Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Vedlejší účinky - 60 %

Vedlejší účinky - 60 %

Vedl
Vedl

Když se kame­ra zamě­ří na jed­no z oken vyso­ké­ho čin­žá­ku, čeká na divá­ka v poklid­ném bytě kaluž krve a krva­vé sto­py.  V manhat­tan­ském bytě se hra­je hra o život. Ale než dojde ke zlo­či­nu, musí se divák pro­kou­sat před­chá­ze­jí­cím sle­dem udá­los­tí až k době, kdy mla­dá žena Emily (Rooney Mara) navště­vu­je své­ho muže Martina Taylora (Channing Tatum) ve věze­ní. Oba se těší, až se Martin vrá­tí z věze­ní a začne nový život. Jenže před­sta­vy o jejich živo­tě a sku­teč­nost jsou něco jiné­ho.  Emily má pro­blémy, sná­ší špat­ně spo­leč­nost, trpí depre­se­mi a hlav­ně se mění její vztah k Martinovi. Když se roz­hod­ne navští­vit psy­chi­at­ra Jonathana Bankse (Jude Law), má už znám­ky závaž­ných psy­chic­kých pro­blé­mů. Jonathan Banks se oprav­du sna­ží  mla­dé ženě pomo­ci. Je to zod­po­věd­ný dok­tor, kte­rý nele­ní a začne hle­dat infor­ma­ce o léče­ní Emily v minu­los­ti. Tak se setká­vá s lékař­kou Dr. Victorií Siebergovou (Catherine Zeta-Jones). Ta potvr­dí, že se Emily s depre­se­mi trá­pi­la už dří­ve. Pro Jonathana Bankse to tedy zna­me­ná, že bude v léč­bě pokra­čo­vat. Není ale snad­né vybrat pro Emily nej­vhod­něj­ší medi­ka­men­ty a ješ­tě jsou tady ty zpro­pa­de­né ved­lej­ší účin­ky. A to se zástup­ci firem před­há­ně­jí v nabíd­kách nových léků na léče­ní depre­se. Čert aby se v tom vyznal. Ať už je název léků jaký­ko­liv, Emily se pod jejich vli­vem dopus­tí zlo­či­nu. Začíná se kom­pli­ko­vat nejen její život, ale také život Jonathana Bankse.

Ač se zpo­čát­ku zdá, že film nás zave­de do děsi­vé­ho svě­ta ved­lej­ších účin­ků léků, je sku­teč­né jed­ná­ní lidí ješ­tě kom­pli­ko­va­něj­ší a těž­ko odhad­nu­tel­né. Divák od prv­ních zábě­rů fil­mu ví, že se sta­ne zlo­čin, ale neví proč a za jakých okol­nos­tí. Emily půso­bí jako mla­dá žena pro­ná­sle­do­va­ná depre­se­mi a její lékař jako seri­óz­ní lékař, kte­rý nechce nic pone­chat náho­dě. Okolnosti násil­né­ho činu a vyšet­řo­vá­ní stá­le víc odha­lu­jí, že vliv léků na člo­vě­ka může být nepřed­ví­da­tel­ný. Pravdu však nechce nikdo sly­šet a někde za tvá­ře­mi postav tuší divák pří­tom­nost vel­kých peněz a lob­by zástup­ců far­ma­ceu­tic­ké­ho prů­mys­lu.

Scénárista Scott Z. Burns (Nákaza, Bourneovo ulti­ma­tum) si pohrál s hlav­ní dějo­vou lin­kou a cíle­ně ji pro­lo­žil scé­na­mi s časo­vým posu­nem. Podařilo se tak vytvo­řit napí­na­vý film, kde si není divák do poled­ní chví­le jis­tý, jak se věci mají. Přesto se nemo­hu ubrá­nit dojmu, že je pří­běh pře­kom­bi­no­ván a závěr nevě­ro­hod­ný. A to se auto­ři fil­mu ješ­tě posta­ra­li o to, aby v závě­ru fil­mu rekon­stru­o­va­li sku­teč­ný sled udá­los­tí. To jako, aby se divák v situ­a­ci sku­teč­ně zori­en­to­val. No, ješ­tě že tak. Jinak by ved­lej­ší účin­ky měl i ten­to film.

Film dopro­vá­zí veli­ce decent­ní hud­ba, kte­rá cit­li­vě dodá­vá atmo­sfé­ru bez zby­teč­né­ho prvo­plá­no­vé­ho zvý­raz­ně­ní dra­ma­tic­kých scén. Autorem je Thomas Newman, kte­rý byl něko­li­krát nomi­no­ván na Oskara, ale dosud ho nedo­stal. Jeho hud­bu zná­me z fil­mů Wal-I nebo Americká krá­sa. Ve fil­mu Vedlejší účin­ky půso­bí hud­ba jako dal­ší výra­zo­vý prvek bez ambi­cí vynik­nout za kaž­dou cenu a pod­bí­zet se divá­ko­vi vlezlou melo­dií.

Režisér Steven Soderbergh (Dannyho par­ťá­ci, Nákaza, Informátor) si dal s fil­mem doce­la prá­ci. Podařilo se mu udr­žet trva­lé napě­tí i bez akč­ních scén a divo­kých honi­ček. Ponechal také dosta­teč­ný pro­stor pro stě­žej­ní herec­kou dvo­ji­ci (Rooney Mara, Jude Law), a to pomoh­lo dodat mno­ha scé­nám na věro­hod­nos­ti.

I když samot­ný pří­běh má své sla­bi­ny, cel­ko­vé­mu vyzně­ní pomá­ha­jí prá­vě herec­ké výko­ny obou hlav­ních postav. Rooney Mara pře­svěd­či­vě zahrá­la posta­vu Emily, kte­rá se před oči­ma doká­že pro­mě­nit z pasiv­ní a depre­se­mi sužo­va­né ženy v drs­nou posta­vu s vnitř­ním tajem­stvím.   Jude Law v roli psy­chi­at­ra Jonathana Bankse hra­je  se zau­je­tím a civil­ně. Jako sku­teč­ný lékař by půso­bil stej­ně solid­ně a o paci­ent­ky by neměl jis­tě nou­zi.

Film při­ná­ší do našich kin zají­ma­vé téma z lékař­ské­ho pro­stře­dí, pro­ble­ma­ti­ku uží­vá­ní anti­de­pre­siv a eti­ku lékař­ské­ho povo­lá­ní.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,31075 s | počet dotazů: 235 | paměť: 56274 KB. | 29.05.2022 - 04:47:43