Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Vánoční koleda - Vydřigroš vs. tři duchové Vánoc

Vánoční koleda - Vydřigroš vs. tři duchové Vánoc

VKoleda01

Není od času špat­né, když se nato­čí  nová ver­ze  slav­né kla­si­ky.  Anglická BBC  nato­či­la tří­díl­nou adap­ta­ci Vánoční  kole­dy zno­va po 20 letech. Tentokrát se do ní vrh­ly tvůr­ci z BBC s odhod­lá­ním a pro­du­cen­ty byli slav­ní her­ci. A hlav­ní  posta­vu Vydřigroše hra­je fil­mo­vá hvězda Guy Pearce a ducha minu­lých Vánoc ješ­tě slav­něj­ší Andy Serkis. Ostatní důle­ži­tí her­ci jsou už zave­de­ní her­ci ve Velké Británii. Občas jsem řekl, že je  mož­ná odně­kud znám. Stephen Graham (Smrtihlav, Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta), Joe Alwyn (Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta) a dal­ší.

Britská tele­viz­ní kine­ma­to­gra­fie je hod­ně  zná­má a hod­ně kva­lit­ní  a  tele­viz­ní zpra­co­vá­ní kla­sic­kých kniž­ních pří­bě­hů je její domé­nou. A Charles Dickens má mno­ho děl ke zpra­co­vá­ní a  jeho Vánoční kole­da je to nezná­měj­ší, co napsal.

VKoleda02

Trojdílná mini­sé­rie je hod­ně dob­ře zpra­co­va­ná. Jenom by se měla zaká­zat tvůr­čí inven­ce.  Začnu tím, že tře­tí důle­ži­tou posta­vu (žena úřed­ní­ka) hra­je hereč­ka čer­né  ple­ti (Vinette Robinson). To není ale ta nej­vět­ší chy­ba, kte­rá by v pří­bě­hu nemě­la co dělat. Ale tu nej­vět­ší hloupost, kte­rou scé­náris­té před­ved­li, je  to, že do  pří­bě­hu při­nes­li Alibabu, do kte­ré­ho se převtě­lí duch minu­lý Vánoc.

Hlavní posta­vy, ty nej­dů­le­ži­těj­ší, t. j. Vydřigroše a ducha minu­lých Vánoc si  zahrá­li  Guy Pearce a Andy Serkis s vel­kou chu­tí. Každý jejich dia­log je kle­not, kte­rý je tím nej­lep­ším, co je na  tom­to  pří­bě­ho­vém zpra­co­vá­ní vidět.

Příběhová lin­ka  už není tak dob­rá, oče­ká­val jsem, že se  kaž­dé­mu z duchu Vánoc bude věno­vat jeden z dílů. Nestalo se tak. První půl­ka prv­ní­ho dílu nás sezná­mí s hlav­ní­mi posta­va­mi, potom  dvě  hodi­ny se  dostá­vá­me do  minu­los­ti Vydřigroše, tvor­bě jeho pova­hy a toho,  jak se z cel­ku nor­mál­ní­ho dítě­te stal  napros­tým lako­mým, chlad­ným, neci­tel­ným, mrzout­ským…

A v posled­ním  díle se až  v dru­hé polo­vi­ně dostá­vá­me do pří­tom­nos­ti, natož  do času budou­cích Vánoc, kte­ré  by měli  vlast­ně Vydřigroše změ­nit.

VKoleda03

Nesmíme zapo­me­nout, že i zakon­če­ní tří­ho­di­no­vé­ho psy­cho­lo­gic­ké­ho  pro­fi­lu Vydřigroše scé­náris­té odflák­li pou­ze odmě­nou  pro zaměst­nan­ce a svo­le­ní k pře­cho­du pod  jiné­ho (štědřej­ší­ho) zaměst­na­va­te­le. Určitě  by bylo zají­ma­věj­ší, kdy­by  Vydřigroš, dle kni­hy, nakou­pil  pro celou rodi­nu  dár­ky a vystro­jil důstoj­nou Vánoční hos­ti­nu.

Zatím jsem neměl  tolik mož­nos­ti vidět  dal­ší  zpra­co­vá­ní téhož pří­bě­hu. Zemetkisův vel­ko­film jsem samo­zřej­mě  viděl, ale s ním to nehod­lám porov­ná­vat, byl ani­mo­va­ný a  pros­tě jiný.  20 let sta­rý film  s Patrickem Stewartem by mohl být lep­ší, ale ten jsem  ješ­tě nevi­děl 🙁 a nevi­dím to moc dob­ře, že by  jej něja­ká čes­ká tele­vi­ze dáva­la.

Kvalitní herec­ké  výko­ny mini­sé­rie má, jenom si scé­na­ris­té neda­li moc zále­žet a v rám­ci  adap­ta­ce  doká­za­li vymys­let něko­lik  nelo­gic­kých a špat­ných věcí, kte­ré celou sna­hu her­ců degra­du­jí.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,39838 s | počet dotazů: 220 | paměť: 52071 KB. | 19.06.2021 - 04:55:13