Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Vánoční svátky na TV Nova

Vánoční svátky na TV Nova

Tři bratři

Skupina Nova nabíd­ne divá­kům během vánoč­ních svát­ků již tra­dič­ně oblí­be­né fil­mo­vé a ani­mo­va­né pohád­ky, ale i čes­ké a zahra­nič­ní fil­my. Štědrý den bude v hlav­ním vysí­la­cím čase pat­řit čes­ké pohád­ce Tři brat­ři v režii Jana Svěráka. V hlav­ních rolích se před­sta­ví Tomáš Klus, Vojta Dyk a Zdeněk Piškula. Během svá­teč­ní­ho dne se divá­ci mohou těšit na kla­sic­ké čes­ké pohád­ky Princezna se zla­tou hvězdou, Honza málem krá­lem, nebo ani­mo­va­né pří­běhy Ledové krá­lov­ství: Vánoce s Olafem a Hledá se Dory.

„Vánoční pro­gra­mo­vé sché­ma jsme sesta­vi­li tak, abychom potě­ši­li divá­ky všech věko­vých kate­go­rií. Kanály sku­pi­ny Nova odvy­sí­la­jí kla­sic­ké čes­ké pohád­ky, ale i sou­čas­né ani­mo­va­né sním­ky a osvěd­če­né kome­die. Kouzelný svá­teč­ní čas bude u nás pat­řit jako vždy celé rodi­ně,“ říká Alex Ruzek ředi­tel­ka sek­ce pro­gra­mu sku­pi­ny TV Nova.

Diváci se mohou těšit na nestár­nou­cí čes­ké pohád­ky Dařbuján a Pandrhola, O sta­teč­ném ková­ři, O prin­cezně Jasněnce a léta­jí­cím šev­ci, z nověj­ších sním­ků na Nejkrásnější hádan­ku nebo Řachandu. Z ani­mo­va­ných pří­bě­hů jsou to napří­klad pre­mi­é­ro­vé titu­ly Já, padouch, Já padouch 2, Zootropolis: Město zví­řat nebo Hledá se Dory. Chybět nebu­de ani divác­ky oblí­be­ná sága Harry Potter, prv­ní díl s názvem Harry Potter a Kámen Mudrců uvi­dí divá­ci TV Nova již 13. pro­sin­ce ve 20:20.

V Silvestrovský večer, 31. pro­sin­ce, TV Nova odvy­sí­lá Silvestrovské Televizní novi­ny s humor­ný­mi situ­a­ce­mi z domo­va i ze svě­ta a spe­ci­ál­ní díl úspěš­né show Tvoje tvář má zná­mý hlas, při­po­mí­na­jí­cí to nej­lep­ší ze všech řad.

Vánoční pro­gram čeká také divá­ky tema­tic­kých sta­nic sku­pi­ny Nova. Milovníky kome­dií potě­ší nabíd­ka Nova Cinema, už 23. pro­sin­ce uve­de kul­tov­ní kome­dii s Chevy Chasem Vánoční prázd­ni­ny. Štědrý večer bude pat­řit pre­mi­é­ře rodin­né ducha­ři­ny s Patrickem Stewartem a Neve Campbell – Strašidlo can­ter­vill­ské. První svá­tek vánoč­ní odvy­sí­lá Čtvery Vánoce (v hlav­ních rolích Vince Vaughn, Reese Witherspoon). Druhý svá­tek je na pro­gra­mu kome­die s Michaelem J. Foxem – Doktor Hollywood. Silvestrovský večer divá­ci Nova Cinema pro­ži­jí s výteč­nou hereč­kou Whoopi Goldberg a Spiklenci, kome­dií o nad­vlá­dě mužů na Wall Street.

Na své si při­jdou i spor­tov­ní fanouš­ci. Nova Sport bude na Vánoce roz­dá­vat svým divá­kům dár­ky neje­nom v podo­bě atrak­tiv­ních pře­no­sů, ale i cen ze sou­tě­ží Nova Sport. Konec kalen­dář­ní­ho roku bude na sta­ni­cích Nova Sport tra­dič­ně pat­řit nej­pres­tiž­něj­ší­mu šip­ko­vé­mu tur­na­ji svě­ta – Mistrovství svě­ta v Londýně. Turnaj star­tu­je 13. pro­sin­ce 2019 a finá­lo­vý zápas je na pro­gra­mu jako obvykle prv­ní den nové­ho kalen­dář­ní­ho roku. Celý tur­naj mohou šip­ko­ví fanouš­ci sle­do­vat na sta­ni­ci Nova Sport 2 a Voyo. V tom­to obdo­bí nebu­dou chy­bět ani pře­no­sy z NHL a NBA. Ve stře­du 25. pro­sin­ce 2019 čeká fanouš­ky bas­ket­ba­lu výji­meč­ná nadíl­ka v podo­bě třech zápa­sů NBA na sta­ni­ci Nova Sport 1 a Voyo.

Nova Gold odvy­sí­lá posled­ní den v roce archiv­ní vel­ko­le­pé sil­vestrov­ské show. Diváci se mohou těšit na vtip­né his­tor­ky, nej­lep­ší anekdo­ty a spous­tu hitů v podá­ní oblí­be­ných čes­kých inter­pre­tů. Neuvěřitelný gej­zír humo­ru a zába­vy pod tak­tov­kou reži­sé­rů Michaela Čecha a Jiřího Adamce mohou divá­ci sle­do­vat po celý den od 11:30 až do brz­kých ran­ních hodin Nového roku. Ve vysí­lá­ní nebu­de chy­bět ani Božský Silvestr s Karlem Gottem.

Na sta­ni­ci Nova 2 vánoč­ní svát­ky zpes­t­ří tra­dič­ní sit­co­my a kome­di­ál­ní seri­á­ly Přátelé, Dva a půl chla­pa nebo Znovu 20. Nova Action pokra­ču­je s kri­mi seri­á­ly Námořní vyšet­řo­va­cí služ­ba, Zákon a pořá­dek: Útvar pro zvlášt­ní obě­ti nebo pořa­dy Válka skla­dů a Mistři zasta­vár­ny.

Vedle pro­gra­mu tele­viz­ních sta­nic nabíd­ne sku­pi­na Nova vánoč­ní pro­gram také on-line. Fanoušci NovaPlus.cz se mohou těšit na vybra­né pohád­ky, či bonu­so­vá videa, ve kte­rých před­sta­ví divá­kům, jak trá­ví Vánoce hvězdy našich seri­á­lů.

Vánoční svát­ky na TV NovaPořad + start
24. 12. 2019Tři brat­ři (20:15)
Pretty Woman (21:55)
25. 12. 2019Nejkrásnější hádan­ka (20:20)
26. 12. 2019Jak se budí prin­cez­ny (20:15)
Silvestr na TV NovaPořad + start
31. 12. 2019Silvestrovské Televizní novi­ny (19:30)
Tvoje tvář má zná­mý hlas VI. (20:35)

Vánoční svát­ky na

Nova Cinema

Pořad + start
24. 12. 2019Strašidlo can­ter­vill­ské (20:00)
25. 12. 2019Čtvery Vánoce (20:00)
26. 12. 2019Doktor Hollywood (20:00)
Silvestr na Nova CinemaPořad + start
31. 12. 2019Spiklenci (20:00)

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,00407 s | počet dotazů: 224 | paměť: 46927 KB. | 04.03.2021 - 13:39:07