Kritiky.cz > Pro ženy > Vegetariánství

Vegetariánství

img a299999 w1731 t1510081766

Lidé si čas­to ple­tou pojmy vege­ta­ri­án a vegan. Jsou odliš­né v tom, že vege­ta­ri­án nejí pou­ze maso, kdež­to vegan nejí žád­né maso ani živo­čiš­né pro­duk­ty (vej­ce, sýry, mlé­ko). Samozřejmě pokud je vege­ta­ri­án­ství brá­no s rozu­mem, není tělu nějak nebez­peč­né. Pokud, ale nebu­de­me kon­zu­mo­vat ani maso, ani žád­né živo­čiš­né pro­duk­ty, zahrá­vá­me si se svým zdra­vím. To zejmé­na pro­to­že naše tělo potře­bu­je ami­no­ky­se­li­ny zís­ka­né z živo­čiš­ných bíl­ko­vin, kte­ré nachá­zí v mase, mlé­ce a sýrech pro výstav­bu nových, zdra­vých tká­ní, pro obno­vu posti­že­ných tká­ní a pro funk­ce, kte­ré jsou pro tělo nezbyt­né. Ano samo­zřej­mě tělo může ami­no­ky­se­li­ny zís­kat i z rost­lin­ných bíl­ko­vi­no­vých zdro­jů, ale jen v ome­ze­né míře. A to tělu pocho­pi­tel­ně nesta­čí.

salát s vejci
Výhody vegetariánství

Jsou tu die­ty, kte­ré vege­ta­ri­á­nům povo­lu­jí jíst živo­čiš­né pro­duk­ty, jako jsou vej­ce, mlé­ko, sýry. Budete se divit, ale někte­ré vege­ta­ri­án­ské die­ty povo­lu­jí jíst i ryby a drů­bež. Ano v této míře může být tato die­ta i tělu pro­spěš­ná, jeli­kož bude tělo dostá­vat dosta­tek ovo­ce a zele­ni­ny, ze kte­ré zís­ká­vá vyvá­že­ný poměr tuků, sacha­ri­dů, vlákni­ny a dal­ších prv­ků. Tělo bude dostá­vat i men­ší poměr tuků pro člo­vě­ka špat­ných, jako je cho­leste­rol a tím se sní­ží rizi­ka nemo­ci kar­di­o­vasku­lár­ních cho­rob.

Nevýhody vegetariánství

 Jak už jsme si řek­li, vege­ta­ri­án­ství může být za jis­tých pod­mí­nek zdra­ví pro­spěš­né, ale nic se nesmí pře­há­nět. Pokud die­ta bude pří­liš přís­ná, může se stát, že tělo nebu­de dostá­vat dosta­tek vita­mí­nů, mine­rá­lů a dal­ších a jak jis­tě doká­že­me pocho­pit, tak tělo nebu­de moci správ­ně fun­go­vat. Pokud se tak­to bude dít dlou­ho­do­bě, můžou z toho pra­me­nit růz­né potí­že a one­moc­ně­ní. Nic tedy nepře­há­něj­te!

pestrý salát
Vegetariánství není pro děti!

Pokud jste se roz­hod­li stát se vege­ta­ri­á­nem či vege­ta­ri­án­kou, nemě­lo by se tak stát v obdo­bí těho­ten­ství. Těhotná žena potře­bu­je všech­ny prv­ky v potra­vě mno­hem více pro­to, aby byl vývoj plo­du správ­ný a neby­la ani mat­ka ohro­že­na nedo­stat­kem důle­ži­tých vita­mí­nů, mine­rá­lů a sto­po­vých prv­ků. Dále pokud se stra­vu­je­te vege­ta­ri­án­skou stra­vou, měli bys­te mys­let na Vaše děti a nenu­tit je v dět­ství do vege­ta­ri­án­ství. Pokud jste dosta­teč­ně chá­pa­ví, měli bys­te pocho­pit, že děti v obdo­bí růstu potře­bu­jí vět­ší pří­sun váp­ní­ku a nejen toho. Děti by se měly sami se roz­hod­nout, zda v poz­děj­ším věku chtě­jí být vege­ta­ri­á­ny či nechtě­jí a jejich roz­hod­nu­tí bychom měli respek­to­vat a nijak ho neo­vliv­ňo­vat. Děti, by muse­ly mít sesta­ven veli­ce pes­t­rý jídel­ní­ček, aby do své­ho těla dosta­ly všech­ny lát­ky pro­spěš­né jejich tělu.

