Kritiky.cz > Pro ženy > Vegetariánství

Vegetariánství

img a299999 w1731 t1510081766

Lidé si čas­to ple­tou pojmy vege­ta­ri­án a vegan. Jsou odliš­né v tom, že vege­ta­ri­án nejí pou­ze maso, kdež­to vegan nejí žád­né maso ani živo­čiš­né pro­duk­ty (vej­ce, sýry, mlé­ko). Samozřejmě pokud je vege­ta­ri­án­ství brá­no s rozu­mem, není tělu nějak nebez­peč­né. Pokud, ale nebu­de­me kon­zu­mo­vat ani maso, ani žád­né živo­čiš­né pro­duk­ty, zahrá­vá­me si se svým zdra­vím. To zejmé­na pro­to­že naše tělo potře­bu­je ami­no­ky­se­li­ny zís­ka­né z živo­čiš­ných bíl­ko­vin, kte­ré nachá­zí v mase, mlé­ce a sýrech pro výstav­bu nových, zdra­vých tká­ní, pro obno­vu posti­že­ných tká­ní a pro funk­ce, kte­ré jsou pro tělo nezbyt­né. Ano samo­zřej­mě tělo může ami­no­ky­se­li­ny zís­kat i z rost­lin­ných bíl­ko­vi­no­vých zdro­jů, ale jen v ome­ze­né míře. A to tělu pocho­pi­tel­ně nesta­čí.

salát s vejci
Výhody vegetariánství

Jsou tu die­ty, kte­ré vege­ta­ri­á­nům povo­lu­jí jíst živo­čiš­né pro­duk­ty, jako jsou vej­ce, mlé­ko, sýry. Budete se divit, ale někte­ré vege­ta­ri­án­ské die­ty povo­lu­jí jíst i ryby a drů­bež. Ano v této míře může být tato die­ta i tělu pro­spěš­ná, jeli­kož bude tělo dostá­vat dosta­tek ovo­ce a zele­ni­ny, ze kte­ré zís­ká­vá vyvá­že­ný poměr tuků, sacha­ri­dů, vlákni­ny a dal­ších prv­ků. Tělo bude dostá­vat i men­ší poměr tuků pro člo­vě­ka špat­ných, jako je cho­leste­rol a tím se sní­ží rizi­ka nemo­ci kar­di­o­vasku­lár­ních cho­rob.

Nevýhody vegetariánství

 Jak už jsme si řek­li, vege­ta­ri­án­ství může být za jis­tých pod­mí­nek zdra­ví pro­spěš­né, ale nic se nesmí pře­há­nět. Pokud die­ta bude pří­liš přís­ná, může se stát, že tělo nebu­de dostá­vat dosta­tek vita­mí­nů, mine­rá­lů a dal­ších a jak jis­tě doká­že­me pocho­pit, tak tělo nebu­de moci správ­ně fun­go­vat. Pokud se tak­to bude dít dlou­ho­do­bě, můžou z toho pra­me­nit růz­né potí­že a one­moc­ně­ní. Nic tedy nepře­há­něj­te!

pestrý salát
Vegetariánství není pro děti!

Pokud jste se roz­hod­li stát se vege­ta­ri­á­nem či vege­ta­ri­án­kou, nemě­lo by se tak stát v obdo­bí těho­ten­ství. Těhotná žena potře­bu­je všech­ny prv­ky v potra­vě mno­hem více pro­to, aby byl vývoj plo­du správ­ný a neby­la ani mat­ka ohro­že­na nedo­stat­kem důle­ži­tých vita­mí­nů, mine­rá­lů a sto­po­vých prv­ků. Dále pokud se stra­vu­je­te vege­ta­ri­án­skou stra­vou, měli bys­te mys­let na Vaše děti a nenu­tit je v dět­ství do vege­ta­ri­án­ství. Pokud jste dosta­teč­ně chá­pa­ví, měli bys­te pocho­pit, že děti v obdo­bí růstu potře­bu­jí vět­ší pří­sun váp­ní­ku a nejen toho. Děti by se měly sami se roz­hod­nout, zda v poz­děj­ším věku chtě­jí být vege­ta­ri­á­ny či nechtě­jí a jejich roz­hod­nu­tí bychom měli respek­to­vat a nijak ho neo­vliv­ňo­vat. Děti, by muse­ly mít sesta­ven veli­ce pes­t­rý jídel­ní­ček, aby do své­ho těla dosta­ly všech­ny lát­ky pro­spěš­né jejich tělu.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Chtějí muži ideál?10. září 2019 Chtějí muži ideál? Ženy si tak často dělají starosti, aby byly pro svého muže sexuálně přitažlivé. Snaží se držet dietu, aby byly štíhlé, oblékat a líčit se podle poslední módy. Vy se tak snažíte, protože si […]
  • Dětské botičky: Tipy, jak poznat správnou velikost14. července 2019 Dětské botičky: Tipy, jak poznat správnou velikost Děti jsou naše chlouba. Pro naše miláčky bychom udělaly první poslední, proto se rozhodně nezlobíme, že má naše dítě více párů bot, než my samy. No dobře.. trochu jim to možná závidíme. […]
  • Byt stylově a levně? Snadno a rychle!17. září 2019 Byt stylově a levně? Snadno a rychle!  Spousta nejenom mladých lidí naráží při zařizování bytu na jeden, konkrétně dva velké a poměrně dost podstatné problémy – nedostatek financí, přesto chtějí stylové a hezké […]
  • Jedy v kosmetice: způsobují vyrážky a škodí zdraví19. června 2019 Jedy v kosmetice: způsobují vyrážky a škodí zdraví Snad žádná z nás neodolá pohledu na regály přetékající nejrůznějšími produkty, které hýří všemi barvami, slibují možné i nemožné výsledky a které jsou často doporučovány v reklamách, jež […]
  • Posedlost zdravou stravou7. října 2019 Posedlost zdravou stravou Většina lidí ve skrytu duše pokorně přizná, že by měli něco udělat se svou životosprávou. Lidé s nadváhou kvůli redukci tuku. Obezita přináší obrovské množství zdravotních rizik a ta se s […]
  • Udržujte pořádek v domácnosti20. října 2019 Udržujte pořádek v domácnosti Pokud máte dojem, že váš život není takový, jaký byste si přáli, aby byl, určitě je potřeba učinit několik opatření, jak vše napravit. Hodně lidí má však dojem, že dělají všechno, co mohou […]
  • Trápí vás zplihlé vlasy bez objemu? Poradíme, jak se o ně správně starat!13. června 2019 Trápí vás zplihlé vlasy bez objemu? Poradíme, jak se o ně správně starat! Zplihlé vlasy rozhodně nejsou žádná výhra. Každá z nás si přeje (i když bychom to třeba nepřiznaly nahlas) bohatou hřívu, které nechybí objem ani zdravý lesk a která už na první pohled […]
  • Nebezpečí holení14. září 2019 Nebezpečí holení Při každé depilaci nežádoucího ochlupení je vždy třeba počítat s několika komplikacemi. Zejména podpaždí a třísla jsou místa našeho těla, s množstvím rizik. Při každém holení je tady […]
  • Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?!2. července 2019 Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?! Neexistuje snad typičtější obuv pro ženy, nežli právě dámské lodičky. Tahle doména patří pouze nám - ženám, o tom nemusí být sporu. I když počasí panující za okny není v posledních dnech […]
  • Zamyslet se nad svým životním stylem12. listopadu 2019 Zamyslet se nad svým životním stylem Taky to tak máte, že když se vysloví zdravý životní styl, máte chuť zapálit si cigaretu, otevřít si sáček s chipsy a k tomu tabulku čokolády a vše to zapít dvěma deci silného vína? Tak to […]