Kritiky.cz > Festivaly > Vary představují novinky 53. ročníku MFF KV ve vašem kině

Vary představují novinky 53. ročníku MFF KV ve vašem kině

a person standing in a dark room description gene
a person standing in a dark room description gene
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Filmová pře­hlíd­ka Vary ve vašem kině uvá­dí tři výraz­né sním­ky 53. roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary do čes­kých kin. KVIFF Distribution, spo­leč­ný dis­tri­buč­ní label MFF Karlovy Vary, České tele­vi­ze a Aerofilms, při­ná­ší bez­pro­střed­ně po jeho skon­če­ní kou­sek fes­ti­va­lo­vé atmo­sfé­ry a roz­ma­ni­tos­ti kar­lo­var­ské­ho pro­gra­mu divá­kům po celé repub­li­ce. „Ozvěny“ fes­ti­va­lu před­sta­ví hned tři skvě­lé fil­my z nesou­těž­ní­ho pro­gra­mu: milost­ný pří­běh Studená vál­ka osca­ro­vé­ho reži­sé­ra Pawła Pawlikowského oce­ně­né­ho za nej­lep­ší režii na fes­ti­va­lu v Cannes, sever­sky chlad­ný psy­cho­thriller Tísňové volá­ní a lás­kou, barva­mi a něž­ným humo­rem pro­stou­pe­ný sní­mek Mama Brasil.

Vary ve vašem kině začí­na­jí v pon­dě­lí 9. čer­ven­ce 2018.

A person standing in a dark room Description generated with very high confidence

Studená vál­ka

(Zimna Wojna, Polsko/Velká Británie/Francie, 2018, dra­ma, 89 min)

„Tajuplný, nád­her­nou hud­bou a bri­li­ant­ní cho­re­o­gra­fií pro­tknu­tý, vizu­ál­ně okouz­lu­jí­cí sní­mek.“

THE GUARDIAN

V obdo­bí budo­vá­ní sta­lin­ské­ho Polska, ale také moder­ní západ­ní Evropy se ode­hrá­vá pří­běh vel­ké osu­do­vé lás­ky zpě­vač­ky Zuly a skla­da­te­le Wiktora. Nedokážou žít spo­lu, ale záro­veň se fatál­ně při­ta­hu­jí a nevy­dr­ží být bez sebe. V kuli­sách Varšavy, Berlína a Paříže zní jaz­zo­vá a folklor­ní hud­ba a Zula s Wiktorem roze­hrá­va­jí nád­her­nou, ale hoř­kou bala­du, svo­ji vlast­ní stu­de­nou vál­ku.

Kunderovsky ladě­ným milost­ným epo­sem nava­zu­je Pawel Pawlikowski na úspěch osca­ro­vé Idy. Za dílo nabi­té elek­tri­zu­jí­cí hud­bou i obra­zo­vou krá­sou byl na fes­ti­va­lu v Cannes odmě­něn Cenou za nej­lep­ší režii.

Ultimátní love-story ode­hrá­va­jí­cí se na poza­dí stu­de­né vál­ky vyprá­vě­ná křiš­ťá­lo­vě čis­tým fil­mo­vým jazy­kem, v němž je kaž­dý záběr nabi­tý krá­sou a význa­mem.

režie Paweł Pawlikowski scé­nář Paweł Pawlikowski, Janusz Głowacki, Piotr Borkowski kame­ra Łukasz Żal PSC střih Jarosław Kamiński PSM hra­jí Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc, Agata Kulesza

~

A person wearing a black shirt Description generated with high confidence

Tísňové volá­ní

(Den Skyldige, Dánsko, 2018, thriller, 85 min)

„Adrenalinem nasák­lé mis­trov­ské dílo.“

THE HOLLYWOOD REPORTER

Asger Holm, býva­lý poli­cis­ta, kte­ré­mu byla při­dě­le­na služ­ba na tís­ňo­vé lin­ce, odpo­ví na volá­ní od une­se­né ženy. Když je hovor náh­le pře­ru­šen, začí­ná po ženě a jejím únos­ci pát­rat. S tele­fo­nem jako jedi­ným nástro­jem, obklo­pen stě­na­mi kan­ce­lá­ře vstou­pí Asger do závo­du s časem, aby zachrá­nil ohro­že­nou ženu. Zločin, kte­rý odkrý­vá, je však mno­hem vět­ší, než se na začát­ku moh­lo zdát.

Jeden z nej­slib­něj­ších tvůr­ců nové dán­ské fil­mo­vé gene­ra­ce, reži­sér Gustav Möller, ve svém prv­ním celo­ve­čer­ním fil­mu oce­ně­ném na fil­mo­vém fes­ti­va­lu Sundance Cenou divá­ků za nej­lep­ší zahra­nič­ní film, expe­ri­men­tu­je s lid­skou před­sta­vi­vos­tí, smys­ly, stra­chem a pře­svěd­če­ním, že nej­sil­něj­ší fil­mo­vé momen­ty, jsou ty co, nevi­dí­te.

Neúprosně napí­na­vý, sever­sky chlad­ný psy­cho­thriller, ve kte­rém býva­lý poli­cis­ta boju­je s časem, aby zachrá­nil une­se­nou ženu.

režie Gustav Möller scé­nář Gustav Möller, Emil Nygaard Albertsen kame­ra Jasper J. Spanning střih Carla Luffe hra­jí Jakob Cedergren, Jessica Dinnage, Johan Olsen, Omar Shargawi

~

A person looking at the camera Description generated with very high confidence

Mama Brasil

(Benzinho, Brazílie/Uruguay, 2018, dra­ma, 98 min)

Rodinné bale­ní lás­ky

Irenin svět, to jsou její čty­ři syno­vé, man­žel sní­lek, nešťast­ně pro­vda­ná sest­ra, roz­pa­da­jí­cí se domek na před­měs­tí Rio de Janeira, neu­stá­lý ruch, radost, pusin­ky, objí­má­ní, slzy, moře a sta­rost, aby všich­ni byli naje­ze­ní, umy­tí, šťast­ní a milo­va­ní.  Když její nej­star­ší syn Fernando dosta­ne pří­le­ži­tost hrát pro­fe­si­o­nál­ně háze­nou v Německu, je za něj šťast­ná, ale nej­ra­dě­ji by ho nikam nepus­ti­la.

Nejobyčejnější pří­běh o rodi­čích a dětech od bra­zil­ské­ho reži­sé­ra Gustava Pizzia v hlav­ní roli s okouz­lu­jí­cí Karim Teles, dojí­má, baví, zahří­vá a sli­bu­je, že život má spous­tu barev a nových začát­ků.

Láskou a něž­ným humo­rem pro­stou­pe­ný pří­běh milu­jí­cí ženy, kte­ré se mění život pod ruka­ma.

režie Gustavo Pizzi scé­nář Karine Teles, Gustavo Pizzi kame­ra Pedro Faerstein střih Livia Serpa hra­jí Karine Teles, Otavio Muller, Adriana Esteves, Cesar Troncoso, Konstantinos Sarris a dal­ší

Vary ve vašem kině ply­nu­le navá­žou na kar­lo­var­ský fes­ti­val a ve více než 30 kinech budou pro­bí­hat až do kon­ce čer­ven­ce. I po jejich skon­če­ní se však fil­my z pře­hlíd­ky obje­ví samo­stat­ně v pro­gra­mech kin.

Během prv­ních dvou roč­ní­ků se Vary ve vašem kině setka­ly s vel­kým zájmem kina­řů i divá­ků a vybra­né fil­my shlédlo ve svých oblí­be­ných kinech přes 120 000 divá­ků.

Více infor­ma­cí o fil­mech a akci Vary ve vašem kině najde­te na webu KVIFF Distribution.

Plakát, foto­gra­fie a dal­ší pod­kla­dy ke sta­že­ní na http://aero.capsa.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50024 s | počet dotazů: 263 | paměť: 67772 KB. | 01.10.2023 - 00:05:01