Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Vánoční nabídka v TV

Vánoční nabídka v TV

Televize je plná fil­mů ze zla­té stud­ni­ce čes­ké i svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie, a tak Vám při­ná­ší­me tako­vý struč­ný pře­hled fil­mů, na kte­ré se lze během vánoč­ních svát­ků dívat.

Úterý 23.12.2003

20:00 - ČT 1 - Čokoláda
Obrátila poklid­né fran­couz­ské měs­teč­ko vzhů­ru noha­ma. Juliette Binocheová v britsko-americkém fil­mu o tom, jak snad­né je pod­leh­nout poku­še­ní

19:55 - Prima - Šíleně smut­ná prin­cez­na
Panovníci dvou sou­sed­ních krá­lov­ství se dohod­li na svat­bě svých uro­ze­ných potom­ků. Ti mají však vlast­ní recept na štěs­tí a lás­ku...

Středa 24.12.2003

10:00 - Čt 1 - Pyšná prin­cez­na
Nejslavnější čes­ká fil­mo­vá pohád­ka pod­le před­lo­hy Boženy Němcové Potrestaná pýcha (1952).

08:25 - Nova - Chobotnice z II. pat­ra
Vypadá to jako for­me­la, je to živé a umí to udě­lat radost, ale i pozlo­bit !

10:05 - Nova - Císařův pekař
Stárnoucí císař Rudolf II. se mís­to plně­ní vla­dař­ských povin­nos­tí sna­ží odha­lit tajem­ství ener­gie oži­vu­jí­cí legen­dár­ní­ho Golema.

12:45 - Nova - Babička
Terezie Brzková v roli hod­né a las­ka­vé babič­ky.

14:20 - Nova - Čtyři vraž­dy sta­čí, dra­houš­ku
Nesmělý uči­tel Lubomír Lipský usi­lu­je nejen o pří­zeň svých žáků, ale také o srd­ce Jiřiny Bohdalové!

18:00 - Nova Princezna se zla­tou hvězdou
Princezna Lada se skrý­vá v myším kožíš­ku před krá­lem Kazisvětem v zámec­ké kuchy­ni prin­ce Radovana.

19:25 - Nova - Byl jed­nou jeden král
Co je draž­ší? Zlato nebo oby­čej­ná sůl? To se dozví král Já I.

08:00 - Prima - Ukradená vzdu­cho­loď
Neobyčejná dob­ro­druž­ství pěti praž­ských klu­ků, kte­ré vzdu­cho­loď zane­se až na opuš­tě­ný ost­rov...

14:55 - Prima - Dařbuján a Pandrhola
Chudý havíř Jiří Sovák má sta­ros­ti, jak uži­vit svou počet­nou rodi­nu. Všechno se změ­ní ve chví­li, kdy zís­ká nové­ho, vel­mi moc­né­ho pří­te­le...

20:45 - Prima - Princ a Večernice
Princ Velen žádá o ruku krás­né Večernice její tři bra­t­ry. Čaroděj Mrakomor však prin­co­vu štěs­tí nepře­je..

Čtrvtek 25.12.2003

11:35 - ČT 2 - Mikrokosmos
(Microcosmos) Svět lou­ky, obrov­ský jako pla­ne­ta. Fascinující pří­běh ze živo­ta hmy­zu oce­ně­ný čtyř­mi Césary

20:00 - ČT 2 - Chaplin
Tulák s buřin­kou se vra­cí. Životní osu­dy muže, kte­rý roze­smál celý svět.

19:55 - Prima - Šípková Růženka
Ještě spí a spí zámek šíp­ko­vý. A v něm krás­ná prin­cez­na, na kte­rou dopadla klet­ba zlé sudič­ky...

Pátek 26.12.2003

14:35 - ČT 1 - Dědeček auto­mo­bil
Půvabná kome­die o roman­tic­ké lás­ce, pro­vo­ně­né ben­zi­nem. Český film z dob počát­ků moto­ris­mu, nato­če­ný pod­le stej­no­jmen­né kni­hy Adolfa Branalda

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,06669 s | počet dotazů: 234 | paměť: 54877 KB. | 29.07.2021 - 04:27:35