Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > DVD a Video Tipy > Vánoční nabídka

Vánoční nabídka

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Charlieho andílci,mutanti,zvířata a mno­ho dal­ších věcí při­jde na našich DVD a VSH půj­čo­ven.

 

Charlieho andílci/ Na plný pec­ky
Mladé, krás­né a extrém­ně nebez­peč­né!
Režie: McG
Hrají: Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu, Demi Moore, Bruce Willis 

Mladé, krás­né a extrém­ně nebez­peč­né!
Sexy andíl­ci (Cameron Diaz, Drew Barrymore a Lucy Liu) jsou zpět a roz­dá­va­jí si to s pad­lým andě­lem (Demi Moore)! S pomo­cí věr­né­ho Bosleye (Bernie Mac) tyto žha­vé a bož­ské krás­ky doslo­va nako­pou zadek všem, aby zís­ka­ly zpět infor­ma­ce o všech oso­bách ve Federálním pro­gra­mu na ochra­nu svěd­ků! Excelentní výko­ny s pedá­lem na pod­la­ze odstar­tu­jí živo­tu nebez­peč­nou jízdu, kte­rá pros­tě neztrá­cí rych­lost!

DVD:
Zvuk/ Český dabing 5.1, 5.1 čes­ké titul­ky
Bonusy:Komentář reži­sé­ra McG, Záběry z natá­če­ní, Audio komen­tář scenáristy/Dokumenty: akč­ní scé­na Hansen Dam, pro­duk­ce a design, kos­týmy, auta, taneč­ní sku­pi­na Pussycat Dolls, bojo­vé scé­ny, moto­kros na Coal Bowl,Filmografie her­ců a fil­mo­vých tvůr­ců, Hudební video: Pink : Feel Good Time, Fotogalerie, Internetové lin­ky, 8 kino­trai­le­rů

©2002 CTHE

 

 

X-MEN 2 / X-MEN 2
Přišel čas, kdy se odliš­ní musí spo­jit. 
Režie: Bryan Singer
Hrají: Patrick Stewart, Hugh Jackman, Ian McKellen, Halle Berry, Famke Janssen, James Marsden, Rebecca Romijn-Stamos

X-Meni. Narodili se s jedi­neč­nou gene­tic­kou muta­cí, kte­rá jim umož­ňu­je vlád­nout nad­při­ro­ze­ný­mi schop­nost­mi. Pod vli­vem pro­fe­so­ra Charlese Xaviera (Patrick Stewart) slou­ží lid­stvu. Chrání svět. Ten jim však nedů­vě­řu­je a bojí se jich. Po nesmy­sl­ném poku­su o aten­tát na pre­zi­den­ta Spojených stá­tů, kte­rý údaj­ně spáchal nezná­mý mutant, se veřej­nost dovo­lá­vá záko­na, kte­rý má mutan­ty dostat pod kon­t­ro­lu.  Jsou však i mutan­ti, kte­ří se pro­ti lid­ské civi­li­za­ci posta­vi­li. Jeden z nich, Magneto (Ian McKellen), prá­vě uni­kl z věze­ní. Je nepří­te­lem X-Menů. V situ­a­ci, kdy se všich­ni mutan­ti sta­li štvan­ci, navrh­ne X-Menům spo­je­nec­tví pro­ti spo­leč­né­mu nepří­te­li - Strykerovi. XMeni i jejich spo­jen­ci se spo­lu vydá­va­jí na nej­ne­bez­peč­něj­ší misi v živo­tě.

© 2000 Twentieth Century Fox Film Corporation.

 

Růžový panter/Pink Panther
Nejnemotornější inspek­tor na svě­tě se pokou­ší najít vzác­ný šperk krás­né prin­cez­ny Daly. Vyklouzne zlo­děj Clouseauovi pří­mo pod ruka­ma? 

Růžový pan­ter zno­vu zasahuje/The Pink Panther Strikes Again
Clouseaova neschop­nost je k zbláz­ně­ní, Dreyfus velí nálo­ži posled­ní­ho sou­du a hro­zí glo­bál­ní kata­stro­fa. Jeho jedi­ný poža­da­vek? Clouseaova smrt. 

Pomsta Růžového pantera/Revenge of the Pink Panther
Svět uvě­řil, že inspek­tor Clouseau se stal obě­tí dro­go­vé­ho krá­le, ale je to prá­vě on, kdo se bude smát napo­sled! 

Komisař Clouseau na stopě/A Shot in the Dark
Na honos­ném šlech­tic­kém síd­le, napl­ně­ném pode­zře­lý­mi až po strop, se sta­ne vraž­da, inspek­tor Clouseau zka­zí, co se dá a jeho šéf snad zeší­lí. 

Stopa Růžového pantera/Trail of Pink Panther
Clouseauovo leted­lo zmi­ze­lo. Jeho dlou­ho­le­tý nepří­tel Dreyfus má pří­le­ži­tost k truch­le­ní. Ale nedo­ká­že zasta­vit svůj záchvat smí­chu! 

Režie: Blake Edwards
Hrají: Peter Sellers, David Niven, Robert Wagner, Capucine, Elke Sommer, George Sanders, Erbert Lom, Burt Kwouk, Dyan Cannon
Zvuk: Český dabing mono, 5.1 čes­ké titul­ky
Bonusy: Kinotrailer

© 2002 MGM

 

FimFáRum / FimFáRum

Celovečerní lout­ko­vý film na moti­vy legen­dár­ních pohá­dek pro malé i vel­ké, s auten­tic­kým hla­sem Jana Wericha, slo­že­ný z pěti krát­kých fil­mů.
Režie: Aurel Klimt, Vlasta Pospíšilová 
Zvuk: 2.0, 5.1
Titulky: čes­ké, ang­lic­ké, němec­ké, špa­něl­ské, fran­couz­ské, rus­ké, ital­ské, pol­ské
Bonusy: Upoutávka, Biografie, Film o fil­mu, Obrázkové scé­ná­ře, Galerie, DVD ROM

© 2002 Velíšek.Poš

 

 

Krysař / Krysař
Režie: F. A. Brabec
Hrají: Petr Jákl, Ester Geislerová, Richard Krajčo, Karel Dobrý

Dávná pověst o muži s píš»alou nemá začát­ku ani kon­ce. Krysař po  sta­le­tí putu­je od měs­ta k měs­tu a jeho tvář má nesčet­ně podob. V  tajem­ných uli­cích sta­ro­by­lé Prahy ožil jeho pří­běh jen na jedi­ný den a mož­ná jen pro­to, aby se stal fil­mem. Objevil se na pře­lo­mu jed­no­ho roku jako pří­zrak a stej­ně tak i zmi­zel.
Hned při prv­ních kro­cích měs­tem spat­řil Agnes, Kristiána a budou­cí svěd­ky jejich man­žel­ské­ho sli­bu, jak v ote­vře­ném čer­ve­ném kab­ri­o­le­tu objíž­dí kos­te­ly a pro­sí o sva­teb­ní obřad. Dívka s věneč­kem ve vla­sech, nosí pod srd­cem nový život. Ale všu­de jsou odmí­tá­ni. Muž s fuja­rou a v dlou­hém pláš­ti, nada­ný podi­vu­hod­nou schop­nos­tí při­nést lidem očis­tu, až dosud lás­ku nepo­znal. Pro něj i pro Agnes je jejich setká­ní jako blesk z čis­té­ho nebe. Marně Kristián volá jmé­no své milé, mar­ně jim ďábel nastra­žu­je léč­ky. V té zbě­si­lé sil­vestrov­ské noci se zro­di­lo pou­to, kte­ré je ale tře­ba vykou­pit. Každý tu něco ztrá­cí, kaž­dý se musí něče­ho vzdát.
© J.B.J Film s.r.o
 

