Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Vánoční koleda čili Vánoční povídka s duchy - kniha - recenze - 100 %

Vánoční koleda čili Vánoční povídka s duchy - kniha - recenze - 100 %

9788087595589

Příběh sta­rý více jak 170 let a stá­le aktu­ál­ní. Tak by se dala zhod­no­tit dra­ma­tic­ká pohád­ka Vánoční kole­da čili Vánoční poví­dá­ní s duchy od svě­tozná­mé­ho spi­so­va­te­le Charlese Dickense. V tom­to novém vydá­ní této kni­hy spat­ři­ly svět­lo svě­ta ilu­stra­ce od Roberta Innocentiho. Jistě drti­vá vět­ši­na lidí ten pří­běh zná, ale pře­ce, kdy­by náho­dou. Všechno se vlast­ně motá oko­lo jed­né posta­vy – Vydřigoš. Ten měl písár­nu spo­lu se svým spo­leč­ní­kem Vodralem, ten ale zemřel a tak všech­no pat­ři­lo Vydřigošovi.

Přesto, že byl nad­měr­ně boha­tý, mra­čil se na celý svět a spe­ci­ál­ně o Vánocích, kte­ré nesná­šel, stej­ně jako všech­no ostat­ní. Dokonce odí­ral na pla­tě i své­ho pra­cov­ní­ka. Všechno se změ­ní prá­vě o Vánocích, kdy Vydřigoše postup­ně navští­ví tři pří­zra­ky – ducho­vé Vánoc. Ukazují mu, co bylo, je a bude. Vydřigoš je nejdřív nedů­vě­ři­vý a zlý, ale postu­pem času s ním obra­zy, co mu uka­zu­jí ducho­vé, otře­sou.

A Vydřigoš se změ­ní. Začne být na kaž­dé­ho hod­ný, všech­ny zdra­ví, usmí­vá se, při­jde dokon­ce k synov­ci, kte­rý ho pozval na oběd. Velmi slav­ná bala­da je nyní vydá­na nově, s nový­mi ilu­stra­ce­mi a musím podotknout, že jsou krás­né, oprav­du. Obálka úžas­ná, bez­kon­ku­renč­ní. Nechtěla jsem psát celý pří­běh pro ty, kdo to nezna­jí nebo nečet­li, ale roz­hod­ně to sto­jí za to.

Charles Dickens pat­ří mezi ang­lic­ké kle­no­ty lite­ra­tu­ry a celé brit­ské krá­lov­ství ho uzná­vá. Není to zrov­na ten­ká kni­ha – 152 stran, ale aspoň si člo­věk počte. Ono by to neby­lo ono, kdy­by se nevy­kres­li­lo všech­no tak, jak má být.

Knihu věno­va­lo nakla­da­tel­ství Petrkov.

  • Autor: Charles Dickens
  • Žánr: belet­rie
  • Nakladatelstvi: Petrkov
  • Datum vydá­ní: 2016
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,61028 s | počet dotazů: 231 | paměť: 53308 KB. | 20.09.2021 - 04:23:36