Ve filmu “Moje století“ vystupují skuteční hrdinové

MojeStoleti

Tak se o pro­ta­go­nis­tech své­ho doku­men­tár­ní­ho fil­mu vyjá­d­ři­la reži­sér­ka Theodora Remundová na novi­nář­ské pro­jek­ci dne 2.5.2019 a musím potvr­dit, že má prav­du. Pohled 25 oby­va­tel býva­lé­ho Československa na situ­a­ce běž­né­ho živo­ta v kon­tex­tu spo­le­čen­ských změn je nejen zají­ma­vý, ale také neče­ka­ně zábav­ný a pouč­ný. Hlavním zámě­rem pro­jek­tu bylo zma­po­vat osu­dy spo­lu­ob­ča­nů, kte­ří se naro­di­li v roce 1918, kdy vznik­lo samo­stat­né Československo. Režisérka nechá­vá jed­not­li­vé pro­ta­go­nis­ty hovo­řit o situ­a­cích, kte­ré se zásad­ně dotk­ly jejich živo­ta, o zážit­cích, na kte­ré nemo­hou zapo­me­nout, i o názo­rech na svůj život nebo spo­le­čen­ské udá­los­ti. Dojemně půso­bí vzpo­mín­ky na dět­ství a rodi­če, pro­to­že před 100 lety byly nejen vel­ké roz­dí­ly soci­ál­ní, ale také roz­dí­ly způ­so­bu živo­ta v rodi­nách na ves­ni­ci i ve měs­tech. Úsměvné jsou vzpo­mín­ky na prv­ní lás­ky i nad­hled, s jakým pro­ta­go­nis­té hovo­ří o vzta­zích v dospí­vá­ní nebo v rodi­ně. Jednotlivé pro­ta­go­nis­ty pak odli­šu­jí zku­še­nos­ti a vzpo­mín­ky na dopa­dy spo­le­čen­ských změn do jejich pro­fes­ní­ho nebo osob­ní­ho živo­ta.

Tvůrčí tým doká­zal pře­nést do fil­mu bez­pro­střed­nost i život­ní ener­gii a opti­mis­mus, kte­ré mají mno­zí pro­ta­go­nis­té na roz­dá­vá­ní. I když jsou jejich vzpo­mín­ky a vyprá­vě­ní zasa­ze­ny do his­to­ric­ké­ho rám­ce pro­střed­nic­tvím dobo­vých foto­gra­fií a fil­mo­vých uká­zek, str­há­va­jí na sebe vypo­ví­da­jí­cí oso­by pozor­nost. Některé svým pohnu­tým osu­dem, odva­hou, oso­bi­tým pří­stu­pem k živo­tu nebo způ­so­bem, jak se vyrov­ná­va­jí se svým vyso­kým věkem.

Tvůrčí sku­pi­ně, kte­rou, kro­mě Theodory Remundové, tvo­ří kame­ra­man David Čálek, zvu­kař Štěpán Škoch a stři­hač­ka Katarína Buchanan Geyerová, se poda­ři­lo pový­šit sku­teč­né lid­ské pří­běhy na úro­veň, kte­rou by jim mohl závi­dět neje­den fik­tiv­ní fil­mo­vý hrdi­na.

 Mezi účin­ku­jí­cí­mi jsou mimo jiné František Hamada (104 let), zakla­da­tel Hradišťanu, kte­rý byl věz­něn nacis­ty, Linda Wichterlová (101 let), lékař­ka, man­žel­ka Otty Wichterleho, Růženka Kubů (100 let), svěd­ky­ně masa­k­ru němec­kých vojá­ků v Soběslavi na kon­ci dru­hé svě­to­vé vál­ky nebo Rudolf Zajac (100 let), voják, kte­rý bojo­val na východ­ní fron­tě, byl sho­zen z leta­dla do dějiš­tě SNP a poz­dě­ji byl aktiv­ní v armá­dě a i v KSČ. Novinářské pro­jek­ce se zúčast­nil také jeden z pro­ta­go­nis­tů, nej­star­ší čes­ký skaut  pan Eda Hroznýš Marek (102let).

