Kritiky.cz > TV Recenze > Vánoční koleda - Vydřigroš vs. tři duchové Vánoc

Vánoční koleda - Vydřigroš vs. tři duchové Vánoc

VKoleda01

Není od času špat­né, když se nato­čí  nová ver­ze  slav­né kla­si­ky.  Anglická BBC  nato­či­la tří­díl­nou adap­ta­ci Vánoční  kole­dy zno­va po 20 letech. Tentokrát se do ní vrh­ly tvůr­ci z BBC s odhod­lá­ním a pro­du­cen­ty byli slav­ní her­ci. A hlav­ní  posta­vu Vydřigroše hra­je fil­mo­vá hvězda Guy Pearce a ducha minu­lých Vánoc ješ­tě slav­něj­ší Andy Serkis. Ostatní důle­ži­tí her­ci jsou už zave­de­ní her­ci ve Velké Británii. Občas jsem řekl, že je  mož­ná odně­kud znám. Stephen Graham (Smrtihlav, Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta), Joe Alwyn (Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta) a dal­ší.

Britská tele­viz­ní kine­ma­to­gra­fie je hod­ně  zná­má a hod­ně kva­lit­ní  a  tele­viz­ní zpra­co­vá­ní kla­sic­kých kniž­ních pří­bě­hů je její domé­nou. A Charles Dickens má mno­ho děl ke zpra­co­vá­ní a  jeho Vánoční kole­da je to nezná­měj­ší, co napsal.

VKoleda02

Trojdílná mini­sé­rie je hod­ně dob­ře zpra­co­va­ná. Jenom by se měla zaká­zat tvůr­čí inven­ce.  Začnu tím, že tře­tí důle­ži­tou posta­vu (žena úřed­ní­ka) hra­je hereč­ka čer­né  ple­ti (Vinette Robinson). To není ale ta nej­vět­ší chy­ba, kte­rá by v pří­bě­hu nemě­la co dělat. Ale tu nej­vět­ší hloupost, kte­rou scé­náris­té před­ved­li, je  to, že do  pří­bě­hu při­nes­li Alibabu, do kte­ré­ho se převtě­lí duch minu­lý Vánoc.

Hlavní posta­vy, ty nej­dů­le­ži­těj­ší, t. j. Vydřigroše a ducha minu­lých Vánoc si  zahrá­li  Guy Pearce a Andy Serkis s vel­kou chu­tí. Každý jejich dia­log je kle­not, kte­rý je tím nej­lep­ším, co je na  tom­to  pří­bě­ho­vém zpra­co­vá­ní vidět.

Příběhová lin­ka  už není tak dob­rá, oče­ká­val jsem, že se  kaž­dé­mu z duchu Vánoc bude věno­vat jeden z dílů. Nestalo se tak. První půl­ka prv­ní­ho dílu nás sezná­mí s hlav­ní­mi posta­va­mi, potom  dvě  hodi­ny se  dostá­vá­me do  minu­los­ti Vydřigroše, tvor­bě jeho pova­hy a toho,  jak se z cel­ku nor­mál­ní­ho dítě­te stal  napros­tým lako­mým, chlad­ným, neci­tel­ným, mrzout­ským…

A v posled­ním  díle se až  v dru­hé polo­vi­ně dostá­vá­me do pří­tom­nos­ti, natož  do času budou­cích Vánoc, kte­ré  by měli  vlast­ně Vydřigroše změ­nit.

VKoleda03

Nesmíme zapo­me­nout, že i zakon­če­ní tří­ho­di­no­vé­ho psy­cho­lo­gic­ké­ho  pro­fi­lu Vydřigroše scé­náris­té odflák­li pou­ze odmě­nou  pro zaměst­nan­ce a svo­le­ní k pře­cho­du pod  jiné­ho (štědřej­ší­ho) zaměst­na­va­te­le. Určitě  by bylo zají­ma­věj­ší, kdy­by  Vydřigroš, dle kni­hy, nakou­pil  pro celou rodi­nu  dár­ky a vystro­jil důstoj­nou Vánoční hos­ti­nu.

Zatím jsem neměl  tolik mož­nos­ti vidět  dal­ší  zpra­co­vá­ní téhož pří­bě­hu. Zemetkisův vel­ko­film jsem samo­zřej­mě  viděl, ale s ním to nehod­lám porov­ná­vat, byl ani­mo­va­ný a  pros­tě jiný.  20 let sta­rý film  s Patrickem Stewartem by mohl být lep­ší, ale ten jsem  ješ­tě nevi­děl 🙁 a nevi­dím to moc dob­ře, že by  jej něja­ká čes­ká tele­vi­ze dáva­la.

Kvalitní herec­ké  výko­ny mini­sé­rie má, jenom si scé­na­ris­té neda­li moc zále­žet a v rám­ci  adap­ta­ce  doká­za­li vymys­let něko­lik  nelo­gic­kých a špat­ných věcí, kte­ré celou sna­hu her­ců degra­du­jí.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Vánoční kole­da
Hodnocení polož­ky
31star1star1stargraygray


Vánoční koleda - Vydřigroš vs. tři duchové Vánoc
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […]
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […]
  • Maigret a noc na křižovatce - 75 %21. ledna 2018 Maigret a noc na křižovatce - 75 % Jako v loni, tak i tento měsíc dali na Primě dalšího Maigreta. Třetí díl z anglické produkce nás přivádí na vesnickou křižovatku, kde se odehraje vražda, které zamotá osazenstvu […]
  • Na hraně zítřka (Edge of Tomorrow) – Recenze – 90%30. ledna 2018 Na hraně zítřka (Edge of Tomorrow) – Recenze – 90% Blízká budoucnost. Na Zemi zaútočili mimozemšťané a úspěšně obsadili celou Evropu (pokud jsem to správně pochopil, tak invaze začala v ČR, což je roztomilé). Hrozí, že začnou expandovat do […]
  • Breathe In (2013)16. prosince 2014 Breathe In (2013) Když je člověk nervózní tak není na škodu zavřít na chvíli oči..., zhluboka se nadechnou,....a posléze vydechnout ústy. Prý to funguje, aspoň na Guye Pearce v roli životem trochu […]
  • S11E03: Rosa17. října 2018 S11E03: Rosa Ukázka z třetí epizody 11. sezóny seriálu Doctor Who. https://youtu.be/YCAn2lUEcg4
  • Podivuhodný případ Benjamina Buttona - Co kdyby se lidé rodili staří a stále mládli?10. června 2019 Podivuhodný případ Benjamina Buttona - Co kdyby se lidé rodili staří a stále mládli? Možná by byli šťastnější, možná ne. Ale co když se takhle narodí jediný chlapec? Co když se narodí jako zvláštní anomálie ve světě, kde všichni žijí a umírají podle obyčejných pravidel? To […]
  • Nová meta zvukového mixu Dolby ATMOS - Rocketman29. května 2019 Nová meta zvukového mixu Dolby ATMOS - Rocketman Na našem e-zinu jsme se filmům s mixem v Dolby ATMOS věnovali již několikrát. Vždy šlo o tituly, u kterých se mix výrazně vydařil, avšak jen v některých stěžejních scénách. Ve zbytku filmu […]