Kritiky.cz > Filmové recenze > Retro filmové recenze > Věčný příběh - Když moderní zpracování o Popelce, tak tohle.

Věčný příběh - Když moderní zpracování o Popelce, tak tohle.

VecnyPribeh

Drew Barrymore je na tuto roli pří­mo stvo­ře­ná, pro­to­že jak už víme i z jiných fil­mů doká­že být Drew jem­ná i drs­ná. V tom­to fil­mu se obje­ví obě tyto strán­ky její osob­nos­ti. Nemohu opo­me­nout skvě­lý herec­ký výkon Anjelicy Huston v roli mace­chy, kte­rá před­sta­vu­je ublí­že­nou ženu, kte­rá žár­lí na otcov­skou lás­ku její­ho muže k jeho dce­ři.

Příběh je vyprá­věn fran­couz­skou šlech­tič­nou brat­řím Grimmům, kte­ří napsa­li vlast­ní ver­zi pohád­ky o Popelce. Šlechtična vyprá­ví původ­ní pří­běh pra­vé „Popelky“.

Jako v téměř všech zpra­co­vá­ních žije malá hol­čič­ka Daniella sama se svým tátou do doby, než se zno­vu ože­ní a při­ve­de i dvě nevlast­ní sest­ry. Když otec zemře musí se Daniella podří­dit mace­še a zadar­mo jí slou­žit. Ale v pohád­ce nesmí chy­bět princ a ikdyž je dost sebestřed­ný a namyš­le­ný, pro pra­vou lás­ku se doká­že změ­nit a pozná­vá svět i z jiných strá­nek. Bohužel mace­cha si pře­je prin­ce pro svou dce­ru a nedo­pus­tí, aby se její plá­ny nezda­ři­ly...

Originální zpra­co­vá­ní pohád­ky, aby se líbi­la, jak dětem, tak i jejich rodi­čům. Chybí jen kou­zel­ná babič­ka, ale je nahra­ze­na Leonardem Da Vincim :-), ale bez skle­ně­né­ho stře­víč­ku se pohád­ka o Popelce pros­tě neo­be­jde.

 


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...