­ně­ji. Přesto je tam ovšem cítit pev­ná ruka nesku­teč­ně sil­né­ho fil­ma­ře, kte­rý o lát­ku oči­vid­ně peču­je a sna­ží se jí dodat potřeb­ný říz. Navíc se Scorsese kro­mě pří­bě­hu o zami­lo­va­ném troj­ú­hel­ní­ku nebo­jí si rýp­nout si do teh­dej­ší sme­tán­ky, při­čemž jde ona různá rýpnu­tí klid­ně pře­tlu­mo­čit nejen do kon­ce 20. sto­le­tí (tedy doby vzni­ku fil­mu), ale dost mož­ná i až k nám do sou­čas­nos­ti. I díky tomu­to fak­tu je Věk nevin­nos­ti roz­hod­ně více než zamě­ni­tel­ná roman­ce.

Kostýmy jsou doko­na­lé, což se od his­to­ric­ké­ho dra­ma­tu tak auto­ma­tic­ky oče­ká­vá, bohu­žel to ovšem čas­tě­ji není sáz­ka na jis­to­tu. Věk nevin­nos­ti ovšem vznik­lo sku­teč­ně ve zla­té době, kdy se dalo kos­tým­ním návr­há­řům téměř věřit a ze 70. let 19. sto­le­tí auto­ři kos­tý­mů vytřís­ka­li roz­hod­ně maxi­mum. To samé se dá říct i o dobo­vé výpra­vě.

Už pošes­té spo­leč­ně spo­lu­pra­co­va­li Scorsese a kame­ra­man Michael Ballhaus. Právě jemu se dá též vdě­čit za per­fekt­ní vizu­ál­ní strán­ku a i když je z dneš­ní­ho pohle­du Ballhaus zastí­něn poz­děj­ší­mi Scorseseho spo­lu­pra­cov­ní­ky jako Robert Richardson nebo Rodrigo Prieto, na Ballhause by se roz­hod­ně zapo­me­nout v rám­ci Scorseseho kari­é­ry nemě­lo. Filmu navíc dopo­má­há též výteč­ný soun­d­track Elmara Bernsteina, výraz­né audi­o­vi­zu­ál­ní podá­ní a pře­de­vším fakt, že Scorsese tohle nepro­bá­da­né pole sku­teč­ně zoral výko­nem hod­ným mis­tra. Což se od mis­tra v pod­sta­tě dale­ko čekat.

Věk nevin­nos­ti mož­ná není zase tak vděč­ný Scorsese na roz­díl prá­vě od Mafiánů, Casina nebo Vlka z Wall Street, přes­to si ovšem šan­ci zaslou­ží. Ten zná­mý Scorsese se sice ten­to­krát tak tro­chu drží v kou­tě a na jeho vylo­že­né hrát­ky ten­to­krát nedo­jde, přes­to dává do téhle lát­ky nesku­teč­nou ener­gii a zpra­co­vá­vá jí nesku­teč­ně živým způ­so­bem. Skvělé obsa­ze­ní, vyni­ka­jí­cí vizu­ál a pře­de­vším vyni­ka­jí­cí scé­nář s bri­lant­ně pro­da­ný­mi emo­ce­mi..... „ She never asked me. „

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © Columbia Pictures

  • Casino - Martin Scorsese umí moc dobře mafiány.29. září 2020 Casino - Martin Scorsese umí moc dobře mafiány. V zaběhané mašinérii vztahů, orientované na legální i nelegální vydělávání peněz, se v rozmezí deseti let odehrává příběh trojice zúčastněných osob: Sam "Ace" Rothstein (Robert De Niro) je […] Posted in Retro filmové recenze
  • Mys hrůzy - další vynikající film od Martina Scorseseho28. června 2020 Mys hrůzy - další vynikající film od Martina Scorseseho Max Cady (Robert De Niro) opouští vězení, kam byl před čtrnácti lety odsouzen za znásilnění. Je odhodlán pomstít se svému tehdejšímu obhájci Samu Bowdenovi (Nick Nolte), který ve snaze […] Posted in Retro filmové recenze
  • Logan: Wolverine2. září 2021 Logan: Wolverine Rok 2029. Mutanti na celém světě vymírají a Logan, který býval dříve znám jako Wolverine, ztrácí schopnost regenerace. Na mexicko-amerických hranicích žije těžký život, přičemž mu […] Posted in Retro filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže aneb vítejte v Disneylandu podruhé5. srpna 2021 Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže aneb vítejte v Disneylandu podruhé „Pane Turnere a slečno Swanová, zatýkám vás za napomáhání nebezpečnému zločinci. Určitě vám bude něco říkat jméno Jack Sparrow.“zeptá se arogantně lord Beckket. „Kapitán !!! Kapitán Jack […] Posted in Retro filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Prokletí černé perly1. srpna 2021 Piráti z Karibiku: Prokletí černé perly Já osobně pirátské a námořní filmy všeobecně moc rád nemám. Ale na tento snímek jsem se těšil a doufal jsem, že nebudu zklamán. A jak to dopadlo? Řekněme půl napůl. Celý příběh se točí […] Posted in Retro filmové recenze
  • Loki - Season 114. července 2021 Loki - Season 1 Loki (Tom Hiddleston) během událostí Avengers: Endgame ukradl (už podruhé) Tesseract a uprchl. Okamžitě jej zadrží organizace Time Variance Authority, která existuje mimo čas a prostor. […] Posted in TV Recenze
  • Loki - Journey into Mystery (E05)7. července 2021 Loki - Journey into Mystery (E05) Loki (Tom Hiddleston) se snaží utéct z Prázdnoty, kde poznal několik variant sebe samého... Sám představitel Lokiho Tom Hiddleston označil čtvrtý a pátý díl seriálu Loki za své […] Posted in TV Recenze
  • Loki - The Nexus Event (E04)1. července 2021 Loki - The Nexus Event (E04) Mobius (Owen Wilson) a Hunter B-15 (Wunmi Mosaku) pátrají po Lokim (Tom Hiddleston) a Sylvii (Sophia De Martino)... 4. Epizoda Lokiho je nejspíš doteď tou nejzásadnější. Do velké míry […] Posted in TV Recenze
  • Loki - The Variant (E02)17. června 2021 Loki - The Variant (E02) Mobius (Owen Wilson) zapojuje Lokiho (Tom Hiddleston) do práce u TVA, avšak ne všichni v TVA jsou z přítomnosti boha lsti nadšení.... Druhá epizoda Lokiho ještě více ukazuje, jak to […] Posted in TV Recenze
  • Ospalá díra - Bezhlavý jezdec vs. Ichabod Crane!3. června 2021 Ospalá díra - Bezhlavý jezdec vs. Ichabod Crane! Legenda o Sleepy Hollow je krátký příběh Washingtona Irvinga vydaný poprvé v roce 1820. V něm jde o soupeření dvou mužů o jednu dívku. Důležitější je ale legenda o bezhlavém jezdci, která […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,56464 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53448 KB. | 22.09.2021 - 13:14:27