Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Festivaly > Ve čtvrtek 5.února v 18.30 hodin byl slavnostně zahájen v kině Lucerna Festival bulharských filmů.

Ve čtvrtek 5.února v 18.30 hodin byl slavnostně zahájen v kině Lucerna Festival bulharských filmů.

DSC034791

Festival zahá­ji­lo hudeb­ním vystou­pe­ním smyč­co­vé­ho kvar­te­ta, jehož melo­die se linu­ly vel­kým sálem Lucerny. Hudebníci byli odmě­ně­ni potles­kem a poté se uja­la úvod­ní­ho slo­va ředi­tel­ka Bulharského kul­tur­ní­ho insti­tu­tu, paní Galina Todorova. Přivítala divá­ky v sále a po krát­kém pro­slo­vu pře­da­la slo­vo vel­vy­slan­ci Bulharska, panu Latchezaru Petkovi. Ten ve svém pro­slo­vu při­po­mněl sté výro­čí bul­har­ské kine­ma­to­gra­fie a sou­čas­ný stav tvor­by fil­mů. Následně se ujal slo­va Stefan Komandarev, kte­rý je reži­sé­rem úvod­ní­ho sním­ku Soud. Tento film je nové dra­ma o pro­blé­mu imi­gra­ce do Evropské unie, kte­ré je v dneš­ní době stá­le aktu­ál­ní a ože­ha­vé. Poté se pro­mí­tl film Soud, po jehož skon­če­ní divá­ci zatles­ka­li tvůr­cům a ode­bra­li se do kavár­ny, kde moh­li pobe­se­do­vat s reži­sé­rem sním­ku a nechat si od něj na památ­ku auto­gram.

Další fil­my se budou pro­mí­tat v kině Lucerna do nedě­le 8.února (v 18.30 hod) ve vel­kém či malém sále, od pon­dě­lí 9.února se pak pro­mí­ta­jí fil­my v Evropském domě (v 19 hod).

Informace o pro­gra­mu najde­te na www.bki.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,60214 s | počet dotazů: 222 | paměť: 53764 KB. | 25.01.2022 - 14:24:49