Kritiky.cz > Recenze knih > Včelaření pro děti- pozorujeme a chráníme včely, sklízíme med

Včelaření pro děti- pozorujeme a chráníme včely, sklízíme med

vcelareni pro deti
vcelareni pro deti
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi vče­ly a dob­rý med? Chcete se dozvě­dět zají­ma­vos­ti ze živo­ta včel? Tak prá­vě vám je urče­na tato pří­ruč­ka plná infor­ma­cí a foto­gra­fií. 

Kniha je roz­dě­le­na na čty­ři čás­ti. Ta prv­ní vás sezná­mí se živo­tem včel, co vše potře­bu­jí, jak se vyví­jí a žijí, jak spo­lu komu­ni­ku­jí a jak vlast­ně pro­bí­há jejich roje­ní. Každá stra­na má boha­tou foto­ga­le­rii i dosta­tek pouč­né­ho tex­tu. Stránky dopl­ňu­jí  různá sché­ma­ta i odstav­ce se zají­ma­vost­mi.

Druhá část vás sezná­mí s pro­ble­ma­ti­kou vče­la­ře­ní, o tom, zda jsou vče­ly nebez­peč­né, co  potře­bu­je vče­lař ke své prá­ci, aby se o vče­ly dob­ře posta­ral, dále, jak vče­ly byd­lí, čím se živí, jak spí a jaké nemo­ci je trá­pí.

Ve tře­tí čás­ti se dozví­te, jak vzni­ka­jí vče­lí pro­duk­ty, jakou ces­tu ura­zí včel­ka, než vznik­ne med, pros­tě celý pro­ces od začát­ku, až k samot­né skle­ni­ci medu.. Ochutnáte dob­ro­ty, kte­ré může­te z medu při­pra­vit.

Poslední část vás pro­ve­de pro­ble­ma­ti­kou ochra­ny včel, jak o ně pečo­vat, čím jim pomo­ci, aby nevy­mí­ra­ly, dále jak zapo­jit vče­la­ře­ní do škol­ní výu­ky. V pří­lo­ze na vás čeká dal­ší lite­ra­tu­ra i zají­ma­vé odka­zy, kte­ré může­te dále stu­do­vat, pokud vás vče­la­ře­ní nato­lik zau­ja­lo.

Německá ini­ci­a­ti­va Včely nás učí (Bienen machen Schule) se pro­střed­nic­tvím prá­ce se vče­la­mi pokou­ší žákům vysvět­lit eko­lo­gic­ké sou­vis­los­ti. Už více než deset let spo­ju­je vče­la­ře a peda­go­gic­ké pra­cov­ní­ky, kte­ří v mateř­ských i na základ­ních ško­lách nebo v cen­t­rech eko­lo­gic­ké výcho­vy mohou dětem svět včel při­blí­žit.

V Česku se podob­ným pro­jek­tům urče­ným (nejen) pro ško­ly věnu­jí napří­klad  tyto webo­vé strán­ky:

www.bee-careful.com/cz

www.vcelky.cz

www.vcelisvet.cz

Na před­ní klo­pě nalez­ne­te 7 nej­dů­le­ži­těj­ších otá­zek ze živo­ta včel. Na zad­ní klo­pě je struč­ný pře­hled u nás žijí­cích včel samo­tá­řek.

Ukázka z kni­hy:

Medový čoko­lá­do­vý krém

Snídáte rádi Nutellu? Tady máte recept na jed­nu chut­nou a zdra­vou alter­na­ti­vu.

Potřebujete:

100 mle­tých lís­ko­vých oře­chů

100 g más­la

100g kré­mo­vé­ho medu

2 polév­ko­vé lží­ce kakaa

Nejprve v pán­vi lehce opra­ží­me oříš­ky. Poté vyšle­há­me mixe­rem más­lo do pěny a postup­ně při­mí­chá­me med. Nakonec  při­dá­me opra­že­né oříš­ky a kakao a dále mixu­je­me, až se všech­no pro­mí­sí v hlad­kou hmo­tu. Čokoládový krém napl­ní­me do skle­nic a ulo­ží­me do chlad­nič­ky. Dobrou chuť!

Kniha Včelaření pro děti je napros­tým uni­ká­tem pro všech­ny milov­ní­ky včel a vče­la­ře­ní. Tuto pří­ruč­ku jsem si k recen­zi nevy­bra­la náho­dou. Viděla jsem jí v edič­ním plá­nu Nakladatelství Kazda s.r.o., a moc jsem se na ní těši­la, až vyjde. Konečně jsem se dočka­la. Musím říci, že je veli­ce pove­de­ná a zaujme všech­ny dět­ské čte­ná­ře. Je struč­ná, sro­zu­mi­tel­ně psa­ná, čte se veli­ce dob­ře. Nádherné foto­gra­fie vás budou bavit jen tak pro­hlí­žet. Velké plus dávám za to, že strán­ka je pře­hled­ně zpra­co­va­ná. Může se zdát, že je na ní málo tex­tu, ale není tomu tak. Čtenář se dozví vel­ké množ­ství zají­ma­vos­tí ze živo­ta včel. Jelikož to není prv­ní kni­ha o vče­lách, kte­rou jsem čet­la, mohu srov­ná­vat. Je oprav­du pove­de­ná. Pokud hle­dá­te pro své děti, vnou­ča­ta či zná­mé krás­nou kni­hu o fas­ci­nu­jí­cím živo­tě včel, nevá­hej­te, nebu­de­te lito­vat.

Jelikož ráda peču a vařím, zau­ja­la mě část s recep­ty, při nich vyu­ži­je­te med. Najdete je na stra­ně 52 - 53. Dále také výro­ba mýdel z vče­lí­ho vosku, pro­to­že mám moc ráda pro­duk­ty, kte­ré si vyro­bím sama doma, ze svých suro­vin. Letos v létě jsem se pus­ti­la do výro­by mas­tí a mýdel z byli­nek ze zahrád­ky. Moc mě to bavi­lo. Produkty se poved­ly a dodnes je vyu­ží­vá­me.

Několik slov o autor­kách:

Sarah Budeová se věnu­je zážit­ko­vé peda­go­gi­ce a Rebecca Schmitzová je vedou­cí ini­ci­a­ti­vy „Včely nás učí“ (Bienen machen Schule). Obě už dlou­ho vče­la­ří a život v úlu je nepře­stá­vá fas­ci­no­vat.

  • Autor: Sarah Budeová, Rebecca Schmitzová
  • Přeložil: David Krásenský
  • Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka, kni­ha pro děti a mlá­dež
  • Počet stran: 80
  • Vydáno: 2020, Nakladatelství KAZDA, Brno
  • Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná s klo­pa­mi
  • ISBN: 978-80-88316-89-3

Foto: Albatros Media, a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,84541 s | počet dotazů: 256 | paměť: 61767 KB. | 25.09.2023 - 15:13:52