Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Vědci v mateřské škole 2 – aktivity pro malé badatele

Vědci v mateřské škole 2 – aktivity pro malé badatele

vedci v ms

Kam mizí lou­že? Prochází svět­lo skrz před­mě­ty? Jak se může­me zahřát? Dětská zví­da­vost mnoh­dy nezná mezí. Velice důle­ži­té je vní­mat okol­ní svět vše­mi smys­ly. Všímat si záko­ni­tos­tí, kte­ré nejsou vždy samo­zřej­mos­tí. Kniha Vědci v mateř­ské ško­le vám k tomu urči­tě pomů­že. 

Publikace je roz­dě­le­na na něko­lik kapi­tol, ve kte­rých zkou­má­me svět­lo, tep­lo, zvuk, tání, tuhnu­tí  a vypa­řo­vá­ní. V úvo­du kni­hy nalez­ne­te jaké bada­tel­ské akti­vi­ty může­te s dět­mi vyu­žít. Věda se neu­čí zpa­mě­ti. Odpověď je vhod­né dětem nepo­skyt­nout hned, zkou­mat jevy kolem sebe. Vybrat vhod­né akti­vi­ty pro roz­ví­je­ní dětí. Témata se mohou zdát těž­ká, ale jsou nesmír­ně láka­vá pro jejich dušič­ky. Úkolem dětí je zkou­mat růz­né záko­ni­tos­ti a vyvo­zo­vat vlast­ní závě­ry. Umožnit dětem obje­vo­vat nové infor­ma­ce, děti se spon­tán­ně učí a jejich bádá­ní pova­žu­jí za hru – expe­ri­men­tu­jí, pozo­ru­jí, komen­tu­jí a děla­jí poku­sy.

Badatelské akti­vi­ty zahr­nu­jí mani­pu­lo­vá­ní, pozo­ro­vá­ní, pokus, expe­ri­men­to­vá­ní, kon­stru­o­vá­ní a vytvá­ře­ní mode­lů. Pro poku­sy bude­te potře­bo­vat před­mě­ty den­ní potře­by.

Kniha byla zpra­co­vá­na for­mou inter­view, děti měly mož­nost se vyjá­d­řit, dopl­ně­no dět­skou kresbou, odbou­ral se tím strach mlu­vit, že něco řek­nou špat­ně a ostat­ní se jim budou smát. Součástí akti­vit jsou pro lep­ší pocho­pe­ní uve­de­ny dia­lo­gy uči­tel­ky a dětí. Dostatek foto­do­ku­men­ta­ce nám umož­ní lep­ší pocho­pe­ní akti­vit. Pokusy začí­na­jí moti­va­cí, něja­kým pro­blé­mem či sku­teč­nos­tí z běž­né­ho živo­ta – ve ško­le, doma. Děti navr­hu­jí řeše­ní a postu­py bádá­ní. Velice důle­ži­tá je reflexe pro­ži­té­ho, báda­né­ho pro­blé­mu. Před vlast­ním roz­ho­vo­rem navo­dí­me téma, kdo jsou vlast­ně věd­ci, co děla­jí, jak vypa­da­jí a co ke své prá­ci potře­bu­jí. Součástí jed­not­li­vých poku­sů je teo­re­tic­ká část o pro­ble­ma­ti­ce, zázna­my dia­lo­gů, seznam pomů­cek, foto­do­ku­men­ta­ce a obráz­ky k poku­sům.

Na kni­ze se mě moc líbi­lo to, že to není pou­ze teo­rie, ale prak­tic­ké úko­ly a poku­sy, kte­ré může­te s dět­mi rea­li­zo­vat. Už se moc těším, až je s dět­mi v mateř­ské ško­le vyzkou­ším. Bohatá foto­do­ku­men­ta­ce umož­ní pocho­pe­ní dané­ho pro­blé­mu bez vět­ších potí­ží. Tuto pří­ruč­ku bych dopo­ru­či­la všem rodi­čům a pra­ro­di­čům nejen nada­ných dětí, uči­tel­kám mateř­ských i základ­ních škol, vedou­cím růz­ných vol­no­ča­so­vých akti­vit, či vycho­va­tel­kám v dru­ži­ně.

Autor: Dagmar Krupová, Ivana Rochovská

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2018 , Portál, Praha

Počet stran: 135

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-262-1391-8.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,73859 s | počet dotazů: 230 | paměť: 53340 KB. | 20.09.2021 - 05:02:30