 

Slzy slun­ce / Tears of the Sun
Byl cvi­čen upo­slech­nout roz­ka­zy. Stal se hrdi­nou tím, že se jim vze­přel.
Režie: Antone Fuqua
Hrají: Bruce Willis, Monica Bellucci, Tom Skerritt, Cole Hauser, Eamonn Walker

Když pad­ne demo­kra­tic­ký režim v Nigérii a moci se cho­pí bez­o­hled­ný vojen­ský dik­tá­tor, dosta­ne ostří­le­ný vete­rán námoř­ní pěcho­ty A.K. Waters/Bruce Willis zdán­li­vě rutin­ní úkol : zachrá­nit ze země člen­ku 
orga­ni­za­ce Doktoři bez hra­nic Dr. Lenu Kendricks/Monica Bellucci, kte­rá se sta­rá o obě­ti zuří­cí občan­ské vál­ky v odleh­lé ves­ni­ci. Když ale Waters se svou jed­not­kou na mís­to dora­zí, lékař­ka je ochot­na opus­tit ves­ni­ci 
pou­ze pod pod­mín­kou, že se Watersovi muži posta­ra­jí o pře­voz ves­ni­ča­nů na blíz­kou hra­ni­ci. Pokud by byli zane­chá­ni napo­spas osu­du, brzy by pad­li za obě» počet­né armá­dě rebe­lů.

© Revolution Studios Distribution Company, LLC.

 

 

Krásná pokoj­ská / Maid in Manhattan
Láska už je na recep­ci!
Režie: Wayne Wang
Hrají: Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, Natasha Richardson, Stanley Tucci, Tyler Garcia Posey, Frances Conroy, Chris Eigeman, Amy Sedaris, Marissa Matrone, Priscilla Lopez, Bob Hoskins 

Přestože Marisa, jako svo­bod­ná mat­ka neo­plý­vá bohat­stvím, doká­za­la sobě a své­mu dese­ti­le­té­mu syno­vi zajis­tit dob­rý život. Pracuje jako slu­žeb­ná v prvotříd­ním manhat­tan­ském hote­lu, kde se jed­no­ho dne setká s atrak­tiv­ním Ralphem Fiennesem, kan­di­dá­tem na ame­ric­ké­ho sená­to­ra. Vše se ale zkom­pli­ku­je tím, že je prá­vě oble­če­ná do luxus­ní­ho odě­vu jed­né hote­lo­vé návštěv­ni­ce. On je ihned okouz­len její krá­sou a když se střet­ne nena­dá­lá roman­ce se zámě­nou iden­ti­ty a všu­dypří­tom­ný­mi drby, Marisa i Christopher pocho­pí, že čím vět­ší jsou sny, tím vět­ší je i šan­ce, že se jed­nou spl­ní.

© 2002 Revolution Studios Distribution Company, LLC.

 

 

Sob Robbie 1 : Ohnivá kopýt­ka /Robbie the Reindeer : Hooves of Fire/
Běží závod své­ho živo­ta! 
Režie: Richard Goleszowski

Sob Robbie se vydal dale­ko za sever­ní pól, aby se při­po­jil ke spře­že­ní Santy Klause. Robbie si totiž není jis­tý, co by chtěl v živo­tě dělat a je brzy pře­svěd­če­ný, že se k týmu vůbec neho­dí. 
Začíná pove­de­né dob­ro­druž­ství, kte­ré poba­ví celou rodi­nu! Robbie má před sebou sku­teč­ně těž­ký úkol, ve kte­rém má pří­le­ži­tost pro­vě­řit sám sebe a taky zís­kat lás­ku a uzná­ní všech svých kama­rá­dů - pobě­ží výroč­ní sobí závod!

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,69576 s | počet dotazů: 249 | paměť: 58117 KB. | 10.08.2022 - 10:02:05