Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Ve věku 82 let zemřel Burt Reynolds - připomeňme si 5 nejlepších filmů jeho kariéry

Ve věku 82 let zemřel Burt Reynolds - připomeňme si 5 nejlepších filmů jeho kariéry

Burt
Burt

Burt Reynolds se naro­dil v Georgii, jeho před­ko­vé byli Italové a indi­á­ni, jeho otec byl šeri­fem a už ve 14 letech začal Burt stu­do­vat díky spor­tov­ní­mu sti­pen­diu.

Ve dva­ce­ti ode­šel do New Yorku, kde začal stu­do­vat herec­tví, až v 1956 se obje­vil prv­ně ve fil­mu ve spo­leč­nos­tí hvězdy  Charltona Hestona.

Díky jeho spor­tov­ní­mu nadá­ní byl hlav­ně obsa­zo­ván do akč­ních až kaska­dér­ských rolí.

V 70. Letech začal hrát v seri­á­lech, až se z něho sta­la vel­ká akč­ní hvězda, kte­rá zís­ká­vá oce­ně­ní.

Získal Zlatý gló­bus za film Hříšné noci, za kte­rý zís­kal i osca­ro­vou nomi­na­ci.

Zlaté mali­ny zís­kal dvě za Striptýz a Jeden a půl poli­caj­ta.

5 Nejlepších filmu Burta Reynoldse

1997    Hříšné noci

Každý má pro něco vlo­hy. Pohled do záku­li­sí kali­forn­ské­ho por­no­prů­mys­lu 70. let v ame­ric­kém fil­mu.

Režisér Paul Thomas Anderson (nar. 1970) pat­ří k nej­za­jí­ma­věj­ším tvůr­cům sou­čas­né­ho ame­ric­ké­ho fil­mu. Rázem na sebe upo­zor­nil svým dru­hým celo­ve­čer­ním fil­mem Hříšné noci (1997), v němž zob­ra­zil záku­li­sí fil­mo­vé­ho por­no­prů­mys­lu v 70. letech, jehož cen­t­rem bylo kali­forn­ské San Fernando Valley.

Hrdinou pří­bě­hu, inspi­ro­va­né­ho sku­teč­nou posta­vou por­no­her­ce Johna Holmese, je mla­dík Eddie Adams, kte­rý se díky mimo­řád­ným fyzic­kým před­po­kla­dům stá­vá oblí­be­nou hvězdou por­no­gra­fic­kých fil­mů pod umě­lec­kým jmé­nem Dirk Diggler. Jako chrá­ně­nec reži­sé­ra Jacka Hornera (Burt Reynolds) a jeho milen­ky a hlav­ní před­sta­vi­tel­ky Amber (Julianne Mooreová) stou­pá na žeb­říč­ku popu­la­ri­ty až k závrat­ným výši­nám, aby se díky nezří­ze­né­mu živo­tu s dro­ga­mi a alko­ho­lem stej­ně rych­le zase pro­pa­dl na dno...

Anderson pojed­ná­vá chou­los­ti­vé téma s pře­kva­pi­vou fil­mař­skou vyzrá­los­tí i poro­zu­mě­ním pro své posta­vy, pro něž sex už nepřed­sta­vu­je téměř žád­né vzru­še­ní, ale jen tvr­dou prá­ci. Jeho pohled na „zla­té obdo­bí“ por­no­prů­mys­lu, kdy se ješ­tě natá­če­lo na 35mm mate­ri­ál (video se tepr­ve začí­na­lo pro­sa­zo­vat) a nej­pro­slu­lej­ší díla žán­ru, jako např. Hluboké hrdlo, se pro­mí­ta­la v legi­tim­ních kinech, je zba­ven náno­su zby­teč­né nos­tal­gie a zacho­vá­vá si humor­ný nad­hled.

Z mno­ha oce­ně­ní, jež sní­mek zís­kal, při­po­mí­ná­me osca­ro­vé nomi­na­ce za Andersonův původ­ní scé­nář a za ved­lej­ší herec­ké výko­ny Burta Reynoldse a Julianne Mooreové, kte­ří ješ­tě obdr­že­li ceny Národní spo­leč­nos­ti fil­mo­vých kri­ti­ků a Asociace losan­ge­leských fil­mo­vých kri­ti­ků.

1972    Všechno, co jste kdy chtěli vědět o sexu (ale báli jste se zeptat)

Na začát­ku sedm­de­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí napsal dr. David Reuben osvě­to­vou pří­ruč­ku o sexu, z níž se stal best­seller. Woody Allen se ten­to epos instruk­táž­ní ero­ti­ky roz­ho­dl pře­vést na stří­br­né plá­no. Ve svém povíd­ko­vém fil­mu věnu­je kaž­dé­mu ože­ha­vé­mu téma­tu vlast­ní epi­zo­du: Pomáhá afro­di­zi­a­kum? (tato povíd­ka je podá­na v hávu shake­spea­rov­ské tragi­ko­me­die), Co je to sodo­mie?, Proč mají někte­ré ženy potí­že s orgas­mem?, Jsou transves­ti­té homose­xu­á­lo­vé? a gran­di­óz­ní finá­le Co se děje při eja­ku­la­ci?, v němž Tony Randall, ope­rá­tor v řídí­cí cen­t­rá­le moz­ku vzru­še­né­ho muže, vyšle Woodyho jako dru­hou sper­mii v pořa­dí. To je skvě­lá star­tov­ní pozi­ce, nebýt toho, že se téměř jas­ný vítěz Woody ocit­ne tvá­ří v tvář obrov­ské­mu pesa­ru!

1972    Vysvobození

Čtveřice mužů sjíž­dí během víken­du na kánoích úsek divo­ké řeky v Apalačském poho­ří, jenž má být záhy zapla­ven vodou z nové pře­hra­dy. Romantická ces­ta se však neče­ka­ně pro­mě­ňu­je v tragé­dii, jež navždy pozna­me­ná ty, kte­ří pře­ži­jí. Muži si chtě­jí doká­zat, že navzdo­ry měst­ské­mu způ­so­bu živo­ta mohou poko­řit pří­ro­du. Jenže sou­čás­tí míst­ní pří­ro­dy jsou i hora­lé, kte­ří tu dlou­ho žijí v tvr­dých pod­mín­kách a kte­ří vyzná­va­jí jiné hod­no­ty. Střetnutí s nimi se mění v boj o pře­ži­tí.

Snímek DELIVERANCE Johna Boormana pat­ří nejen k nej­vý­znam­něj­ším titu­lům 70. let, ale také k vrcho­lům žán­ru thrille­ru. Dodnes inspi­ru­je fil­mař­skou čis­to­tou, pou­ta­vos­tí děje, avšak i mrav­ním roz­mě­rem. Vychází z obvyk­lé­ho thrille­ro­vé­ho sché­ma­tu boje pro­ti „nevi­dě­né­mu“ nepří­te­li, při­čemž pře­kra­ču­je meze pou­hé napí­na­vé podí­va­né. V komor­ním dra­ma­tu hra­jí samo­zřej­mě roli pří­rod­ní zábě­ry, pod­stat­něj­ší je však Boormanova schop­nost nená­pad­ně vytvá­řet atmo­sfé­ru napě­tí a ohro­že­ní, pro­mě­ňu­jí­cí se mís­ty v čirou hrů­zu. Neméně důle­ži­té jsou výko­ny hlav­ních před­sta­vi­te­lů. Slavná (a str­hu­jí­cí) je počá­teč­ní scé­na s ever­gre­e­no­vou sklad­bou Duelling Banjos od Erica Weissberga.

1989    Charlie: Všichni pejskové jdou do nebe

Charlie není pes jako všich­ni ostat­ní. Dal by se při­rov­nat k Nicku Marshallovi z Po čem ženy tou­ží, pros­tě pou­lič­ní vůd­ce, milá­ček fenek, neko­neč­ný fra­jí­rek a bon­vi­ván. No a pak jed­no­ho dne je konec a Charlie umře. A aby nemu­sel jít do nebe, kde je to pro tako­vé­hle týp­ky váž­ně děsi­vá nuda, při­jme Satanovu nabíd­ku a zapro­dá mu svou duši. Za ni dosta­ne výmě­nou dru­hý život na Zemi a hodin­ky, kte­ré musí stá­le tikat, jinak pro­pad­ne navždy peklu. To je ale Charliemu upřím­ně jed­no, pro­to­že může zůstat a dál si uží­vat „živo­ta“. Jenže...

1976    Němý film

Tři neroz­luč­ní přá­te­lé - Mel LeGrace, jehož kari­é­ru zni­čil alko­hol, Vajíčko a Zvonek - mají úžas­ný nápad: nato­čit němý film. S tím­to chvá­ly­hod­ným pro­jek­tem se obrá­tí na fil­mo­vé stu­dio Big Pictures, jehož ředi­tel má ale v sou­čas­né době nema­lé potí­že: vypa­dá to, že jeho živ­nost má v úmys­lu pře­vzít bez­o­hled­ná fir­ma Urvall & Schramst. Přesto ho záměr nadchne, obzvlášť když mu Vtipálek sdě­lí, že se poku­sí pro film zís­kat ty nej­slav­něj­ší holly­wo­od­ské hvězdy. Mel a jeho přá­te­lé se dají ihned do prá­ce a po krát­kém čase mají pode­psa­nou spo­lu­prá­ci hned s něko­li­ka uměl­ci navý­sost zvuč­ných jmen, jako jsou Burt Reynolds, James Caan, Liza Minnelliová, Anne Bancroftová a nako­nec také stá­le stej­ně mla­dý Paul Newman. Nejen ředi­tel Big Pictures, ale také syn­di­kát Urvall & Schramst má váž­né potí­že, a pro­to se její šéfo­vé sna­ží za kaž­dou cenu zjis­tit, co mají jejich kon­ku­ren­ti za lubem. Zvolí oprav­du důmy­sl­nou zbraň, ale bude jim to nako­nec k něče­mu?


Popis foto

PopisBurt Reynolds 01
Guests at the 2015 Wizard World Chicago.
Datum
ZdrojBurt Reynolds 01
AutorGabboT

Licence foto:

w:cs:Creative Commons
uveďte autora zachovejte licenci
Tento sou­bor pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licen­ci 2.0 Generic
Dílo smí­te:
  • šířit – kopí­ro­vat, dis­tri­bu­o­vat a sdě­lo­vat veřej­nos­ti
  • upra­vo­vat – poz­mě­ňo­vat, dopl­ňo­vat, vyu­ží­vat celé nebo čás­teč­ně v jiných dílech
Za těch­to pod­mí­nek:
  • uveď­te auto­ra – Máte povin­nost uvést úda­je o auto­ro­vi a tom­to díle způ­so­bem, kte­rý sta­no­vil autor nebo posky­to­va­tel licen­ce (ne však tak, aby vzni­kl dojem, že pod­po­ru­jí vás nebo způ­sob, jakým dílo uží­vá­te).
  • zacho­vej­te licen­ci – Pokud toto dílo jak­ko­liv upra­ví­te nebo pou­ži­je­te ve svém díle, máte povin­nost výsle­dek své prá­ce šířit pod stej­nou nebo slu­či­tel­nou licen­cí.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,63975 s | počet dotazů: 244 | paměť: 56707 KB. | 04.07.2022 - 11:27:19