Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Ve čtvrtek 23.srpna se konala tisková konference k další sérii seriálu První republika, který se bude vysílat v České televizi od září letošního roku

Ve čtvrtek 23.srpna se konala tisková konference k další sérii seriálu První republika, který se bude vysílat v České televizi od září letošního roku

DSC06981
DSC06981

Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci byli pří­tomni reži­sér Biser A. Arichtev, autor pro­jek­tu a pro­du­cent Filip Bobiňski, kre­a­tiv­ní pro­du­cent České tele­vi­ze Jan Maxa, vedou­cí pro­jek­tu David Musil, hereč­ky Veronika Arichteva a Brigita Cmuntová, her­ci Jiří Vyorálek, Vladimír Polívka a Adam Mišík.

Ve tře­tí sérii se bude dějo­vá lin­ka ode­hrá­vat mezi pod­zi­mem 1930 a létem 1931, opět se budou pro­plé­tat osu­dy čle­nů rodi­ny Valentů s obchod­ní­mi part­ne­ry, dal­ší­mi rodin­ný­mi pří­sluš­ní­ky a také s nepřá­te­li. Bratrské trio Jaroslav, Vladimír a Freddy Valentovi se budou potý­kat nejen s pod­ni­ka­tel­ský­mi pro­blémy, ale čeka­jí je i osob­ní zkouš­ky. Novou posta­vou bude Kilián Tůma v podá­ní Adama Mišíka, a jeho mat­ka. Vrací se i někte­ré posta­vy z před­cho­zích sérií.

V seri­á­lu se tvůr­ci opře­li o něko­lik sku­teč­ných udá­los­tí: začí­nal němec­ký naci­o­na­lis­mus, pro­bí­ha­la hos­po­dář­ská kri­ze, a stej­ně jako v sou­čas­nos­ti byla i liho­vá afé­ra. Byla to ale i doba tan­ce a spor­tu. Proto se v seri­á­lu obje­vu­je box, kde muži mohou změ­řit své síly, a tanec, kte­rý se stal úni­kem od prá­ce a sta­ros­tí. Sportovní scé­ny se natá­če­ly v Radiopaláci v Praze, kde se   pro taneč­ní scé­ny se vybu­do­val krás­ný taneč­ní pod­nik ve sty­lu art deco.

Třetí série bude mít tři­náct dílů, prv­ní díl se bude vysí­lat v nedě­li 7.září ve 20.00 hodin na ČT1. Před začát­kem této série se bude vysí­lat i reka­pi­tu­lač­ní díl – První repub­li­ka: Rodinné osu­dy, a to v nedě­li 2.srpna v 18 hodin na ČT1.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,22401 s | počet dotazů: 254 | paměť: 56636 KB. | 02.07.2022 - 04:12:03