Proč jíst borůvky? Toto ovoce dokáže zázraky!

fb 15027978290

Borůvky toto léto roz­hod­ně vedou! Nadešel čas, kdy si je může­me vychut­nat napl­no!

Toto ovo­ce obsa­hu­je vita­mi­ny A a C, také jsou boha­tým zdro­jem fos­fo­ru, váp­ní­ku, hoř­čí­ku, sodí­ku a žele­za. Plody jsou boha­té na anti­o­xi­dan­ty a sni­žu­jí tak množ­ství cuk­ru v krvi. Jsou pří­mo stvo­ře­ny pro dia­be­ti­ky. Níže je 5 léči­vých vlast­nos­tí borův­ky.

1. Pomoc v boji pro­ti rako­vi­ně 

Borůvky za svou krás­nou bar­vu vdě­čí anto­kya­nům, kte­ré potla­ču­jí šíře­ní rako­vi­no­vých buněk. Navíc obsa­hu­jí i kyse­li­nu gallo­vou, kte­rá tyto buň­ky také eli­mi­nu­je, aniž by poško­zo­va­la ty zdra­vé.

2. Blahodárný vliv na zrak 

Vědci z celé­ho svě­ta opa­ku­jí, že vyso­ké množ­ství anto­kya­nů zlep­šu­je zrak. Z toho­to důvo­du by borův­ky měli kon­zu­mo­vat hlav­ně řidi­či, pilo­ti, nebo lidi, kte­ří pra­cu­jí u počí­ta­če. Například v kan­ce­lá­řích v Japonsku je šťá­va z borůvek pří­mo nezbyt­ná. Unaveným očím zabez­pe­ču­je potřeb­nou úle­vu. Borůvkový extrakt se také při­dá­vá do kapek a table­tek pro rege­ne­ra­ci oční bul­vy.

3. Detox a chud­nu­tí 

Americké borův­ky obsa­hu­jí tříslo­vi­ny, kte­ré boju­jí s bate­ri­e­mi a blo­ku­jí toxi­ny. Borůvky vážou toxi­ny a těž­ké kovy - tím deto­xi­ku­jí orga­nis­mus. Vláknina a pek­tin zase pod­po­ru­jí trá­ve­ní.

4. Silné srd­ce 

Podle nej­no­věj­ších výzku­mů z Harwardu sni­žu­je kon­zu­ma­ce borůvek rizi­ko srdeč­ních nemo­cí a pro­blé­mů s krev­ním obě­hem. Má pozi­tiv­ní vliv na cévy a zlep­šu­je pro­pust­nost. Snižuje vyso­ký krev­ní tlak, hla­di­nu špat­né­ho cho­leste­ro­lu a zvy­šu­je hla­di­nu toho dob­ré­ho.

5. Zbraň pro­ti stár­nu­tí! 

Konzumace vel­ké­ho množ­ství borůvek a také rege­ne­ru­je zni­če­né ner­vo­vé buň­ky a navíc pod­po­ru­je vznik nových. Podporuje dobrou paměť, zpo­ma­lu­je pro­ce­sy stár­nu­tí a také zaru­čí krás­nou pokož­ku - to vše díky vita­mi­nům A a C!

Bonus: Vývar z lis­tů borův­ky zase léčí a zmír­ňu­je zánět močo­vých cest. Konkurence bru­si­nek?

Proč jíst borůvky? Toto ovoce dokáže zázraky!
Hodnocení: 5 - ‎2 hl.


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky: