Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze > Vdáš se, a basta! - Because I Said So

Vdáš se, a basta! - Because I Said So

//
//

Diane Keaton jako mat­ka neu­stá­le zasa­hu­jí­cí do sou­kro­mé­ho živo­ta své dce­ry Mandy Moore, kte­rá má tra­ble s milost­ný­mi zále­ži­tost­mi. Film Vdáš se, a bas­ta! je novým poči­nem na poli roman­tic­ké kome­die. Tentokrát jde o tři sest­ry, a jejich otrav­nou mat­ku razí­cí hes­lo: „Bůh nemů­že být všu­de, a pro­to stvo­řil mat­ky“.

Když si totiž její nejmlad­ší dce­ra Milly stá­le nemů­že najít pří­te­le, roz­hod­ne se Daphne Wilderová při­lo­žit ruku k dílu. Podá inze­rát do novin, po nároč­ném výbě­ru zvo­lí ide­ál­ní muže a nená­pad­ně ho při­hra­je své dce­ři do ces­ty. Vše sice klap­ne pod­le plá­nu, ale pro­to­že v kaž­dém fil­mu musí být kom­pli­ka­ce, obje­vu­je se na scé­ně dal­ší muž, kte­rý však už mamin­či­ně gustu tolik nela­ho­dí, na pře­třes při­jde i otáz­ka neza­sa­ho­vá­ní do sou­kro­mí a něja­ká ta lás­ka nako­nec číhá i samot­nou Daphne.
Motiv mat­ky, kte­rá nechce nechat žít své děti vlast­ní život není sice úpl­ně nový, ale také není ohra­ný, tak­že přes­to­že se ve fil­mu postup­ně obje­ví všech­na zná­má roman­tic­ká a dal­ší fil­mo­vá klišé, není hlav­ní záplet­ka úpl­ně nej­hor­ší. Co ji však kazí jsou pří­liš pře­hna­né cha­rak­te­ry ústřed­ní dvo­ji­ce. Občas už jsou mat­ka a dce­ra pros­tě pří­liš hys­te­ric­ké nebo nao­pak otrav­ně vstříc­né a chá­pa­jí­cí, čímž se kazí celý dojem z fil­mu. Je tady hlav­ně ško­da, že více pro­sto­ru nedo­stal celý sester­ský troj­ú­hel­ník. Právě Millyiny sest­ry Maggie v podá­ní Lauren Graham a Mae s tvá­ří Piper Perabo pat­ří k tomu nej­za­jí­ma­věj­ší­mu. Scény, v nichž vystu­pu­jí všech­ny sest­ry, even­tu­ál­ně i s mat­kou, jsou totiž vel­mi solid­ní a mají i tako­vý cool žen­ský styl.

Film je anon­co­ván jakož­to roman­tic­ká kome­die, tudíž by tu mělo jít o roman­tic­ký pří­běh, na kte­rý je občas narou­bo­ván něja­ký ten vtip. Romantická linie není ori­gi­nál­ní, aniž pří­liš zábav­ná. Příběh ženy a dvou mužů, z nichž jeden je na prv­ní pohled ide­ál­ní a s dru­hým je to troš­ku slo­ži­těj­ší, tu není bohu­žel pojat moc zají­ma­vě. Je to zkrát­ka obvyk­lá záplet­ka, jejíž vývoj i rozuz­le­ní je nasna­dě, na kte­rou se pros­tě podí­vá­te, ale nijak zvlášť vás neo­slo­ví.

Humoru je ve fil­mu po málu. Pokud nebu­de­me počí­tat pře­mrš­tě­né výstu­py Diane Keaton (napří­klad šmí­ro­vá­ní a násled­né skrý­vá­ní se v autě), kte­ré oprav­du nefun­gu­jí, zbý­vá nám už jenom vcel­ku poda­ře­ná pře­hlíd­ka adep­tů na sezná­me­ní (z nichž jeden dohrá­vá své­ho out­si­de­ra ješ­tě jako paci­ent se sebe­vra­žed­ný­mi sklo­ny, o něhož se sta­rá Maggie) a série roz­bi­tých a zni­če­ných věcí. Ano, ve fil­mu se hod­ně ničí. Především Diane Keaton zlik­vi­du­je v prů­bě­hu fil­mu obrov­ské množ­ství hez­ky vypa­da­jí­cích dor­tů, při­čemž vás asi nepře­kva­pí, že jeden z nich skon­čí na jejím obli­če­ji, ale tahle laci­ná nápo­do­ba gro­tes­ky také není to pra­vé oře­cho­vé.
//
//

Slabší zále­ži­tost. Romantická linie nic moc, sne­si­tel­ných vti­pů málo, zato spous­ta zni­če­ných dor­tů a roz­bi­tých věcí.

Naše hod­no­ce­ní: 

4

Daphne Wilderová je mat­kou, jejíž lás­ka nezná hra­nic. Vychovala tři fan­tas­tic­ké dce­ry – nemotor­nou, roz­to­mi­lou Milly, poklid­nou psy­cho­lož­ku Maggie a sexy, neu­cti­vou Mae – tak, aby z nich byly ženy, kte­ré tou­ží mít kaž­dá mat­ka. Jediný pro­blém je… že ony toho mají plné zuby. (ofi­ci­ál­ní text dis­tri­bu­to­ra)

Hodnocení uži­va­te­lů:
Vyberte hod­no­ce­ní

1 z 10

2 z 10

3 z 10

4 z 10

5 z 10

6 z 10

7 z 10

8 z 10

9 z 10

10 z 10

Ještě nehod­no­ce­no. Buďte prv­ní 🙂

19. 6. 2008 Slávek Anlauf

Přidat komen­tář

Vložil Andrea Zahradníková, 7. Březen 2007 - 0:00

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,46947 s | počet dotazů: 229 | paměť: 54142 KB. | 28.01.2022 - 19:42:53