Vdovský důchod

img a340273 w1735 t1553254336

Je oprav­du potře­ba, abys­te se o téhle zále­ži­tos­ti dozvě­dě­li více, pro­to­že bys­te takhle moh­li zby­teč­ně při­jít pení­ze. Pokud chce­te vypl­nit žádost, tak je potře­ba jít na okres­ní sprá­vu soci­ál­ní­ho zabez­pe­če­ní, dle mís­ta vaše­ho trva­lé­ho poby­tu. Musíte si vzít s sebou prů­kaz totož­nos­ti, úmrt­ní list oso­by, kte­rou jste ztra­ti­li a odda­cí lis­ty. Také jis­tě sto­jí za zmín­ku to, že je důle­ži­tá doba pojiš­tě­ní, jestli­že váš part­ner – man­žel­ka či man­žel zemřel násled­kem úra­zu v prá­ci, potřeb­ná doba nemu­sí být vyža­do­vá­na. Pokud to bylo jinak, tak je potře­ba dolo­žit, že zesnu­lý byl pojiš­tě­ný a spl­nil pod­mín­ku potřeb­né dél­ky pojiš­tě­ní, aby dostal nárok na sta­rob­ní důchod, to je důle­ži­té vědět. Pokud váš part­ner byl čas­to a dlou­ho­do­bě neza­měst­nán, tak nemá odpra­co­va­né potřeb­né roky a v tom pří­pa­dě váš nárok na jaký­ko­liv pří­spě­vek ve for­mě vdov­ské­ho či v důcho­du zani­ká.

důchodci

Pokud jste spo­lu se zesnu­lým nebyd­le­li, tak to neva­dí. Stačí, když dodá­te odda­cí list. Do pod­mí­nek se neza­hr­nu­je spo­leč­né byd­le­ní či byd­liš­tě obou man­že­lů, jen musí­te vždy dbát na to, aby man­žel­ství trva­lo od té doby, co pro­bě­hl sva­zek, až do data, kdy váš part­ner umřel. Délka svaz­ku nehra­je v tomhle pří­pa­dě žád­nou roli.  Podstatný je datum úmr­tí. Problémem u mla­dých lidí je hlav­ně to, že spo­lu žijí, aniž by se doká­za­li domlu­vit na sňat­ku. Mají spo­lu děti a nejsou ve svaz­ku man­žel­ském, to pak jsou veli­ce vel­ké pro­blémy, z hle­dis­ka dědic­tví a dal­ších soci­ál­ních pří­spěv­ků. Dbejte vždy na to, že pozůsta­lost­ní důchod není pro kaž­dé­ho a navždy a neboj­te se o tom zjis­tit více infor­ma­cí. Určitě udě­lej­te správ­né kro­ky, kte­ré pove­dou k dob­ré­mu výsled­ku.

zisky

Vždy je dob­ré vědět, na co, na jaké pří­spě­vek máte ve vaší situ­a­ci nárok, pro­to­že takhle bys­te klid­ně moh­li při­jít o tisí­ce korun, kte­ré bys­te moh­li dostat od stá­tu, tak­že urči­tě to není od věci, zjis­tit si něco více.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 9,38566 s | počet dotazů: 221 | paměť: 46766 KB. | 19.01.2021 - 11:52:42