Linecká kolečka s marmeládou recept na pár minut


Máte chuť na linec­ká koleč­ka s mar­me­lá­dou a už si nevzpo­mí­ná­te na recept a suro­vi­ny? Nevadí, s námi se může­te spo­leč­ně na tuto dob­ro­tu podí­vat. V pří­pa­dě, že jste linec­ká koleč­ka s mar­me­lá­dou ješ­tě nejed­li, věř­te nám, že příští rok nebu­de­te chtít nic jiné­ho. V prv­ní řadě bude­te potře­bo­vat mou­ku pše­nič­nou hlad­kou (250 gra­mů) a mou­ku celo­zrn­nou (220 gra­mů). Dále nesmí­te zapo­me­nout na cukr (30 gra­mů), más­lo (250 gra­mů), vanil­ku (30 gra­mů) a vanil­ko­vý extrakt v podo­bě 1 lžič­ky. V nepo­sled­ní řadě je nut­né mít při sobě ješ­tě cit­ro­no­vou šťá­vu (z půl­ky cit­ro­nu), cit­ro­no­vou kůru (1 lžič­ka) a mar­me­lá­du.

Linecká kolečka s marmeládou

Vrhneme se tedy na recept, kte­rý nepat­ří mezi nároč­né, tak­že se nemá­te čeho bát. Prvně přes síto pro­sej­te jak pše­nič­nou hlad­kou mou­ku, tak tu celo­zrn­nou. Následně je smí­chej­te s těmi­to suro­vi­na­mi: cukr, más­lo, vanil­ka, vanil­ko­vý extrakt, cit­ro­no­vá kúra a cit­ro­no­vá šťá­va. Jakmile bude­te mít ten­to krok hoto­vý, odměř­te si 100 až 150 ml vody a vlij­te do smí­cha­ných suro­vin. Poté při­chá­zí na řadu zpra­co­vá­ní těs­ta, kte­ré musí­te pro­vést oprav­du vel­mi peč­li­vě. Dále si při­prav­te fólii, kte­rou zaba­lí­te při­pra­ve­nou směs a nechá­te ale­spoň 2 hodi­ny v poko­jo­vé tep­lo­tě. Ne vždy vám bude sta­čit 100 až 150 ml vody, jestli­že tedy máte pocit, že těs­to není pod­le vašich před­stav, klid­ně vodu dolij­te. Po doli­tí vody nesmí­te zapo­me­nout těs­to opět při­krýt a nechat ten­to­krát v led­nič­ce celou noc.

Pokračujeme v postupu

Je ráno a vy jste prá­vě teď vsta­li? Výborně, běž­te do led­nič­ky vytáh­nout těs­to, kte­ré roz­vá­lí­te pomo­cí váleč­ku. Pomalu, ale jis­tě se blí­ží­me do finál­ní čás­ti, kdy začne­te vykra­jo­vat z těs­ta koleč­ka. Nejlepší meto­dou je šab­lo­na, jedi­ně tak docí­lí­te přes­ných a stej­ných tva­rů pro násled­né spo­jo­vá­ní díky mar­me­lá­dy. V trou­bě nechá­me plech zhru­ba 10 minut při tep­lo­tě 180 °C. Po vychlad­nu­tí se může­te pus­tit do posled­ní čás­ti, o kte­ré jsme mlu­vi­li a tou je spo­jo­vá­ní mar­me­lá­dou. Pak už vám pou­ze popře­je­me dobrou chuť. Jak si může­te všim­nout, linec­ká koleč­ka s mar­me­lá­dou nejsou na pří­pra­vu vůbec slo­ži­tá a do domác­nos­ti při­ne­sou novou chuť.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky: