Kritiky.cz > Recenze knih > Vánoční tramvaj - 7 kapitol s vánočním čarovným příběhem

Vánoční tramvaj - 7 kapitol s vánočním čarovným příběhem

vanocni tramvaj

Jezdí také Ježíšek tram­va­jí? Máte rádi dob­ro­druž­né pří­běhy s vánoč­ní téma­ti­kou? Hledáte pro své začí­na­jí­cí čte­ná­ře milý a las­ka­vý pří­běh o prv­ňáč­ko­vi Víťovi? Daniela Krolupperová je autor­kou novin­ky nakla­da­tel­ství Albatros media, a.s., s názvem Vánoční tram­vaj. Věřte, že se vám bude roz­hod­ně líbit, tak jako mě. 

Vítek je prv­ňá­ček a moc se těší na Ježíška, ale pře­de­vším na své­ho tatín­ka, kte­rý pra­cu­je v cizi­ně, kde sta­ví domy a má se na Ježíška vrá­tit domů. Má moc rád tram­va­je a ješ­tě radě­ji s nimi jez­dí. Tatínek se zpoz­dí kvů­li poča­sí a vypa­dá to, že se snad ani a nestih­ne na váno­ce vrá­tit. Co vlast­ně stih­ne Vítek zažít? Co mu nako­nec Ježíšek done­se? Neváhejte a pusť­te se do čte­ní.

Tato kni­ha se bude líbit malým, ale i vel­kým čte­ná­řům, kte­ří mají rádi vánoč­ní pří­běhy. Je boha­tě ilu­stro­va­ná. Lucie Dvořáková si dala vel­kou prá­ci, aby se ilu­stra­ce líbi­ly vel­kým i malým čte­ná­řům. Je autor­kou krás­ných ilu­stra­cí, kte­ré ve vás vyvo­la­jí tu pra­vou vánoč­ní atmo­sfé­ru. Tato kni­ha je ide­ál­ní na spo­leč­né čte­ní i pro­hlí­že­ní. Na prv­ní pohled vás jako čte­ná­ře zaujme titul­ní strán­ka, na kte­ré je tram­vaj s kří­d­ly. Vyvolává to ve mě tako­vý pocit leh­kos­ti, těše­ní a vol­nos­ti, kte­rou děti před pří­cho­dem Ježíška zaží­va­jí.

Součástí kni­hy je také bonus v podo­bě pra­cov­ní­ho seši­tu, kte­rý si děti po pře­čte­ní této kni­hy mohou vypl­ňo­vat a při­tom si tak zkrá­tit těše­ní na váno­ce. Pokud jste peč­li­vě kni­hu pře­čet­li, spl­ně­ní úko­lů v tom­to seši­tě pro vás bude roz­hod­ně hrač­ka. Najdete zde růz­né rébu­sy, otáz­ky k obráz­kům, jak se cho­vá­me v doprav­ních pro­stře­dích, co je správ­ně a co ne, jaká tele­fon­ní čís­la musí­me znát, když potře­bu­je hasi­če, záchran­nou služ­bu či poli­ci, dále mno­ho zají­ma­vos­tí o zví­řa­tech, hle­dá­ní, vypi­so­vá­ní slov a mno­ho dal­ších. Tento pra­cov­ní sešit oce­ní i uči­tel­ky 1. tříd, kte­ré hle­da­jí zají­ma­vé inspi­ra­ce do vyu­čo­vá­ní či čte­nář­ských klu­bů k ozvlášt­ně­ní výu­ky.

Tato kni­ha je urče­na pro začí­na­jí­cí čte­ná­ře.

Ukázka z kni­hy:

„Kvečeru Víťa s mamin­kou doje­li domů. Když vystou­pi­li z tram­va­je, uvi­děl Víťa na toč­ně zná­mé­ho pana řidi­če. Toho, co krmí stra­ši­dlo! Víťa poprosil mamin­ku, jest­li by chvil­ku nepo­čka­la. potře­bo­val se na něco podí­vat. Tramvajové stra­ši­dlo ho totiž veli­ce zají­ma­lo. Zůstal však stát opo­dál, aby nebyl na očích. Co kdy­by stra­ši­dlo vypla­šil?“

Autor: Daniela Krolupperová

Ilustrace: Lucie Dvořáková

Žánr: pub­li­ka­ce pro děti

Vydáno: 2019, Albatros Media, a.s., Praha

Počet stran: 54

Vazba kni­hy: váza­ná

ISBN: 978-80-00-05690-6


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Komiksová kniha - Jan Zajíc Příběh pochodně č.21. května 2019 Komiksová kniha - Jan Zajíc Příběh pochodně č.2 Komiksová kniha od Jana Šorma je, jak už název napovídá o Janu Zajícovi, tedy skutečné osobě, která stejně jako více známý Jan Palach spáchal sebevraždu, co by protest a nesouhlas s ruskou […]
  • Kouzla vzhůru nohama - Kamínky a balvany - kniha2. srpna 2017 Kouzla vzhůru nohama - Kamínky a balvany - kniha Nory Horaceová stále bydlí u tety Margo, která ji bere tak jako by jí měl brát její otec, ředitel slavné čarodějnické školy. Její magie je trochu jiná než u ostatních děti a tak chodí do […]
  • TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla12. listopadu 2017 TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla Pro malé i velké turisty je tu dokonalá a praktická příručka pod názvem „Turistický zápisník“ od Milana […]
  • PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti17. listopadu 2017 PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti Čas od času nás překvapí některé z otázek našich dětí na věci, na které sami neznáme odpověď. A ať se snažíme sebevíc, odpovědět […]
  • Jediný den od Martina Baltscheita22. srpna 2017 Jediný den od Martina Baltscheita Chcete-li své děti naučit vážit si jednotlivých okamžiků, drobných maličkostí, jež nám přináší samotný život, nenechte si ujít knížku s názvem „Jediný den“ od Martina Baltscheita, jež […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Kapka Kája - úžasná kniha o koloběhu vody v přírodě4. listopadu 2019 Kapka Kája - úžasná kniha o koloběhu vody v přírodě Hledáte zajímavou knihu pro své děti? Ptají se vás pořád, proč vlastně zase prší? Máte jedinečnou možnost jim  to pomocí publikace Kapka Kája, kterou vydala Albatros Media, a.s, v Praze […]
  • Luna - Prokleté město - vlčí elfka se osudově proplete s temnotou19. října 2019 Luna - Prokleté město - vlčí elfka se osudově proplete s temnotou Luna je ještě velmi mladá stříbrná elfka, která je nadána mnoha magickými schopnostmi. Nežije však s lidmi, ale s vlky, kteří ji vychovali. Jelikož byla stále ještě moc mladá, tak […]
  • Jody Bergsma: Kouzelné časy: Umění pastelkové kresby12. října 2019 Jody Bergsma: Kouzelné časy: Umění pastelkové kresby Akvarelové obrazy s poselstvím známé americké umělkyně Jody Bergsmy nám pomohou spojit se se svojí vnitřní silou a kouzlem přítomného okamžiku. A já dodávám, ze zkušenosti, že pomáhají […]
  • Andílci se perou - vtipné andělské i čertí pohádky13. listopadu 2019 Andílci se perou - vtipné andělské i čertí pohádky Jak je to vlastně s dobrem s zlem? Víte, že mají andílci za své kamarády čertíky? Jak je to možné, že se čerti nesmí umývat? Vtipný, laskavý a veselý příběh z pera Pavla Vrány se vám bude […]