Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Vánoční tramvaj - 7 kapitol s vánočním čarovným příběhem

Vánoční tramvaj - 7 kapitol s vánočním čarovným příběhem

vanocni tramvaj
vanocni tramvaj

Jezdí také Ježíšek tram­va­jí? Máte rádi dob­ro­druž­né pří­běhy s vánoč­ní téma­ti­kou? Hledáte pro své začí­na­jí­cí čte­ná­ře milý a las­ka­vý pří­běh o prv­ňáč­ko­vi Víťovi? Daniela Krolupperová je autor­kou novin­ky nakla­da­tel­ství Albatros media, a.s., s názvem Vánoční tram­vaj. Věřte, že se vám bude roz­hod­ně líbit, tak jako mě. 

Vítek je prv­ňá­ček a moc se těší na Ježíška, ale pře­de­vším na své­ho tatín­ka, kte­rý pra­cu­je v cizi­ně, kde sta­ví domy a má se na Ježíška vrá­tit domů. Má moc rád tram­va­je a ješ­tě radě­ji s nimi jez­dí. Tatínek se zpoz­dí kvů­li poča­sí a vypa­dá to, že se snad ani a nestih­ne na váno­ce vrá­tit. Co vlast­ně stih­ne Vítek zažít? Co mu nako­nec Ježíšek done­se? Neváhejte a pusť­te se do čte­ní.

Tato kni­ha se bude líbit malým, ale i vel­kým čte­ná­řům, kte­ří mají rádi vánoč­ní pří­běhy. Je boha­tě ilu­stro­va­ná. Lucie Dvořáková si dala vel­kou prá­ci, aby se ilu­stra­ce líbi­ly vel­kým i malým čte­ná­řům. Je autor­kou krás­ných ilu­stra­cí, kte­ré ve vás vyvo­la­jí tu pra­vou vánoč­ní atmo­sfé­ru. Tato kni­ha je ide­ál­ní na spo­leč­né čte­ní i pro­hlí­že­ní. Na prv­ní pohled vás jako čte­ná­ře zaujme titul­ní strán­ka, na kte­ré je tram­vaj s kří­d­ly. Vyvolává to ve mě tako­vý pocit leh­kos­ti, těše­ní a vol­nos­ti, kte­rou děti před pří­cho­dem Ježíška zaží­va­jí.

Součástí kni­hy je také bonus v podo­bě pra­cov­ní­ho seši­tu, kte­rý si děti po pře­čte­ní této kni­hy mohou vypl­ňo­vat a při­tom si tak zkrá­tit těše­ní na váno­ce. Pokud jste peč­li­vě kni­hu pře­čet­li, spl­ně­ní úko­lů v tom­to seši­tě pro vás bude roz­hod­ně hrač­ka. Najdete zde růz­né rébu­sy, otáz­ky k obráz­kům, jak se cho­vá­me v doprav­ních pro­stře­dích, co je správ­ně a co ne, jaká tele­fon­ní čís­la musí­me znát, když potře­bu­je hasi­če, záchran­nou služ­bu či poli­ci, dále mno­ho zají­ma­vos­tí o zví­řa­tech, hle­dá­ní, vypi­so­vá­ní slov a mno­ho dal­ších. Tento pra­cov­ní sešit oce­ní i uči­tel­ky 1. tříd, kte­ré hle­da­jí zají­ma­vé inspi­ra­ce do vyu­čo­vá­ní či čte­nář­ských klu­bů k ozvlášt­ně­ní výu­ky.

Tato kni­ha je urče­na pro začí­na­jí­cí čte­ná­ře.

Ukázka z kni­hy:

„Kvečeru Víťa s mamin­kou doje­li domů. Když vystou­pi­li z tram­va­je, uvi­děl Víťa na toč­ně zná­mé­ho pana řidi­če. Toho, co krmí stra­ši­dlo! Víťa poprosil mamin­ku, jest­li by chvil­ku nepo­čka­la. potře­bo­val se na něco podí­vat. Tramvajové stra­ši­dlo ho totiž veli­ce zají­ma­lo. Zůstal však stát opo­dál, aby nebyl na očích. Co kdy­by stra­ši­dlo vypla­šil?“

Autor: Daniela Krolupperová

Ilustrace: Lucie Dvořáková

Žánr: pub­li­ka­ce pro děti

Vydáno: 2019, Albatros Media, a.s., Praha

Počet stran: 54

Vazba kni­hy: váza­ná

ISBN: 978-80-00-05690-6


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,83857 s | počet dotazů: 216 | paměť: 55893 KB. | 22.05.2022 - 21:22:22