Více na Kritiky.cz
Stříbrná zátoka „Než jsem tě poznala“, bestsellerovou knihu, která dojala tisíce čtenářek po celém svět...
Kokedama jako fantastický bytový doplněk Kokedama je z Japonska pocházející způsob pěstování rostlin, který původně vznikl z bonsaj...
Samuel Budiman KARLÍK Koho v Zahradnictví hraješ? Chlapečka, který se jmenuje Karlík. Toho nejmladšího. Karlík h...
Příběhy se šťastným koncem - Vyplašený jezevec - kniha Lewis jel s otcem autem do města, protože si chtěl koupit novou hru, jenž se jmenovala Ledová b...
Veselí - kniha o návratu domů Hledáte zajímavé čtení plné otázek i odpovědí? Máte rádi jižní Moravu a její dialekt? ...

Producentkou dvojdíl­né­ho doku­men­tu, kte­rý byl nato­čen pro Českou tele­vi­zi v roce 2018, je Lenka Poláková.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Tip na víkendové kino - Finále Plzeň12. dubna 2019 Tip na víkendové kino - Finále Plzeň Sobota 13. 4. - 13. 30 h, VS – Hovory s TGM https://film.festivalfinale.cz/detail/?film=Talks-with-TGM - 19.00 h, JoNáš – Moje století – film zahájí režisérka Theodora Remundová a […]
  • Teroristka - O FILMU4. dubna 2019 Teroristka - O FILMU Komedie Teroristka je příběhem učitelky v důchodu, která celý život učila žáky, že základem všeho je slušnost a násilí nic neřeší. Jenže zjistí, že přesně na to gauneři spoléhají. […]
  • Letní komedie přichází do kin19. července 2018 Letní komedie přichází do kin Ve středu 18.července proběhla v kině Atlas v Praze novinářská projekce nové letní komedie Chata na prodej. Projekce se zúčastnili kromě novinářů také tvůrci filmu a hlavní představitelé: […]
  • Masaryk28. února 2017 Masaryk Dnes tvůrci představili film na tiskové konferenci a projekci novinářům. Hlavní postavu hraje výborně Farel Roden, který dle jeho slov nemusel podstupovat nijak velké líčení, ale dokázal […]
  • Česká televize představila podzimní novinky25. července 2018 Česká televize představila podzimní novinky Dnes byly na tiskové konferenci České televize představeny podzimní novinky, které budou moci diváci shlédnout buď v televizi, nebo v kině. Tiskové konference se zúčastnili: generální […]
  • Zlodějka knih - HIMMELSTRASSE (v českém překladu NEBESKÁ ULICE)7. ledna 2014 Zlodějka knih - HIMMELSTRASSE (v českém překladu NEBESKÁ ULICE) Natáčení ZLODĚJKY KNIH začalo ve Studiu Babelsberg v Berlíně. Štáb využil ateliérů, ve kterých filmový architekt Simon Elliott (Železná lady) postavil dům Hubermanových a to na smyšlené […]
  • Hledá se Nemo - Preview19. října 2003 Hledá se Nemo - Preview V pestrobarevných a teplých vodách Velké útesové bariéry žije ve svém bezpečném a odlehlém příbytku ze sasanek Marlin a jeho jediný syn Nemo. Marlin se s obavami ze všech nepředvídatelných […]
  • Nová řada příběhů Tajemství rodu začíná 1. září26. srpna 2015 Nová řada příběhů Tajemství rodu začíná 1. září Dnes představili tvůrci další řadu cyklu Tajemství rodu, který bude začínat na  ČT1 v úterý 1.9.2015 od 21:00 hod. První řada pořadu měla značný divácký ohlas a zájem o historii předků […]
  • Fotograf a jeho film6. ledna 2015 Fotograf a jeho film Dnes představili tvůrci novinářům film Fotograf a zájem byl velký. Jednak zapůsobila samotná osobnost známého fotografa Jana Saudka a také možnost nahlédnout trochu „pod pokličku“ jeho […]
  • Preview: Vesnice17. července 2004 Preview: Vesnice Kdysi to byl Alfred Hitchcock, kdo si po zásluze lebedil na trůnu mistra filmového napětí a infarktové hrůzy, ale dnes? … Brodíte-li se pamětí, pak naprosto zbytečně. Oněch adeptů je totiž […]