Vejška - 55 %

Vejska

Siluety věží večer­ní Prahy se noří do tmy a pod želez­nič­ním mos­tem se při­pra­vu­jí ke své­mu taj­né­mu umě­lec­ké­mu poči­nu Petr a jeho kama­rád  Michal. Žádná vel­ká tvor­ba se ale neko­ná, pro­to­že poli­ce  způ­sob malo­vá­ní na zdi a domy spre­jem neřa­dí mezi legál­ní umě­ní. Začíná honič­ka noč­ní­mi uli­cem, kte­rou  dopro­vá­zí hudeb­ní motiv s duni­vý­mi basy. Ten se během fil­mu ješ­tě něko­li­krát  zopa­ku­je.  Svižné tem­po stří­dá­ní zábě­rů a vtip­ně vlo­že­né úvod­ní titul­ky roz­jíž­dí pří­běh mla­dých wri­te­rů. Docela slib­ný začá­tek  vypa­dá na pří­běh plný napě­tí, ale tem­po zvol­ní a žád­né dra­ma se neko­ná.

Petr Kocourek (Tomáš Vorel jr.) a jeho kama­rád Michal Kolman (Jiří Mádl) si už zahrá­li ve fil­mu Gyml a film Vejška je  vol­né pokra­čo­vá­ní jejich živo­ta. Kamarádi zůstá­va­jí kama­rá­dy, přes­to­že jejich názo­ry a před­sta­vy o budou­cím živo­tě se postup­ně roz­chá­ze­jí. Michal stu­du­je vyso­kou ško­lu eko­no­mic­kou a se stu­di­em ani s živo­tem si hla­vu nelá­me. Přijal za své způ­so­by své­ho boha­té­ho otce a z kaž­dé situ­a­ce se sna­ží zís­kat co nej­víc pro sebe.  Budoucnost neře­ší. Dokáže pení­ze utrá­cet a při svých fra­je­ři­nách neza­po­mí­ná ani na své­ho kama­rá­da Petra. Společně pro­vá­dí noč­ní tahy Prahou, sna­ží se sehnat něja­ký kšeft a spo­lu balí hol­ky. A nut­no při­znat, že Michal to s hol­ka­ma umí a s ničím si nedě­lá pro­blémy. To Petr má nao­pak pro­blé­mů plnou hla­vu. Jednak si musí pora­dit se svou věč­ně alko­ho­lem una­ve­nou mat­kou a zví­da­vým malým brá­chou. Dalším pro­blé­mem jsou neú­spěš­né  zkouš­ky  na umě­lec­kou ško­lu a trva­lým pro­blé­mem   je nedo­sta­tek peněz.  Neúspěch u zkou­šek  mu však vyna­hra­dí sezná­me­ní s pohled­nou dív­kou Julií (Eva Josefíková). Těžko říci, jest­li se Petr s Julií zami­lu­jí nebo je to k sobě jen při­ta­hu­je. Každopádně to vypa­dá, že se na Petra usmá­lo štěs­tí. Otázka je, jest­li se ješ­tě při­ku­tá­lí potřeb­né pení­ze.

Režisér Tomáš Vorel navá­zal na svůj před­cho­zí úspěš­ný film a se stej­ný­mi her­ci se pus­til do pokra­čo­vá­ní osu­du stu­den­tů, ten­to­krát v pro­stře­dí praž­ských vyso­kých škol a klu­bů. Při psa­ní scé­ná­ře spo­lu­pra­co­val s čes­kým uzná­va­ným stree­tar­tis­tou Pastou Onerem. Tato spo­lu­prá­ce se vypla­ti­la pře­de­vším ve scé­nách při tvor­bě graf­fi­ti a zob­ra­ze­ní pro­stře­dí výtvar­né ško­ly. Ve fil­mu jsou vidět růz­né for­my graf­fi­ti od jed­no­du­chých tagů až po mal­bu na legál­ní plo­chy. Také konec fil­mu se tvá­ří, že umě­ní a graf­fi­ti zví­tě­zi­lo. Přesto mi při­pa­dá pří­běh hod­ně jed­no­du­chý. Kromě něko­li­ka honi­ček s poli­caj­ty se žád­ný adre­na­li­no­vý záži­tek neko­ná. Pití a dro­gy pat­ří k běž­né zába­vě, mejda­ny jsou hluč­né a klu­by ješ­tě hluč­něj­ší. Kamarádství  Petra a Michala drží spíš ze zvy­ku. Každý má však svou před­sta­vu, jak by chtěl v živo­tě postu­po­vat a čeho by chtěl dosáh­nout. A tady scé­nář tro­chu kul­há. Michal je napsán a zahrán jako doce­la sluš­ný „hajz­lík“ a nedo­ká­žu pocho­pit, jak s ním může Petr tak dlou­ho vydr­žet. Napadají mě dvě mož­nos­ti. Buď je dob­rý wri­ter, ale rozu­mu moc nepo­bral, nebo je v pod­sta­tě taky vypo­čí­ta­vý a kama­rád­ství s Michalem mu pros­tě vyho­vu­je. Tak nevím, co si mám vybrat. A samot­ný závěr pří­bě­hu, kde Petr odlé­tá za vysně­nou pra­cí, je jako z romá­nu čer­ve­né knihov­ny, kdy chudý chla­pec ke štěs­tí při­šel.

Je obtíž­né film cha­rak­te­ri­zo­vat. Chvilkami tvá­ří jako rea­lis­tic­ký, vzá­pě­tí však balan­cu­je na hra­ni­ci paro­die.  Věrohodná a rea­lis­tic­ky poja­tá posta­va je mamin­ky Petra, kte­rou výbor­ně zahrá­la Zuzana Bydžovská. Scény z domo­va a dia­lo­gy mamin­ky s Petrem nebo s Julií jsou ze živo­ta. Realistické a sou­čas­ně smut­né i humor­né.  Výborně vyzní­vá posta­va  Michala, kte­ré­ho hra­je Jiří Mádl s nad­hle­dem a všech­ny scé­ny, kde se obje­ví,  doká­že s pře­hle­dem strh­nout divác­kou pozor­nost na sebe. Tomáš Vorel  jr. dodá­vá své posta­vě tro­chu naiv­ní­ho a cit­li­vé­ho Michala věro­hod­nost, přes­to je znát, že mu schá­zí herec­ké zku­še­nos­ti. Vedlejší  role uči­te­lů a spo­lu­žá­ků jsou napsá­ny veli­ce stříd­mě a zahra­né na hra­ni­ci kari­ka­tur. Ve sna­ze zachy­tit růz­né situ­a­ce a uplat­nit „ vtip­né hláš­ky“  nedal scé­nář her­cům moc pro­sto­ru pro roze­hrá­ní svých  postav.  Přesto půso­bí film Vejška pro­ti  Gymplu jako pro­pra­co­va­něj­ší   a herec­ké výko­ny půso­bí  civil­ně­ji. Výjimku a oži­ve­ní do děje vná­ší  Filip Vorel v malé roli „zrzou­na“.  Snahou auto­rů fil­mu bylo pře­de­vším zaujmout a poba­vit divá­ky věko­vé kate­go­rie 14 – 18 let a to by se moh­lo poda­řit.

Uvedené divác­ké sku­pi­ně by také moh­la vyho­vo­vat fil­mo­vá hud­ba, kte­rou  slo­žil Mike Trafic a rapu­je Vladimír 518. Ve fil­mu zazní pís­nič­ky Zdrhej, Děti Prázdnoty a Planeta Praha. Poslední jme­no­va­ná se mi líbi­la nej­víc a rap pova­žu­ji jako ide­ál­ně zvo­le­ný hudeb­ní dopro­vod.

Film má díky hud­bě a výtvar­ně cítě­ným scé­nám oso­bi­tou atmo­sfé­ru a urči­tě si najde nad­še­né divá­ky.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Tvůrci představili novinářům film Vejška14. ledna 2014 Tvůrci představili novinářům film Vejška V úterý 14.1.2014 představili tvůrci film, který je volným pokračováním filmy Gyml o dvojici mladých malířů graffiti.  Hrdinové dospěli a kromě svého tvořivého koníčku se snaží nějak […]
  • Probudím se včera – divákova noční můra (40%)16. března 2012 Probudím se včera – divákova noční můra (40%) Proč chodit zbytečně kolem horké kaše. Další pokus o českou komedii je směšný sám o sobě, ale bohužel ne zásluhou dobře napsaného scénáře, zdařilé realizace či slušných hereckých výkonů. […]
  • Rafťáci - recenze13. května 2006 Rafťáci - recenze Karel Janák se po úspěchu Snowboarďáků rozhodl, že dvakrát vstoupí do téže řeky, a proto přichystal se stejným týmem, ale bez původního snowboarďáckého producenta film, který se prvnímu - […]
  • Jiří Menzel poděkuje Táboru promítáním pod širým nebem24. srpna 2012 Jiří Menzel poděkuje Táboru promítáním pod širým nebem Natáčení nového filmu Jiřího Menzela Sukničkáři se chýlí ke konci. Tvůrci filmu chtějí veřejně poděkovat obyvatelům Tábora za pomoc při natáčení. Nachystali pro ně promítání zdarma. […]
  • Jak to vidím já: Rafťáci5. května 2006 Jak to vidím já: Rafťáci Možná Vám přijde divné, proč píšu o filmu, který tu už má napsanou slušnou recenzi, ale mám potřebu se pár slovy k němu také vyjádřit, tak mě prosím pochopte. :)Úvodní scéna dostane film […]
  • Lída Baarová – Recenze – 40%22. ledna 2016 Lída Baarová – Recenze – 40% Životopis o herečce Lídě Baarové režiséra Filipa Renče netřeba zdlouhavě představovat, protože má pomalu větší marketingovou propagaci než poslední Bond a je troufale nazýván […]
  • Letní komedie přichází do kin19. července 2018 Letní komedie přichází do kin Ve středu 18.července proběhla v kině Atlas v Praze novinářská projekce nové letní komedie Chata na prodej. Projekce se zúčastnili kromě novinářů také tvůrci filmu a hlavní představitelé: […]
  • Rafťáci3. května 2006 Rafťáci Rafťáci. Achjo.jak se dá na tohle napsat nezaujatě recenze? tenhle film má dvě skupiny diváků, jedni, kteří budou film opěvovat a vynášet ho jako jednu z nejlepších českých cool […]
  • Jiří Menzel dostříhal svou novou komedii a změnil název na Donšajny22. ledna 2013 Jiří Menzel dostříhal svou novou komedii a změnil název na Donšajny Praha, 22.ledna 2013 – Donšajni – pod tímto názvem uvede Jiří Menzel 30.května do kin svou novou komedii Režisér Jiří Menzel se rozhodl vrátit k pracovnímu názvu svého nového filmu. […]
  • Lída Baarová19. června 2019 Lída Baarová Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových ateliérů Babelsberg, považovaných za evropský Hollywood. Po počátečních potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků […]