Jak správně zavařovat? Není to jen o ovoci, pusťte se do masa nebo polévek

jams 997593 1920

Chystáte se na dovo­le­nou a dělá­te si sta­ros­ti, co s jíd­lem? Zavařte si pár dob­rot na ces­tu. Stačí jen vyklo­pit do ešu­su a tře­ba ohřát na ohni. Zavařování sice není žád­ná vel­ká věda, ale není rad­no to pod­ce­ňo­vat, pro­to­že špat­ně zava­ře­né potra­vi­ny se mohou rych­le zka­zit. Jak na to?

Důvod, proč zava­řo­vat hoto­vé jíd­lo na dovo­le­nou, je zřej­mý. Nejen, že tak­to upra­ve­ný pokrm vydr­ží oprav­du dlou­ho, ale také vám tato pří­pra­va ušet­ří spous­tu času, sta­ros­tí i peněz. Je úpl­ně jed­no, kam jede­me. Jestli pod širák, pod stan nebo do pen­zi­o­nu s polo­pen­zí.

Jestliže vás jede víc a chce­te si dovču pře­de­vším užít, pořád­ně se nadláb­nout a ušet­řit, zavář­ka je jas­ná vol­ba. Je dokon­ce mno­hem lep­ší, než si kupo­vat kon­zer­vy, pro­to­že lépe chut­ná. A co všech­no lze z hoto­vých jídel zava­řo­vat? Téměř vše, na co si vzpo­me­ne­te, od polé­vek a poma­zá­nek, přes uze­ni­ny a ryby, až po masi­té pokr­my.

Více na Kritiky.cz
Kouzelný park (Wonder Park) – Recenze – 60% Animovaný film Kouzelný park, vzniklý v americko-španělské koprodukci, vypráví o zhruba...
Ptačí svět Nádherný dokument o ptácích z rukou tvůrců snímku Microcosmos...
Zdeněk Troška - rozhovor k filmu Babovřesky 3 Zdeněk Troška je v Česku nejpopulárnější, ale také kritiky asi nejsledovanější režisér...
Seznamte se, Joe Black Romantická, trochu tajemná podívaná pro všechny obdivovatelky (i obdivovatele) Brada Pitta. V...
Famufest začíná už 6.11, nenechte si ujít studentské firmy Letošní 35. ročník festivalu studentských filmů FAMUFEST se bude konat začátkem listopadu od...

Pár dobrých rad před tím, než se do toho pustíte

  • Při zava­řo­vá­ní hoto­vých jídel je tře­ba mít vždy per­fekt­ně čis­té ruce, aby se jíd­lo před zavíč­ko­vá­ním nezne­hod­no­ti­lo.
  • Stejně tak muse­jí být per­fekt­ně čis­té i zava­řo­va­cí skle­ni­ce a víč­ka, před zava­řo­vá­ním bychom je měli vyva­řit a nechat uschnout (neu­tí­rat! Z utě­rek, ať papí­ro­vých či lát­ko­vých, se uvol­ňu­jí žmol­ky. Sklenice musí být 100% ste­ril­ní).
  • Pro maso se pou­ží­va­jí víč­ka s čer­ve­ným těs­ně­ním.
  • Nezavařujeme pokr­my, kte­ré obsa­hu­jí sme­ta­nu nebo mou­ku. Pokud je tře­ba, při­dá­me tyto suro­vi­ny až při ohří­vá­ní jíd­la.
  • Maso před zava­řo­vá­ním vždy zba­ví­me kos­tí.
  • Správnou těs­nost víč­ka ově­ří­me obrá­ce­ním skle­ni­ce dnem vzhů­ru. Nejen, že teku­ti­na nebu­de vyté­kat, ale nesmí ani stou­pat bub­li­ny. Jestliže se ve skle­ni­ci obje­ví bub­li­ny, zna­me­ná to, že se dovnitř dostal vzduch. A to je špat­né. Vzduch totiž zna­me­ná kys­lík a kys­lík je to, kvů­li čemu se roz­klá­da­jí bíl­ko­vi­ny a vše, co je z bíl­ko­vin, se tedy kazí.
  • Zpracovávejte jen kva­lit­ní, dob­ře omy­té suro­vi­ny.
  • Přesvědčte se, zda skle­ni­ce nejsou prask­lé nebo zda nema­jí poško­ze­ný okraj a také zda víč­ka jsou v napros­tém pořád­ku.
  • Nedoplňujte skle­ni­ce nále­vem až těs­ně k hrdlu.
  • Nikdy neza­va­řuj­te maso s cibu­lí! (cibu­le v zava­ře­ných pokr­mech oka­mži­tě kva­sí).

V čem zavařovat?

Skoro ve všem. Skvěle nám poslou­ží papi­ňák, trou­ba, ale i mik­ro­vln­ná trou­ba. Pro nej­vět­ší kom­fort je dob­ré si poří­dit pří­mo spe­ci­ál­ní zava­řo­va­cí hrnec. Hlavní před­nos­tí zava­řo­va­cích hrn­ců je samo­stat­ný pří­vod elektři­ny, tak­že nejsme závis­lí na žád­ném spo­tře­bi­či, hrnec může­me umís­tit tře­ba na tera­su.

Jak zavařovat maso?

Zavařovat může­me maso jaké­ko­liv. Ať už je to vep­řo­vé, hově­zí, kuře­cí, krá­li­čí, zvě­ři­na a nebo tře­ba ryby. Před zava­řo­vá­ním maso upra­ví­me buď vaře­ním, peče­ním nebo duše­ním, do skle­nic je dává­me ješ­tě za tep­la a zalí­vá­me šťá­vou nebo výva­rem. I skle­ni­ce by měly být tep­lé.

Také zde pla­tí, že teku­ti­na by nemě­la pře­sáh­nout výš­ku 2/3 skle­ni­ce, samot­né maso nemu­sí být celé pono­ře­né. Zavařoval lze samo­zřej­mě i maso bez šťá­vy. Důkladně uza­vře­né zava­řo­va­cí skle­ni­ce vlo­ží­me do vody a zava­řu­je­me při tep­lo­tě 100 °C asi 1,5 hodi­ny. Necháme stát do dru­hé­ho dne a zava­ří­me ješ­tě jed­nou po dobu 1 hodi­ny.

Více na Kritiky.cz
Paddington 2 - Dospělí ocení výtvarnou stránku filmu, anglický humor a herecké výkony. V Londýně žije několik milionů různých lidí, a s nimi žije i jeden nový obyvatel. Je to ...
Transformers: Zánik - 50 % Kdysi jsem byl malý, hrál jsem si s jedním Transformerem. Uměl jsem ho rozkládat a skládat zn...
Hurá na fotbal - O filmu „Našim záměrem bylo vytvořit jedinečný a originální svět. Podle mého skromného názoru ...
Dokumentární film NewGame chce divákům přiblížit část české vývojářské scény NewGame není nově připravovaná hra, jak by si mnozí mohli myslet, jedná se totiž o filmový p...
Sen letící želvy - Debutový román české autorky o filmech, snech, lásce, kočkách a psech, a o vrahovi mladých žen. „Někdy mám pocit, že jsem trochu šílená, ale kdo tenhle pocit občas nemá? Nejspíš jen te...

Zavařování uzenin

Klobásky, pár­ky, sla­ni­nu nebo libo­vol­né, tepel­ně upra­ve­né uze­ni­ny oplách­ne­me, dáme do zava­řo­va­cí skle­ni­ce o obje­mu 0,7 l asi do 2/3, při­dá­me asi 2 cm vody, zavíč­ku­je­me a ihned zava­ří­me při 100 °C asi 1 hodi­nu. Necháme stát do dru­hé­ho dne a postup ste­ri­lo­vá­ní zopa­ku­je­me. Uzeniny by nemě­ly být ve skle­ni­ci namač­ka­né.

Zavařování polévek

Nejvhodnější na zava­řo­vá­ní jsou výva­ry, ovšem zava­ře­ní nud­lí a jiných zavá­řek nechá­me až na dobu před kon­zu­ma­cí. Zavařujeme při tep­lo­tě 100 °C asi 1 hodi­nu, dal­ší den ješ­tě opa­ku­je­me pro­ces zava­řo­vá­ní 45 minut.

Paštiky a pomazánky

Zavařování paš­ti­ky a poma­zá­nek, mezi kte­ré může­me zařa­dit např. škvar­ko­vou, maso­vou, hou­bo­vou nebo zele­ni­no­vou, pro­bí­há při 90 °C při­bliž­ně 40 minut. Stejně jako u ostat­ních zava­ře­ných jídel, i u paš­tik a poma­zá­nek opa­ku­je­me zava­ře­ní dal­ší den, asi 30 minut.

Více na Kritiky.cz
Sběratel Filmová adaptace stejnojmenné románové prvotiny britského spisovatele Johna Fowlese v podání...
Český Lev 2004 Výherci...
Jakub Gulík a slovenský rap ...
Grace Lee Whitneyová Grace Lee Whitneyová ( 1. dubna 1930 Ann Arbor, Michigan, USA - 4. dubna 2015) rodným jménem Mary...
King Skate - SVOBODA „Ta dynamika toho skejtu, ta svoboda, když jedeš, to je tak krásná věc.“ Tomáš Fiala ...

Jak správně zavařovat? Není to jen o ovoci, pusťte se do masa nebo polévek
Hodnocení: 3.4 - ‎12 hl.


|

Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *