Kritiky.cz > Pro domov > Variantu financování bydlení není snadné vybrat!

Variantu financování bydlení není snadné vybrat!

img a314851 w1682 t1525874470

Na co bys­te tedy měli mys­let, když řeší­te, jak si svo­ji nemo­vi­tost poří­dí­te, respek­ti­ve, jak bude­te její kou­pi finan­co­vat?

Hypotéka s níz­kým úro­kem

Je jas­né, že hypo­té­ka, pro­to­že má nejen níz­ký úrok, ale i širo­kou nabíd­ku pro­duk­tů, je vel­mi oblí­be­nou vari­an­tou finan­co­vá­ní byd­le­ní. Určitě, i když exis­tu­je mno­ho srov­ná­va­čů i na inter­ne­tu, je tře­ba vždy zvá­žit napří­klad:

·         odhad­ní cenu nemo­vi­tos­ti X sku­teč­né ceně nemo­vi­tos­ti

·         vlast­ní zdro­je

·         výše zamýš­le­né­ho úvě­ru

·         fixa­ci úro­ko­vé saz­by

·         mož­nost mimo­řád­ných splá­tek

·         a jiné

Samozřejmě dost čas­to zájem­ci o hypo­té­ku řeší prá­vě výši úro­ko­vé saz­by, ale už se neza­mys­lí nad výše uve­de­ný­mi dal­ší­mi fak­to­ry, kte­ré vel­mi ovliv­ňu­jí nejen cenu, kte­rou sku­teč­ně ve výsled­ku zapla­tí­te, ale také život­ní poho­du.
dům z bankovek.jpg

Účelová půjč­ka

Pakliže nepo­tře­bu­je­te kou­pit nové byd­le­ní, ale napří­klad potře­bu­je­te pro­vá­dět rekon­struk­ci někte­rých míst­nos­tí nebo kou­pit nový náby­tek, je ide­ál­ní ces­tou potom sta­veb­ní spo­ře­ní či úče­lo­vá půjč­ka prá­vě na byd­le­ní. Nemusíte zde ani ručit nemo­vi­tos­tí a část pro­střed­ků lze dokon­ce čer­pat i neú­če­lo­vě. U někte­rých bank je to téměř 20% z půj­čo­va­né­ho obno­su. Tyto úvě­ry lze také zpra­vi­dla spla­tit dří­ve bez dal­ších sank­cí či vyso­kých poplat­ků.

Mějte vždy rezer­vu

I když se zdá, že půjč­ku brát si je zby­teč­né, je vždy dob­ré mys­let na zad­ní vrát­ka. Pokud uva­žu­je­te tak, že nej­pr­ve bude­te pro­vá­dět rekon­struk­ci z vlast­ních pro­střed­ků a na co vám nezbu­de, vez­me­te si půjč­kou, není to úpl­ně správ­ná myš­len­ka. Stejně tak není rozum­né mít zálo­hu na byt, abys­te moh­li slo­žit poža­do­va­nou část kup­ní ceny bytu, čis­tě jako tuto část­ku. Raději si část nech­te na hor­ší časy, jako rezer­vu, kdy­bys­te se dosta­li do neplá­no­va­ných potí­ží. Aby se člo­vě­ku dob­ře žilo,

 starý pokoj.jpg

Výhoda od stá­tu

Od Státního fon­du roz­vo­je byd­le­ní do svých tři­ce­ti šes­ti let může­te žádat zvý­hod­ně­ný úvěr na rekon­struk­ci bytu či domu do hod­no­ty sto pade­sá­ti tisíc korun s garan­to­va­nou úro­ko­vou saz­bou 2% po celou dobu splá­ce­ní. Dále si může­te ode­číst úro­ky z hypo­té­ky a úvě­ru ze sta­veb­ní­ho spo­ře­ní od zákla­du daně, což může činit až něko­lik tisíc korun.

Normal
0

21

fal­se
fal­se
fal­se

CS
X-NONE
X-NONE

  • Svůj majetek i zahradu si musíme chránit8. dubna 2020 Svůj majetek i zahradu si musíme chránit Věděli jste, že mít samotnou zahradu, pozemek i domov, není všechno? Musíte si zajistit i soukromí, ochranu majetku a to správnou cestou. Potřebujete oplocení vašich zahrad, ale také […] Posted in Pro domov
  • Renovace parket levně a spolehlivě9. července 2020 Renovace parket levně a spolehlivě Parkety byly vždy spolehlivou, kvalitní a především luxusní podlahou. Není to tak dávno, co takové podlahy byly spíše v rodinách, kteří měli daleko větší nároky na bydlení a chtěli opravdu […] Posted in Pro domov
  • Vůně vánoční.... a nejen ty7. ledna 2020 Vůně vánoční.... a nejen ty Zavítejte do obchodu s ezoterikou nebo do jiných voňavých obchůdků a pořiďte si vůně, které přidají vánočním svátkům na magičnosti. Na výběr je mnoho různých „klasik“ i silných […] Posted in Pro domov
  • Veškeré finanční náklady na rekonstrukci bytu4. dubna 2020 Veškeré finanční náklady na rekonstrukci bytu Rekonstrukce bytu je z hlediska přípravy stejně náročná, jako jeho výstavba. Finanční náklady jsou ale v případě rekonstrukce nižší. Pokud budete dobře plánovat, celou modernizaci bytu […] Posted in Pro domov
  • Krásné vnitřní i venkovní prostory8. ledna 2020 Krásné vnitřní i venkovní prostory Samotná rekonstrukce, není žádný med. My to víme a tak vám nabízíme dokonalou a velmi moderní pomoc, kde vědět, jak hledat odborníky, jak si ušetřit čas i samotné finance. Máte rodinný […] Posted in Pro domov
  • Dejte prostor vyniknout ratanu!14. dubna 2020 Dejte prostor vyniknout ratanu! Ratanové houpací křeslo je doslova symbolem pohody a relaxace. Jen si to představte, tento nádherný estetický solitér ve Vašem obývacím pokoji, dále pak tlumené světlo i hudba a vy […] Posted in Pro domov
  • Historie architektury30. března 2020 Historie architektury Architektura sama o sobě je pro stavebnictví velmi důležitá. Zabývá se různými detaily, které se týkají jak exteriérových, tak interiérových částí. Bere se jako umělecké dílo a je […] Posted in Pro domov
  • Vědět, jak na to, je první krok k úspěchu15. května 2020 Vědět, jak na to, je první krok k úspěchu Máte potíže se střechou na vašich nemovitostech a co teď s tím, když opravdu teče přes střechu? Je tedy potřeba investovat a zajistit rychlou opravu. Poraďte se a vyhledejte si samotné […] Posted in Pro domov
  • Jak obléci dům14. února 2020 Jak obléci dům Inspirací v různých magazínech o bydlení najdete zajisté dost a dost. Důležité je takový zásah a úpravy pořádně načasovat a naplánovat. Není to úplně levná záležitost, zvlášť […] Posted in Pro domov
  • Trendy pro rok 20177. března 2020 Trendy pro rok 2017 Ať už si zařizujete nové bydlení, nebo rádi udržujete krok s módou, připravili jsme pro vás přehled trendů, které budou v následujícím roce kralovat na trhu s nábytkem a […] Posted in Pro domov

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...