  • Chtějí muži ideál?10. září 2019 Chtějí muži ideál? Ženy si tak často dělají starosti, aby byly pro svého muže sexuálně přitažlivé. Snaží se držet dietu, aby byly štíhlé, oblékat a líčit se podle poslední módy. Vy se tak snažíte, protože si […] Posted in Pro ženy
  • Dětské oslavy narozenin16. prosince 2019 Dětské oslavy narozenin Každé narozeniny našeho dítěte jsou velice významnou událostí, proto bychom je měli patřičně oslavit. Každé tyto narozeniny si budeme pamatovat nejen my, ale především naše děti. Čím budou […] Posted in Pro ženy
  • Dětské botičky: Tipy, jak poznat správnou velikost14. července 2019 Dětské botičky: Tipy, jak poznat správnou velikost Děti jsou naše chlouba. Pro naše miláčky bychom udělaly první poslední, proto se rozhodně nezlobíme, že má naše dítě více párů bot, než my samy. No dobře.. trochu jim to možná závidíme. […] Posted in Pro ženy
  • Módní prohřešky, které jsou úplně zbytečné9. prosince 2019 Módní prohřešky, které jsou úplně zbytečné Jistě, je to „jen“ móda, nejde tu o život. Ale není náhoda, že jde o miliardový byznys a že vás lidé posuzují podle toho, co máte na sobě. Oblečení k lidem zkrátka patří a […] Posted in Pro ženy
  • Posedlost zdravou stravou7. října 2019 Posedlost zdravou stravou Většina lidí ve skrytu duše pokorně přizná, že by měli něco udělat se svou životosprávou. Lidé s nadváhou kvůli redukci tuku. Obezita přináší obrovské množství zdravotních rizik a ta se s […] Posted in Pro ženy
  • Byt stylově a levně? Snadno a rychle!17. září 2019 Byt stylově a levně? Snadno a rychle!  Spousta nejenom mladých lidí naráží při zařizování bytu na jeden, konkrétně dva velké a poměrně dost podstatné problémy – nedostatek financí, přesto chtějí stylové a hezké […] Posted in Pro ženy
  • Sexuální přitažlivost ženy25. prosince 2019 Sexuální přitažlivost ženy Pro muže je jeho žena nádherná, i když nesplňuje všeobecná kritéria o kráse. I když i o těch lze polemizovat. Co to vlastně je být krásná? Být štíhlá nebo spíše při těle? Mít velké oči […] Posted in Pro ženy
  • Jedy v kosmetice: způsobují vyrážky a škodí zdraví19. června 2019 Jedy v kosmetice: způsobují vyrážky a škodí zdraví Snad žádná z nás neodolá pohledu na regály přetékající nejrůznějšími produkty, které hýří všemi barvami, slibují možné i nemožné výsledky a které jsou často doporučovány v reklamách, jež […] Posted in Pro ženy
  • Udržujte pořádek v domácnosti20. října 2019 Udržujte pořádek v domácnosti Pokud máte dojem, že váš život není takový, jaký byste si přáli, aby byl, určitě je potřeba učinit několik opatření, jak vše napravit. Hodně lidí má však dojem, že dělají všechno, co mohou […] Posted in Pro ženy
  • Využijte slevy na nejnovější kolekce jarního oblečení14. dubna 2020 Využijte slevy na nejnovější kolekce jarního oblečení Jaro je tady. Konečně máme možnost vyrazit ven bez zimních bund a jiného teplého oblečení. A podle informací meteorologů by už teploty nijak výrazně klesat neměly. Co to pro nás znamená? […] Posted in Pro ženy

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...