Kritiky.cz > Filmové recenze > Věčný svit neposkvrněné mysli - recenze

Věčný svit neposkvrněné mysli - recenze

Ladvi1

„Můžete si něko­ho vyma­zat z pamě­ti. Dostat ho z vaše­ho srd­ce už je ale o něčem jiném.“ To je jeden z podti­tu­lů fil­mu Věčný svit nepo­sk­vr­ně­né mys­li. Ještě přes­ně­ji ale doká­ží jeho hlav­ní motiv vystih­nout slo­va typic­ká pro ani­me sérii Serial Experiments Lain (kte­rá s Věčným svi­tem nemá vůbec nic spo­leč­né­ho): „Na co si nepa­ma­tu­je­te, to se nesta­lo. Paměť je jen záznam. Potřebujete ho pou­ze pozmě­nit.“Joel (Jim Carrey) je tichý, nesmě­lý muž. Vede, jak sám říká, neza­jí­ma­vý život. To se ale změ­ní, když potká excen­t­ric­kou a impul­ziv­ní Clementine (Kate Winslet). Jejich skvě­lý vztah se ale po čase změ­ní a po jed­né důraz­né roze­při se Clementine sebe­re, a od pří­te­le odchá­zí. Joel se dozví­dá, že si jeho býva­lá dív­ka necha­la odstra­nit všech­ny vzpo­mín­ky na něj a roz­hoř­čen se vydá­vá do ordi­na­ce dok­to­ra Mierzwiaka (Tom Wilkinson), aby zákrok pod­stou­pil také. Joela se tedy ujmou tech­ni­ci Stan (Mark Ruffalo) a Patrick (Elijah Wood) a za pomo­ci Mierzwiakovy sekre­tář­ky, Mary (Kirsten Dunst), se pouš­tí do pro­ce­su, na jehož kon­ci by Joel neměl mít o Clementine ani poně­tí.

Problém ale nasta­ne ve chví­li, kdy si Joel uvě­do­mí, že o vzpo­mín­ky na Clementine vlast­ně vůbec při­jít nechce. Ale pro­to­že zrov­na spí, a podiv­né zaří­ze­ní na hla­vě mu je sys­te­ma­tic­ky hle­dá a maže, nemů­že s tím zrov­na moc dělat. V tuto chví­li se roze­hrá­vá podiv­né dra­ma kam Clementine ukrýt, aby o ni na vždy nepři­šel. Nesmíme zapo­mí­nat, že to celé se ode­hrá­vá jen v Joelově hla­vě – v reál­ném svě­tě má už dív­ka nové­ho pří­te­le – Patricka.

Elijah Wood se zde oci­tá ve vel­mi okra­jo­vé roli drzé­ho chlap­ce, kte­rý k zís­ká­ní dív­ky pou­ží­vá Cyranovské, respek­ti­ve Kristianovské meto­dy. A zatím­co Jim Carrey coby Joel o Clementine při­chá­zí, Elijahův Patrick ji uhá­ní jeho slo­vy. Joel prchá v nepře­hled­né smě­si­ci vzpo­mí­nek, jejichž postup­né mize­ní při­po­mí­ná víc než co jiné­ho kulič­ky pamě­ti v pokra­čo­vá­ní Nekonečného pří­bě­hu.

Že něco tak podiv­né­ho napsal zrov­na Charlie Kaufman, to asi niko­ho nepře­kva­pí. Námět je roz­hod­ně zají­ma­vý a těž­ko říct, zda by z něj někdo doká­zal vymáčk­nout víc, než prá­vě Kaufman. Společně s reži­sé­rem Michelem Gondrym vytvo­ři­li ori­gi­nál­ní sní­mek, o kte­rém je divák nucen pře­mýš­let. Věčný svit nepo­sk­vr­ně­né mys­li se tvá­ří inte­lek­tu­ál­ně a kdekdo v něm nepo­chyb­ně nalez­ne kouz­lo. Pro jiné to ale může být jen spleť zábě­rů, v nichž se Joel a Clementine sna­ží utéct, občas pro­stří­da­ná vzta­hem někte­ré z jiných dvo­jic, kte­rým se pří­běh tak­též věnu­je. Jako pěst na oko půso­bí zby­teč­né scé­ny, jejichž jedi­ným důvo­dem je uká­zat, jaký je Jim Carrey skvě­lý komik – to samo­zřej­mě je, ale jeho hra­ní si na šes­ti­le­té děc­ko sem pros­tě nepat­ří.

Kaufman nazna­ču­je osu­do­vost – jako­by člo­věk, kte­rý si nechal vyma­zat vzpo­mín­ky na své­ho part­ne­ra, měl intu­i­tiv­ní potře­bu se k němu vra­cet. Anebo je to díky urput­né sna­ze ucho­vat si ale­spoň jedi­nou vzpo­mín­ku na vyma­zá­va­ný vztah? Protože se ve fil­mu může divák bez pro­blé­mu ztra­tit, dopo­ru­čo­val bych při pří­pad­ném sle­do­vá­ní sku­teč­ně dávat pozor, co se na plát­ně vlast­ně děje. Jen tak si potom uvě­do­mí­me, že to co vidí­me na začát­ku je vlast­ně milý a šťast­ný konec a  před­cho­zí děj byla jenom retrospek­tiv­ní a snad zapo­me­nu­tá... vzpo­mín­ka.

Na divá­ka je při­chys­tá­no něko­lik vel­mi pře­kva­pi­vých odha­le­ní, to ano. Ale žád­ný pře­vrat­ný závěr se neko­ná, i když k němu celý děj smě­řu­je. Během fil­mu se tedy jen dozví­dá­me, že vyma­za­nou vzpo­mín­kou zmi­zí minu­lost a bez výči­tek může­me nava­zo­vat nové vzta­hy. Samozřejmě že i s oním vyma­za­ným člo­vě­kem – a nikdy si nemů­že­me být jis­ti, že jsme ho již dřív nezna­li. A pro­to­že nemu­sí nut­ně zůstat jen u jed­no­ho zákro­ku, nemů­že­me si být jis­ti vlast­ně vůbec ničím. I když je dok­tor Mierzwiak pře­svěd­čen o pří­no­su své čin­nos­ti, vidí­me že zahrá­vat si s pamě­tí není jen tak. Mimoto scé­nář uka­zu­je, jaký by v tom (cel­kem logic­ky) byl nako­nec bor­del.

Nechtěl jsem „Neposkvrněné mys­li věč­ný svit“ hod­no­tit moc klad­ně, ale v prů­bě­hu něko­li­ka dnů mi postup­ně dochá­ze­lo, že je oprav­du pro­myš­le­ný. Nakonec musím říct, že (a nejen díky Kirsten Dunst ská­ka­jí­cí po poste­li v kalhot­kách) je Věčný svit veli­ce „nice“ film. Jen by to chtě­lo vidět ho víc než jed­nou.

Na ten­to film může­te jít do kina s nej­vět­ším pano­ra­ma­tic­kým plát­nem v Praze

  • 200908081222 Hooligans10. srpna 2009 Hooligans (Green Street Hooligans) Přátelství, zrada, nepochopení, agresivita, krev, prostředí fotbalových hooligans a realistický konec. Přidejte k tomu Elijah Wooda, jehož proměnu budete sledovat, a položte si otázku! […] Posted in Filmové recenze
  • Věčný svit neposkvrněné mysli13. srpna 2004 Věčný svit neposkvrněné mysli Romantická komedie podle Charlieho Kaufmana není jen tak obyčejná romantická komedie. To by bylo, abyste si kromě úsměvů a pár slziček u filmu neprovětrali i mozkové závity. Joel se […] Posted in Filmové recenze
  • Jako malé děti (Little Children)5. března 2007 Jako malé děti (Little Children) Lákalo vás někdy být voyeurem? Sledovat životy druhých, jejich lásky, jejich hádky, jejich intimnosti? Potom je pro vás tento film jako stvořený. Nechybělo mnoho, a tento film jsem […] Posted in Filmové recenze
  • Hledání Země Nezemě - recenze1. dubna 2005 Hledání Země Nezemě - recenze Finding Neverland, jak zní v originále název tohoto filmu, vypraví o osudu spisovatele a autora divadelních her James M.Barrieho, který momentálně prožívá menší krizi. Recenze našeho […] Posted in Filmové recenze
  • Ježek Sonic (Sonic the Hedgehog) – Recenze – 40%19. února 2020 Ježek Sonic (Sonic the Hedgehog) – Recenze – 40% Rodinný dobrodružný komediální film Ježek Sonic je adaptací populární videohry, v níž hráč musí s postavičkou modrého a superrychlého ježka Sonica co nejrychleji proběhnout […] Posted in Filmové recenze
  • Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců - na Blu-ray20. října 2014 Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců - na Blu-ray Tak jsem si pustil další film na Blu-ray. Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců, celý hodinu a půl dlouhý film. V kině jsem je nestihl, a tak jsem se na ně s moji přítelkyní podíval na […] Posted in Filmové recenze
  • A.I.-Umělá Inteligence15. ledna 2004 A.I.-Umělá Inteligence „Vím, že nejsem opravdový.Ale pro tebe budu.“Píše se nedaleká budoucnost.Následkem globálního oteplování roztály ledovce a přímořská města jako Amsterodam, New York nebo Benátky byli […] Posted in Filmové recenze
  • blackdot1. února 2004 TRUMAN SHOW Už jste měli někdy pocit, že třebaže jste sami, někdo Vás pozoruje? Nemyslím teď nějakého jiného smrtelníka, ale vyšší, všudypřítomná bytost, jejíž sebemenší vrtoch může změnit tvář světa […] Posted in Filmové recenze
  • Nákaza - film, který vás nakazí úchvatným 3D11. července 2018 Nákaza - film, který vás nakazí úchvatným 3D Svět pohltí temnota v podobě nákazy. Vědci si opět hráli na bohy a teď kvůli tomu trpí celé lidstvo. Nepřipomíná vám to děj herní a filmové série Resident Evil? Možná trochu ano, ale film […] Posted in Filmové recenze
  • Divergence - 75%13. dubna 2016 Divergence - 75% Film byl natočen režisérem Neilem  Burgerem podle knižní předlohy Veronici Rothové. U autorky knih se jedná o trilogii knih Divergence, Rezistence, Aliance, kdy byla taktéž natočena […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...